Arbeidsmarkedet
Last ned

Utviklingen på arbeidsmarkedet[1] NAVs prognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Johannes Sørbø.

NAVs arbeidsmarkedsprognose

Sammendrag

Nedgangskonjunkturen vi nå er inne i har ført til lavere sysselsettingsvekst og økt arbeidsledighet, og den registrerte ledigheten har økt hver måned siden januar 2015. I perioden fra januar 2015 til januar 2016 økte bruttoledigheten med 1 100 personer i gjennomsnitt per måned, mens antallet helt ledige økte med 800 personer i gjennomsnitt. Det er imidlertid store geografiske forskjeller, og i fylker med mange oljerelaterte arbeidsplasser øker ledigheten, mens den har holdt seg stabil i fylker med lite oljerelatert næringsliv. Ledigheten har økt aller mest i Rogaland, men utover i 2015 har ledigheten økt også i Agder, Hordaland og Møre og Romsdal. I resten av landet har ledigheten stort sett holdt seg stabil.

Vi venter at oljeprisen vil stige svakt utover 2016 og 2017, men holde seg på et lavt nivå. Oljeinvesteringene anslås å fortsette å falle både i år og neste år, og dette bidrar til at sysselsettingen i oljerelatert virksomhet fortsetter å falle. Samtidig vil kronekursen holde seg svak, noe som vil bidra til økt eksport, økte investeringer i tradisjonell industri og økt aktivitet innen reiseliv. Vi anslår også at lav rente og boligprisveksten vi har hatt vil bidra til høyere boliginvesteringer de neste årene.

Samlet venter vi at nedgangskonjunkturen vi nå er inne i vil fortsette i år, og at arbeidsledigheten vil fortsette å øke. Vi anslår at antallet helt ledige vil øke fra et gjennomsnitt på 80 600 i 2015 til 91 000 i 2016, noe som tilsvarer en ledighet på 3,3 prosent. I 2017 anslår vi at økte investeringer, økt eksport og økt privat konsum vil bidra til at vi går inn i en moderat oppgangskonjunktur. Dermed vil også ledigheten begynne å gå noe ned igjen. Fordi vi går inn i 2017 med en ledighet på anslagsvis 95 000, vil likevel snittet for 2017 bli noe høyere enn i 2016. Vi beregner den gjennomsnittlige ledigheten i 2017 til å bli 92 000.