Magne Sortland

Heidi Nicolaisen

Fungerende seksjonsleder
Doktorgrad i Sosiologi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 916 49 805 
Epost Heidi.Nicolaisen@nav.no 
Forskningsinteresse: Arbeidsmarked, arbeidsinkludering, sosialpolitikk og praksis i førstelinjen, organisasjon, familie, unge, kompetanse og utdanning 
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Nicolaisen, H. og Kann, I. (2019) Hvem får hva og hvorfor? Utdanning, opplæring og unge NAV-brukere. Arbeid og velferd nr. 1/2019

Nicolaisen, H., Kavli, H.C. & Steen Jensen, R. eds. (2019) “Dualisation of part-time work. The development of labour market insiders and outsiders”. Policy Press.

Nicolaisen, H., Kavli, H.C. & Steen Jensen, R. (2019) “Introduction”. In: Nicolaisen, H., Kavli, H.C. & Steen Jensen, R (eds) Dualisation of part-time work. The development of labour market insiders and outsiders. Policy Press

Kavli, H.C., Trygstad, S.C. & Nicolaisen, H. (2019) «Workplace responses to national regulations to reduce involuntary part-time work». In: In: Nicolaisen, H., Kavli, H.C. & Steen Jensen, R (eds) Dualisation of part-time work. The development of labour market insiders and outsiders. Policy Press

Kavli, H.C. & Nicolaisen, H. (2019) “Conclusion and prospects”. In: Nicolaisen, H., Kavli, H.C. & Steen Jensen, R (eds) Dualisation of part-time work. The development of labour market insiders and outsiders. Policy Press

Nicolaisen, H. (2017) Inkludering av unge på AAP – et arbeidsgiverperspektiv. Arbeid og velferd nr. 2/2017

Kavli, H.C. og Nicolaisen, H: (2016) Integrert, eller marginalisert? Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol 57, nr 4, 339-369. DOI: 10.18261/issn.1504-291X-2016-04-01.

Lima, I.A. og Nicolaisen, H. (2016) Helsefokus og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen. Arbeid og velferd nr. 1/2016, s. 85-100

Nicolaisen, H. & Trygstad S.C. (2015) “Preventing Dualization the Hard Way – Regulation of the Norwegian Labour Market” (179-199) In: Engelstad, F. og Hagelund, A.(eds) Cooperation and Conflict the Nordic way. Work, Welfare and Institutional change in Scandinavia. De Gruyter.

Grambo, A.C. og Nicolaisen, H. (2015) Engangsstønad ved fødsel. Arbeid og velferd nr 3/2015: 135-153

Nicolaisen, H. (2015) A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer. Arbeid og velferd, nr 3/2015: 91-105.

Nicolaisen, H. og Lima, I. A. Aa. (2015) Arbeidsevnevurderingen: Reell Brukermedvirkning? Arbeid og Velferd, nr. 2/2015: 35-49.

Nicolaisen, H. og Seip, Å. A. (2014) Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur. Tidsskrift for velferdsforskning, vol 17, nr 4: 16-29.

Nicolaisen, H. (2013) The end of the normal working day? A study of change in Irish, Norwegian and Swedish banking. Economic and Industrial Democracy, mars 2013. DOI: 10.1177/0143831X13475829

Bråten, M. og Nicolaisen, H. (2013) Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold. Hvorfor så vanskelig? Fafo-rapport 2013:32.

Aspøy, T., Nicolaisen, H. og Nyen, T. (2013) Vilkår for læring i kommunene. En kartlegging av fire arbeidsfelt. Fafo-rapport 2013:35

Nicolaisen, H. (2013) «Deltid i Norden – hvorfor mindre utbredt i Finland?», kapittel i:

Moland, L. Heltid-deltid – en kunnskapsstatus. Fafo-rapport 2013:27.

Olberg, D. og Nicolaisen, H. (2013), Arbeidstid – dilemmaer og utfordringer. Fafo-rapport 2013:17

Nicolaisen, H. (2012) Innarbeidingsordninger og familieliv – erfaringer i helsesektoren og industrien. Søkelys på arbeidslivet, vol 29 (3), 224-241.(Nominert til årets tidsskriftartikkel i universitetsforlagets kåring, se Klartekst 2/2013, s.11)

Nicolaisen, H. (2012) Farvel til normalarbeidsdagen? En studie av endring i Irland, Norge og Sverige. Tidsskrift for samfunnsforskning, vol 53, nr 1, 49-79.

Nicolaisen, H. & Bråthen, K. (2012 ) Frivillig deltid – en privatsak? Fafo-rapport 2012:49

Nicolaisen, H. (2012) Exit Normalarbeidsdagen? Fafo-notat 2012:08

Nicolaisen, H., Seip, Å. og Jordfald, B. (2012) Tidstyver i barnehagen. Fafo-rapport 2012:01

Nicolaisen, H. (2011) Increasingly Equalized? A Study of Part-Time Work in 'Old' and 'New' Part-Time Work Regimes. Nordic Journal of Working Life Studies, 1 (1), 95-115

Nicolaisen, H. (2011). Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes: A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking. European Journal of Industrial Relations, 17 (1): 7-23

Nicolaisen, H. (2011) Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv. Avhandling, Doktoravhandling. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo

Arrowsmith, J., H.Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell (2010) The management of variable pay in European banking. International Journal of Human Resource Management 21 (15): 2716-2740

Arrowsmith, J., H.Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell (2008)"The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries”.In: Blanpain, R. and L. Dickens (eds), Challenges of European Employment Relations: Employment Regulation; Trade Union Organization; Equality, Flexicurity, Training and New Approaches to Pay, pp. 201-240. Kluwer Law International BV, The Netherlands. Bullentin of Comparative Labour Relations. vol. 67, s 201 - 217

Nergaard, K.; J.E.Dølvik; H.Nicolaisen, (2009). “Lønnssystemer med variable elementer”.

Søkelys på arbeidslivet. . vol. 26 (2), s 267 - 280

Nicolaisen, H. og D. Olberg (2005), "Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren.". Søkelys på arbeidsmarkedet . vol 22 (2), s157-156

Nicolaisen, H., T. Nyen og D. Olberg (2005), Lærernes arbeidstid. Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004–2006. Fafo-rapport 508

Nicolaisen, H. (2003), Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker. Kartlegging av historikk, avtaleforhold, praksis og erfaringer i rutebilsektoren generelt og Nettbuss AS spesielt. Fafo-notat 2003:06

Nicolaisen, H. (2001), Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling? Fafo-rapport 362

Nicolaisen, H. og D. Olberg (2005), Nye arbeidstidsordninger. Forsøk med 3+3 turnus og Tillitstid i Bærum kommune. Fafo-notat 2005:15

Nicolaisen, H. og H. Lismoen (2004), Permittering. Konsekvenser av nye regler. Fafo-rapport 459

Nicolaisen, H., N.K. Skalle, I.M. Hagen (2002), Tillitsvalgt i omstillingenes tid. Fafo-rapport 400

Nergaard, K. og H. Nicolaisen (2002), Utleie av arbeidskraft. Omfang og utvikling. Fafo-notat 2002:17

Nicolaisen, H. og D. Olberg (2002), Avtalt tid? Informantintervjuer og avtaletekster. Fafo-notat 2002:15