Senior/pensjon
Last ned

Økt uttak av AFP i privat sektor[1] Undersøkelsen er bestilt og finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.[2] Ole Christian Lien har bidratt vesentlig til metode, databehandling og analyse.

Atle Fremming Bjørnstad

Sammendrag

AFP-ordningen i privat sektor ble fra 2011 lagt om fra en tidligpensjonsordning til et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Andelen som tar ut AFP ved første mulighet har etter dette økt vesentlig. Åtte av ti av de som har mulighet til det mottar nå AFP ved 63 års alder. Det er en økning fra rundt seks av ti i 2009.

Andelen som tar ut AFP og samtidig slutter i jobb har imidlertid gått kraftig ned. Mens det før 2011 årlig var rundt 40–50 prosent som hadde tatt ut AFP og sluttet i arbeid som 63-åring, har andelen falt til 20–30 prosent i perioden 2012–2015. AFP-reformen har dermed nådd målsettingen om å støtte opp under pensjonsreformen og bidra til økt sysselsetting blant seniorer.

Den opprinnelige målgruppen for AFP var personer med lange yrkeskarrierer og fysisk krevende jobber. Vi finner imidlertid ikke at næringer med antatt tungt fysisk arbeid peker seg ut ved at spesielt mange AFP-mottakere slutter i arbeid. Det er mange som tar ut AFP tidlig i industrien og innen bygg- og anleggsvirksomhet, men det er samtidig relativt få som slutter i arbeid. Mediebransjen og finansnæringen peker seg derimot ut som næringer der spesielt mange kombinerer AFP-uttak med avgang fra arbeidslivet. Det tyder på at uttak av AFP som ledd i avgang fra arbeidslivet skjer særlig hyppig i næringer som er preget av omstilling og nedbemanning.