Ivar Lima

Seniorrådgiver
Hovedfag i sosiologi og mellomfag i filosofi, Universitetet i Bergen.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 99167246
Epost Ivar.andreas.asland.lima@nav.no
Forskningsinteresse: effektstudier, sosialhjelp, sykepenger og familieytelsene.
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Arntsen, Lone, Ivar Lima og Loyd Rudlende (2019). «Hvem mottar kontantstøtte og hvordan bruker de den?» Arbeid og velferd nr. 3, s. 1-21

Last ned pdf

Lima, Ivar og Helde, Ingunn (2019). «Får barn født sent på året oftere ytelser fra NAV?». Arbeid og velferd nr. 2, s. 57-79

Last ned pdf

Dahl, Espen S og Lima, Ivar (2018). «Nav-kontorenes erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere». Arbeid og velferd nr. 4, s. 19-35

Last ned pdf

Lima, Ivar Andreas Åsland og Furuberg, Jorunn (2018). «Hvem starter i Kvalifiseringsprogrammet og kommer de i arbeid?». Arbeid og velferd nr. 3, s. 3-23

Last ned pdf

Rudlende, Loyd og Lima, Ivar (2018). «Medmødre tilpasser seg også fedrekvoten». Arbeid og velferd nr. 3, s. 25-38

Last ned pdf

Lima, Ivar Andreas Åsland (2018). «Kjønnsforskjeller i sykefraværet øker når par får barn». Arbeid og velferd nr. 1, s. 105-126

Last ned pdf

Dahl, Espen Steinung og Lima, Ivar Andreas Åsland (2017). «Vilkår om aktivitet for sosialhjelp i 2015: Gjør kommunene det som virker?». Arbeid og velferd nr. 2, s. 105-121

Last ned pdf

Lima, Ivar Andreas Åsland, Inger Cathrine Kann og Søren Brage (2017). «Navs håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte. Forsøk med Hedmarksmodellen». Arbeid og velferd nr. 1, s. 71-89

Last ned pdf

Dahl, Espen Steinung og Lima, Ivar Andreas Åsland (2016). «Krav om å stå opp om morra’n: virker det?». Arbeid og velferd nr. 3, s. 115-130

Last ned pdf

Lima, Ivar Andreas Åsland (2016). «Hvordan har økt ledighet påvirket bruken av helseytelser og økonomisk sosialhjelp?». Arbeid og velferd nr. 3, s. 131-150

Last ned pdf

Lima, Ivar Andreas Åsland og Nicolaisen, Heidi (2016). «Helse og legeerklæring og arbeidsevnevurderingen» Arbeid og velferd nr. 1, s. 105-120

Last ned pdf

Nicolaisen, Heidi og Lima, Ivar Andreas Åsland (2015). «Arbeidsevnevurderingen: Reell brukermedvirkning?» Arbeid og velferd nr. 2, s. 35-49

Last ned pdf

Kann, Inger Cathrine og Lima, Ivar Andreas Åsland (2015). «Tiltak i NAV Hedmark ga færre nye mottakere av arbeidsavklaringspenger». Arbeid og velferd nr. 2, s. 77-94

Last ned pdf

Kann, Inger Cathrine, Ivar Andreas Åsland Lima og Per Kristoffersen (2014). «Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet». Arbeid og velferd nr. 3, s. 14-33

Last ned pdf

Galaasen, Anders Mølster og Lima, Ivar (2014) «Arbeidsevnevurderinger i NAV: Kunnskapsstatus og veien videre». Arbeid og velferd nr. 3, s. 49-63

Last ned pdf

Lima, Ivar Andreas Åsland og Naper, Sille Ohrem (2013). «Kommer deltakerne i kvalifiseringsprogrammet i jobb?». Arbeid og velferd nr. 2, s. 43-59

Last ned pdf

Daatland, Svein Olav, Katharina Herlofson og Ivar A. Lima (2011). «Balancing generations: on the strength and character of family norms in the West and East of Europe» Ageing and Society 31(7), s. 1159-1179

Daatland, Svein Olav, Marijke Veenstra og Ivar Lima (2010). «Norwegian sandwiches: On the prevalence and consequences of family and work role squeezes over the life course». European Journal of Ageing 7(4), s. 271-281

Lima, Ivar A. Åsland og Slagsvold, Britt (2009). «Naboskapsintegrasjon i Norge - forskjeller mellom by og land: Det gode nabolag finnes mest på bygda». Samfunnsspeilet nr. 1

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/det-gode-nabolag-finnes-mest-paa-bygda

Slagsvold, Britt, Ivar Andreas Åsland Lima, Helge Brunborg og Svein Olav Daatland (2009). «Er vi villig til å ta oss av gamle mor og far?». Samfunnsspeilet nr. 1

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/er-vi-villig-til-aa-ta-oss-av-gamle-mor-og-far