Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne
Last ned

Arbeidsavklaringspenger – utviklingen i hvem som kommer inn

Inger Cathrine Kann, Jun Yin og Per Kristoffersen

Sammendrag

Arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010 som erstatning for rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Denne artikkelen undersøker utviklingen i antall nye mottakere av disse ytelsene samlet, og om innføringen av arbeidsavklaringspenger har påvirket dette. Vi ser også på endringer i hvem som kommer inn.

Vi finner at stadig færre av de nye mottakerne kommer fra sykepenger (fra 74 prosent i 2008 til 63 prosent i 2016). Dette sammenfaller i tid med innføringen av arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger medførte en endring i vilkårene for hvem som kunne motta ytelse bl.a. ved at det er mulig å gå rett inn på arbeidsavklaringspenger uten karenstid.

Arbeidsavklaringspenger medførte også en oppmyking av regelverket, der sykdom ikke lenger trenger å være hovedårsaken til den nedsatte arbeidsevnen. Innføring av ny arbeidsmetodikk i NAV omtrent samtidig med arbeidsavklaringspenger, kan også forklare at flere som ikke har vært sykemeldt kommer inn. Andelen som kommer fra sykepenger blir stadig lavere, også etter 2010.

De som ikke har hatt sykepenger i forkant er yngre, har vært uten arbeid eller hatt lav yrkesinntekt før de kom inn på arbeidsavklaringspenger, og de har oftere psykiske lidelser. Det blir viktig å følge med på i hvilken grad NAV klarer å hjelpe denne gruppa inn i arbeidslivet, eller om det kan medføre en innlåsningseffekt som kan være en ulempe på lang sikt.

Om lag 50 000 personer kommer inn på arbeidsavklaringspenger hvert år. Sykefraværet og arbeidsledigheten bestemmer i stor grad hvor mange nye mottakere det blir hvert år. Våre analyser viser at når sykefraværet i kommunen øker med ett prosentpoeng, øker antall nye mottakere med 17 prosent og når arbeidsledigheten i kommunen øker med ett prosentpoeng, kommer 6 prosent flere inn. Når vi kontrollerer for endringene i sykefraværet og arbeidsledigheten, finner vi samlet sett ingen økning i antall mottakere etter innføringen av arbeidsavklaringspenger i 2010 sammenlignet med årene før. Men vi finner en betydelig økning i antall unge under 25 år.