Arbeidsmarkedet
Last ned

Utviklingen på arbeidsmarkedet[1] NAVs prognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

NAVs arbeidsmarkedsprognose

Sammendrag

Nedgangskonjunkturen i norsk økonomi har ført til svak vekst i sysselsettingen og høy ledighet. Antall registrerte helt ledige hos NAV økte med i gjennomsnitt 800 per måned i perioden fra og med januar 2015 fram til og med januar i år. Etter dette har økningen stoppet opp, og i april fikk vi et fall i ledigheten. Det er imidlertid store geografiske og yrkesmessige forskjeller i utviklingen på arbeidsmarkedet. Bruttoledigheten, som er summen av registrerte helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, har økt mest det siste året i yrkesgrupper der mange er knyttet til oljenæringen. Økningen er størst innen ingeniør- og ikt-fag, men også blant meglere og konsulenter og innen industriarbeid har det vært en betydelig økning i bruttoledigeten. Oljefylket Rogaland er sterkest rammet av nedgangskonjunkturen. Bruttoledigheten i Rogaland økte kraftig gjennom 2015 og inn i 2016, men stoppet opp fra februar i år. I andre fylker med mange sysselsatte i oljerelatert virksomhet fortsetter bruttoledigheten å vokse.

Oljeprisen nådde et bunnivå på under 30 dollar per fat i januar i år, og har deretter viset en svak økning. Vi venter at den svake veksten i oljeprisen vil holde fram i år og til neste år. Vi legger til grunn at oljeinvesteringene vil fortsette å falle i år og til neste år, men gradvis saktere. Svak økning i oljeprisen vil gi en litt sterkere krone. Dette, sammen med dårligere utsikter for vekst blant våre viktigste handelspartnere enn tidligere antatt, vil føre til litt lavere vekst i investeringer og produksjon i industrien enn vi antok i vår forrige prognose. Lav rente og boligprisvekst vil imidlertid gi positive vekstimpulser til norsk økonomi.

Vi venter at nedgangskonjunkturen vi er inne i vil fortsette utover i 2016. For 2017 venter vi at veksten igjen vil ta seg opp. Vi anslår at antallet registrerte helt ledige vil øke fra et gjennomsnitt på 80 600 i 2015 til 88 000 i gjennomsnitt for 2016. Økt vekst i 2017 vil føre til en nedgang i ledigheten. Fordi vi går inn i 2017 med en ledighet på anslagsvis 92 000 sesongjustert, vil gjennomsnittlig antall helt ledige bli noe høyere i 2017 enn i 2016. Vi anslår at antall registrerte helt ledige i 2017 vil bli 90 000.