Arbeidsmarkedet
Last ned

Utviklingen på arbeidsmarkedet

NAVs arbeidsmarkedsprognose[1] NAVs prognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Eugenia Vidal-Gil.

Sammendrag

Utviklingen på arbeidsmarkedet preges nå av lavere aktivitet i oljebransjen. Oljeprisen er omtrent halvert sammenliknet med i fjor, og dette har forsterket nedgangen i oljeinvesteringene. Samtidig har den lave oljeprisen bidratt til at kronen har svekket seg betydelig. På grunn av svakere vekstutsikter for norsk økonomi har også Norges Bank satt ned styringsrenten, som blant annet bidrar til økte investeringer og økt konsum.

Samlet har den økonomiske utviklingen ført til lavere sysselsettingsvekst og økt arbeidsledighet. Det er imidlertid store geografiske forskjeller i utviklingen. I fylker med mange oljerelaterte arbeidsplasser øker ledigheten, særlig gjelder dette Rogaland. I andre regioner er effekten av kronekurs og rente viktigere, slik at arbeidsledigheten er stabil eller går ned. Det er også stor forskjell på ulike yrkesgrupper. Innen ingeniør- og ikt-fag har bruttoledigheten økt mest det siste året, mens den har vært stabil for yrkesgrupper som butikk- og salgsarbeid og helse, pleie og omsorgsyrker.

Vi venter at oljeprisen vil holde seg om lag på dagens nivå framover, og at oljeinvesteringene vil fortsette å falle både neste år og i 2017. Samtidig vil den svake kronekursen og økt vekst hos våre viktigste handelspartnere bidra til økt eksport av tradisjonelle varer og økte investeringer innen tradisjonell industri. Vi anslår også at lav rente og høyere boligpriser vil gi vekst i boliginvesteringene de neste årene.

I sum forventer vi at nedgangskonjunkturen vi nå er inne i vil fortsette ut i 2016, noe som vil gi økende arbeidsledighet. Vi anslår at ledigheten vil øke fra 80 000 i gjennomsnitt i 2015 til 90 000 i 2016. I 2017 vil økte investeringer, økt eksport og økt privat konsum bidra til at vi går inn i en ny oppgangskonjunktur, og at arbeidsledigheten går noe ned. I gjennomsnitt anslår vi at det også i 2017 vil være 90 000 personer registrert som helt ledige.