Arbeidsmarkedet
Last ned

Utviklingen på arbeidsmarkedet

NAVs arbeidsmarkedsprognose[1] NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Johannes Sørbø og Leonid Andreev.

Sammendrag

Den norske økonomien har vært inne i en oljedrevet nedgangskonjunktur de siste to årene. Dette har resultert i fallende sysselsetting og økt ledighet. Det er i hovedsak i de oljerelaterte næringene at sysselsettingen har falt. Gjennom 2016 har vi imidlertid sett en gradvis bedring i norsk økonomi. Den økonomiske veksten har tatt seg noe opp, selv om den fortsatt er under trendveksten. Bruttoledigheten, som er summen av registrerte helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak, har stabilisert seg og var på samme nivå ved utgangen av september som den var i januar. Dette er en mer positiv utvikling enn vi la til grunn i vår forrige prognose. Det er fortsatt store geografiske forskjeller, og bruttoledigheten har fortsatt å øke i de mest oljedominerte fylkene, men i et saktere tempo enn i fjor. I resten av landet har bruttoledigheten samlet gått noe ned.

Oljeprisen har holdt seg mellom 40 og 50 dollar de siste månedene, og vi legger til grunn kun en liten økning i prisen de neste årene. Vi venter at oljeinvesteringene vil fortsette å falle i år og i 2017, før de flater ut i 2018. Fallet i 2017 vil imidlertid bli klart mindre enn i de to foregående årene, slik at de negative impulsene fra oljebransjen vil bli mindre. Vi anslår at kronekursen vil fortsette å holde seg på et svakt nivå. Dette vil gi positive impulser til norsk eksport og turistbransjen. Boliginvesteringene øker nå raskt, og vi venter at disse vil fortsette å øke framover og bidra til vekst i fastlandsøkonomien.

Vi forventer at nedgangskonjunkturen nærmer seg slutten og at vi neste år går inn i en oppgangskonjunktur som vil forsterke seg noe i 2018. Vi anslår at antallet som er registrert som helt ledige hos NAV vil holde seg ganske stabilt ut 2016, før vi får en nedgang i ledigheten i 2017 og 2018. Vi anslår at det i gjennomsnitt vil være 84 000 helt ledige i 2016, 80 000 i 2017 og 76 000 i 2018.