Overordnede utviklingstrekk
Last ned

Stønadsutbetalinger fra NAV til innvandrere

Av Ole Christian Lien

Sammendrag

Blant annet som følge av høy arbeidsinnvandring, er innvandrerbefolkningen mer enn fordoblet fra 2005 til 2015 og utgjør nå 13 prosent av befolkningen. Artikkelen sammenligner stønadsutbetalinger fra NAV til ulike innvandrergrupper og den øvrige befolkningen i 2014.

For alle aldersgrupper samlet er utbetalingene per innbygger høyere blant norskfødte enn blant innvandrere, når vi deler innvandrerne i tre grupper etter landbakgrunn. Norskfødte mottok i gjennomsnitt 75 000 kroner fra NAV i 2014. At utbetalingene er høyest for norskfødte, skyldes at velferdsordningene i stor grad er inntektsavhengige og forutsetter at man er eller har vært i arbeid. Utbetalinger av alderspensjon og helserelaterte trygdeytelser trekker særlig opp.

Når vi begrenser oss til aldersgruppen 18–66 år og utelater pensjoner, finner vi høyest utbetalinger til innvandrere fra Øst-Europa utenfor EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika. Denne gruppen mottok i gjennomsnitt 65 000 kroner per innbygger i 2014. Høyt mottak av økonomisk sosialhjelp er en viktig årsak. I gjennomsnitt mottok en innvandrer fra disse landene 10 000 kroner i økonomisk sosialhjelp i 2014, mot 1 000 kroner blant norskfødte. Gruppen mottok også mer av helserelaterte trygdeytelser enn andre innvandrergrupper, men noe mindre enn norskfødte.

Det er store forskjeller i utbetalingene mellom ulike fødeland. De fem landene med høyest utbetalinger per innbygger er alle i Afrika og Asia. Lavest utbetalinger finner vi blant personer fra EU-land i Øst-Europa.

Forskjellene mellom innvandrere fra ulike regioner har sammenheng med innvandringsårsak. Innvandrere fra østeuropeiske EU-land har i stor grad kommet som arbeidsinnvandrere og har allerede hatt en jobb ved ankomst. Innvandrere fra Afrika og Asia har i større grad kommet som flyktninger eller familieinnvandrere. Denne innvandrergruppen har i mindre grad enn andre hatt jobb ved ankomst, og har i mindre grad hatt utdanning og kvalifikasjoner som står i forhold til arbeidslivets krav i Norge.