Arbeidsledighet
Last ned

Arbeidssøkere i Stavangerregionen

Kari-Mette Ørbog[1] Takk til Ola Thune for tilrettelegging av data og til Jorunn Furuberg for god hjelp med databearbeiding.

Sammendrag

Aktivitetsfallet i petroleumsnæringen har ført til økt arbeidsledighet på Sør-Vestlandet. Rogaland er det fylket som er hardest rammet med nesten en dobling i antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak fra november 2014 til november 2015. I denne artikkelen undersøker vi hvordan konjunkturnedgangen har påvirket situasjonen for de arbeidsledige i Stavangerregionen, nærmere bestemt Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Vi undersøker hvor lenge de er arbeidssøkere, hvor mange som kommer i jobb og i hvilken grad de flytter eller bytter bransje for å komme i arbeid.

Vi finner at arbeidssøkere fra Stavangerregionen er arbeidssøkere lenger enn gjennomsnittet av alle arbeidssøkere, og også lenger enn arbeidssøkere fra hele Rogaland. Vi antar at dette henger sammen med lavere etterspørsel etter arbeidskraft i denne regionen. Samtidig som de går lenger ledig, kommer imidlertid like mange av arbeidssøkerne fra Stavangerregionen i jobb som i resten av landet. Andelen i Stavangerregionen som kommer i jobb etter at de har vært registrert som arbeidssøkere er 60 prosent, tilnærmet lik andelen i Rogaland og litt høyere enn for resten av landet.

Arbeidssøkerne fra Stavangerregionen bytter bo- og arbeidsmarkedsregion omtrent like ofte som arbeidssøkere generelt. Litt over 20 prosent har tatt jobb i en annen arbeidsmarkedsregion enn de jobbet i tidligere. I underkant av 30 prosent har tatt jobb i en annen næring enn de var ansatt i før. Denne andelen er noe høyere enn i resten av landet.