Arbeidsledighet

Hvordan har økt ledighet påvirket bruken av helseytelser og økonomisk sosialhjelp?

Ivar Andreas Åsland Lima

Sammendrag

Den norske økonomien er inne i en oljedrevet nedgangskonjunktur som særlig påvirker arbeidsmarkedet på Sør-Vestlandet. Rogaland er hardest rammet av økt arbeidsledighet, men det er også en betydelig økning i ledigheten Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal. Ledigheten har foreløpig økt langt mer blant menn enn blant kvinner. I denne artikkelen undersøker vi om den økte ledigheten har hatt konsekvenser for bruk av ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og økonomisk sosialhjelp. Vi bruker en forskjell-i-forskjell tilnærming for å undersøke sammenhengen mellom arbeidsledighet og bruk av ytelser. Det vil si at vi sammenligner utviklingen før og etter den økte ledigheten i fylkene som er rammet av ledighet, med utviklingen i fylker som ikke er rammet av ledighet.

Ledigheten har sannsynligvis medført at flere bruker opp sykepengerettighetene i alle fem fylker som er rammet av økende arbeidsledighet. Økningen i antallet som bruker opp sykepengerettighetene er størst i Aust-Agder og Rogaland og betydelig større blant menn enn blant kvinner. I Rogaland finner vi at den økte ledigheten har medført at 24 % flere menn brukte opp sykepengerettighetene i de to første kvartalene i 2016 sammenlignet med de to første kvartalene i 2013.

I Rogaland og Aust-Agder har den økte arbeidsledigheten trolig også medført en økning i tilstrømmingen til arbeidsavklaringspenger på 24 og 20 prosent i 2015. I januar til mai i 2016 økte tilstrømmingen ytterligere til 42 prosent i Rogaland i 2016, sammenlignet med januar til mai 2013. Det tilsvarer 680 flere nye personer på arbeidsavklaringspenger i første halvår av 2016. Vi finner også som forventet en større relativ økning i tilstrømmingen til arbeidsavklaringspenger blant menn enn blant kvinner.

Ledigheten har gitt en betydelig økning i tilstrømmingen til arbeidsavklaringspenger blant unge i alderen 18–29 år i Rogaland. Det er en bekymringsfull utvikling siden det er personer som er i starten av sin yrkeskarriere. Vi finner også at andelen unge som mottar økonomisk sosialhjelp øker med 19 prosent i Rogaland, men ikke i de andre fire fylkene.