Arbeidsmarkedet
Last ned

Utviklingen på arbeidsmarkedet[1] NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Åshild Male Kalstø og Johannes Sørbø.

NAVs arbeidsmarkedsprognose

Sammendrag

De siste årene har Norge vært inne i en nedgangskonjunktur som har ført til lavere sysselsettingsvekst og økt arbeidsledighet. Den registrerte ledigheten økte kraftig gjennom 2015, men stabiliserte seg i 2016. Utviklingen varierer imidlertid fra landsdel til landsdel. I fylkene med mange oljerelaterte arbeidsplasser fortsatte ledigheten å øke gjennom 2016, mens den har holdt seg stabil eller gått ned i andre fylker. I 2015 økte ledigheten mest i Rogaland, mens den gjennom 2016 har økt mest i Hordaland og Møre og Romsdal. Vestfold hadde også en økning i ledigheten i 2016. NAV mottok færre varsler om oppsigelser og permitteringer i andre halvår 2016 enn i første halvår.

Framover venter vi at oljeprisene vil holde seg omtrent på dagens nivå og ligge på 55 dollar fatet i gjennomsnitt i 2018. Samtidig anslår vi at oljeinvesteringene vil fortsette å falle i år, men flate ut fra neste år. Dette vil bidra til at sysselsettingen i oljerelatert virksomhet vil fortsette å falle. På den andre siden forventer vi at kronekursen vil holde seg på et lavt nivå, noe som vil bidra til økt eksport, økte investeringer i tradisjonell industri og økt aktivitet innen reiseliv. Vi forventer også at lav rente og vekst i boligprisene vil bidra til høyere boliginvesteringer både i 2017 og 2018.

Samlet venter vi en moderat oppgangskonjunktur fram til 2018. Vi må imidlertid fortsatt regne med betydelige geografiske forskjeller på arbeidsmarkedet, i og med at vi fortsatt anslår fall i oljeinvesteringer og oljerelatert virksomhet. Vi anslår at antallet helt ledige vil gå ned fra et gjennomsnitt på 84 000 i 2016 til 79 000 i 2017, noe som tilsvarer en ledighet på 2,9 prosent av arbeidsstyrken. I 2018 venter vi at antallet helt ledige vil ligge på 76 000 i gjennomsnitt, som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Med dagens tiltaksnivå tilsier det en bruttoledighet på om lag 3,5 prosent i 2017 og 3,3 prosent i 2018. Vi venter at sysselsettingen igjen vil begynne å vokse i år, men i et moderat tempo. I 2018 anslår vi at veksten i norsk økonomi tar seg ytterligere noe opp, og at sysselsettingen fortsetter å vokse.