Arbeidsmarkedet
Last ned

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Sammendrag

Den registrerte ledigheten økte svakt gjennom 2014, men vi venter en større økning i 2015. Bakgrunnen for dette er at vi antar en svakere vekst i fastlandsøkonomien i år enn i fjor, og dermed svakere vekst i sysselsettingen. Til neste år antar vi at veksten i fastlandsøkonomien vil bli noe høyere og at ledigheten vil øke mindre gjennom 2016 enn i år. I gjennomsnitt forventer vi at det vil bli 82 000 registrerte ledige i år og 90 000 neste år. Ledigheten som andel av arbeidsstyrken venter vi at vil bli på 3,0 prosent i år og 3,2 prosent i 2016.

Oljeinvesteringene falt i fjorårets tre første kvartaler. Den betydelige nedgangen i oljeprisen de siste månedene ventes å medføre ytterligere fall i oljeinvesteringene både i år og neste år. Boliginvesteringer viste også en nedgang fram til tredje kvartal i fjor, og på grunn av lavere vekst i boligprisene og lav igangsetting venter vi ikke ny vekst før til neste år. Dette er faktorer som vil bidra til lavere vekst i fastlandsøkonomien og i sysselsettingen. Privat konsum ventes å vokse mindre i år enn i fjor som følge av lavere vekst i sysselsettingen, moderat vekst i lønningene og høyere prisvekst. Dette vil også bidra til lavere aktivitet i fastlandsøkonomien.

Nedgangen i oljeprisen har samtidig medført en svekkelse av den norske kronen og dermed bedret konkurranseevne for norske eksportører. Dette, sammen med en noe høyere vekst internasjonalt, vil bidra til økt eksport av varer og tjenester i år og neste år.