Inger Cathrine Kann

Forsker
Doktorgrad i helseøkonomi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 98866113
Epost inger.cathrine.kann@nav.no
Forskningsinteresse: Effektstudier, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledige, trygdeordninger og fastlege
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

2019

Inger Cathrine Kann, Therese Dokken og Yin, Jun Arbeidsledige innvandrere - hvor lenge er de ledige og hva gjør de etterpå? Arbeid og velferd nr.4/2019. s 25-44

2019

Kann, Inger Cathrine, Therese Dokken og Jun Yin. Arbeidsledige innvandrere - Hvor lenge er de ledige og hva gjør de etterpå? Arbeid og velferd nr.4/2019, side 25-44 https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/arbeidsledige-innvandrere-hvor-lenge-er-de-ledige-og-hva-gjor-de-etterpa

2019

Yin, Jun. Therese Dokken, Inger Cathrine Kann. Hvem går hvor og når. Fra arbeidsledighet til jobb, helserelaterte ytelser og utdanning. Søkelys på arbeidslivet Årgang 36, 4-2019, s.214–230. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-04-01

2019

Kann, Inger Cathrine og Therese Dokken: Flere har avsluttet arbeidsavklaringspenger etter regelverksendringene i 2018 – De fleste til uføretrygd eller jobb. Arbeid og velferd 3/2019

2019

Kann, Inger Cathrine, Mina Piiksi Dahl, Torleif Ruud: Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser: Påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger ? Arbeid og velferd 2/2019

2019

Nicolaisen, Heidi og Inger Cathrine Kann:. Hvem får hva og hvorfor? Utdanning, opplæring og unge Nav-brukere. Arbeid og velferd 1/2019

2018

Kalstø, Åshild Male og, Inger Cathrine Kann: Færre på helserelaterte ytelser – friskere befolkning?Arbeid og velferd 1/2019

2018

Kann, Inger Cathrine og Therese Dokken Bidro regelendringen i 2016 til at arbeidsgivere kaller permitterte raskere tilbake i jobb?Arbeid og velferd 2-2018

2018

Kann, Inger Cathrine , Therese Dokken, Johannes Sørbø og Jun Yin, Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige, Arbeid og velferd 1/2018

2017

Kann, Inger Cathrine og Lars Sutterud. Stadig færre på trygd? Arbeid og velferd 3/2017

2017

Kann, Inger Cathrine og Lars Sutterud, Utenforskap og trygdeordningenes rolle: Sikkerhetsnett eller hvilepute? Arbeid og velferd 3/2017

2017

Kann, Inger Cathrine , Ivar Andreas Åsland Lima og Søren Brage, Evaluering av forsøk med Hedmarksmodellen i Aust-Agder, Buskerud og Rogaland , NAV-rapport 3/2017

2017

Ivar Andreas Åsland Lima, Inger Cathrine Kann og Søren Brage. NAVs håndtering av aktivitetskravet for sykmeldte. Forsøk med Hedmarksmodellen , Arbeid og velferd 1/2017.

2017

Therese Dokken, Inger Cathrine Kann og Johannes Sørbø. Hvordan slår endringer i permitteringsregelverket ut for de permitterte,Arbeid og velferd 1/2017.

2016

Kann, Inger Cathrine , Jun Yin og Per Kristoffersen, Arbeidsavklaringspenger - utviklingen i hvem som kommer inn , Arbeid og velferd 2-2016

2016

Kann, Inger Cathrine , Jun Yin og Per Kristoffersen, Fra arbeidsavklaringspenger til arbeid , Arbeid og velferd 2-2016

2015

Kann, Inger Cathrine og Ivar Andreas Åsland Lima. Tiltak i NAV Hedmark ga færre nye mottakere av arbeidsavklaringspenger , Arbeid og velferd 2-2015.

2015

Arnstein Mykletun, Stein Nilsen, Inger Cathrine Kann, Hege Rebecca Jacobsen, Øivind Wesnes og Hans Petter Nordhagen, NAV-legestudien i Bergen: Systematisk veiledning av fastleger reduserte ikke sykefraværet , Arbeid og velferd 3/2015.

2015

Kann, Inger Cathrine og Per Kristoffersen. Arbeidsavklaringspenger - helt forskjellig fra forløperne?   Arbeid og velferd 3/2015

2015

Kann, Inger Cathrine, Christofer Lundqvist, Hilde Lurås: Polypharmacy Among the Elderly in a List Patient System. Drugs - Real World Outcomes 08/2015; 2(3) ,DOI:10.1007/s40801-015-0036-3

2015

Anne Lee Solevåg, Inger Cathrine Kann: N-BiPAP treatment in infants with respiratory distress syndrome: A population study. Early human development 07/2015; 91(10):577-581 ,DOI:10.1016/j.earlhumdev.2015.07.004

2014

Kann, Inger Cathrine, Anne Lee Solevåg: Economic and health consequences of non-invasive respiratory support in newborn infants: A difference-in-difference analysis using data from the Norwegian patient registry. BMC Health Services Research 11/2014; 14(1):494 ,DOI:10.1186/s12913/014-0494-4

2014

Kann, Inger Cathrine, Christofer Lundqvist, Hilde Lurås: Prescription of Addictive and Non-Addictive Drugs to Home-Dwelling Elderly. Drugs & Aging 05/2014; 31(6) ,DOI:10.1007/s40266-014-0169-1

2014

Kann, Inger Cathrine og Per Kristoffersen. Arbeidsavklaringspenger - Et venterom for uførepensjon?Arbeid og velferd 2-2014

2014

Kann, Inger Cathrine, Ivar Andreas Åsland Lima og Per Kristoffersen. Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet. Arbeid og velferd 3/2014)

2013

Søren Brage, Torunn Bragstad, Jorunn Furuberg, Inger Cathrine Kann, Sigrid Myklebø (01/2013) Unge i kontakt med NAV –NAVs betydning og rolle. Hammer & C. Hyggen (red.) Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv (s. 196-224). Oslo: Gyldendal Akademisk.

2013

Kann, Inger Cathrine, Ola Thune og Anders Mølster Galaasen. Gir lavere sykefravær færre på langtidsytelser?, Arbeid og velferd 3/2013

2013

Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune. Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?, Arbeid og velferd 3/2013

2013

Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Jon Petter Nossen, Gradert sykmelding (NAV-rapport 2-2013

2013

Kann, Inger Cathrine og Per Kristoffersen Arbeidsavklaringspenger –gjennomstrømming og avgang. Arbeid og velferd 1/2013

2013

Kann, Inger Cathrine,Torunn Bragstad, Ola Thune. Stadig flere på trygd?Arbeid og velferd, 3/2013

2012

Søren Brage, Jon Petter Nossen, Inger Cathrine Kann og Ola Thune. Sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser 2000–2011 . Arbeid og velferd 3/2012

2012

Kann, Inger Cathrine. The general practitioners' behaviour and role in the prescription of drugs to home-dwelling elderly. Unipub forlag 2012 (ISBN 978-82-8264-146-3)

2012

Kann, Inger Cathrine. Bidrar de finansielle virkemidlene i fastlegeordningen til bedre helse?.Samfunnsøkonomen2012 ;Volum 2012.(4)

2012

Kann, Inger Cathrine. En økonoms blikk på fastlegeordningenUtposten2012 ;Volum 2012.(4)

2012

Kann, Inger Cathrine, og Sille Ohrem Naper,Utviklingen i økonomisk sosialhjelp 2005-2011. Arbeid og velferd 3/2012

2012

Kann, Inger Cathrine; Brage, Søren; Nossen, Jon Petter; Thune, Ola. Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?. Arbeid og Velferd 2/2012

2011

Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune, Gradert sykmelding – omfang, utvikling og bruk, Arbeid og velferd 3/2011

2011

Avhandling

The general practitioners’ behaviour and role in the prescription of drugs to home-dwelling elderly.

Veiledere: Hilde Lurås, Erik Biørn, Jørund Straand

2010

Kann, Inger Cathrine, Erik Biørn, Hilde Lurås, (2010). Competition in general practice: Prescriptions to the elderly in a list patient system. Journal of Health Economics 29, 751-764. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2010.07.004

2010

Nina Osterås, Pål Gulbrandsen, Inger Cathrine Kann, Søren Brage: Structured functional assessments in general practice increased the use of part-time sick leave: A cluster randomised controlled trial . Scandinavian Journal of Public Health 03/2010; 38(2):192-9 , DOI:10.1177/1403494809357096

2007

Kann, Inger Cathrine og Thorbjørn Årethun. 580 000 tapte årsverk . Arbeid og velferd 4/2007

2007

Kann, Inger Cathrine og Søren Brage. NAV-rapport 3/2007 - Endringer i fastlegenes sykmeldingspraksis

2007

Kann, Inger Cathrine og Søren Brage Rask friskmelding øker sjansen for å forbli i arbeidslivet . Arbeid og velferd 3/2007

2007

Hauge, Linda, Inger Cathrine Kann: Hva betyr alders- og kjønnssammensetningen for sykefraværet ? . Arbeid og velferd 1-2007

2006

Søren Brage og Inger Cathrine Kann. Fastlegers sykemeldingspraksis I: Variasjoner. RTV-rapport 05/06

2006

Søren Brage og Inger Cathrine Kann ,Fastlegers sykemeldingspraksis II: Regelendringer og Legeprogrammet. RTV-rapport 06/06

2005

Kann, Inger Cathrine . Kan vi se inn i framtida? Utvikling av en prognosemodell, RTV-rapport 3/2005

2003

Kann, Inger Cathrineog Arne Kolstad.Effekt av aktiv sykmelding? RTV-rapport 10-2003

2001

Kann, Inger Cathrine, Ole-Alexander Oppdalshei (2001), Søkelys på arbeidsmarkedet: Uførepensjonisters yrkesdeltagelse.