Sykefravær
Last ned

Forsøk med tidlig dialogmøte 2 i Akershus

Per Kristoffersen, Nina Lysø og Jun Yin

Sammendrag

NAV Akershus har gjennomført et forsøk ved tre NAV-kontor for å finne ut om det å avholde dialogmøte 2 på et tidligere tidspunkt påvirker sykefraværet. Formålet med dialogmøte 2 er at den sykmeldte, arbeidsgiver, NAV og lege har en felles gjennomgang av den sykmeldtes situasjon. Tidlig dialogmøte 2 innebærer i denne sammenheng at møtet gjennomføres senest innen 19 ukers sykmelding, mens dagens generelle praksis er at dialogmøtet avholdes senest innen 26 uker. I artikkelen undersøker vi om denne fremskyndingen har påvirket friskmeldingen og bruken av gradert sykmelding. Vi undersøker også om tiltaket har påvirket andelen som bruker opp sykepengerettighetene.

Forsøkskontorene har i stor grad flyttet innkalling til og gjennomføring av dialogmøte 2 frem i tid. Selv om vi finner at det skjer endringer i friskmeldingsmønsteret som kan knyttes til de nye innkallings- og møtetidspunktene, synes ikke tiltaket å ha redusert varigheten samlet sett. Tvert i mot finner vi at varigheten har økt for sykefravær utover 12 uker, først og fremst blant kvinner. Kanskje noe overraskende finner vi en betydelig lavere friskmelding blant kvinner mellom 12 og 26 uker, og dette bidrar til den økte varigheten. Varigheten blant menn er uendret, til tross for en høyere friskmelding mellom 12 og 26 uker. Vi finner også at det skjer en økt bruk av gradert sykmelding rundt de nye oppfølgingstidspunktene, spesielt ser vi at kvinner i større grad kommer delvis tilbake i jobb og at tiden til første gradering reduseres. Derimot finner vi at tiden til første gradering øker blant menn.

En fremskynding av dialogmøte 2 innebærer at et større antall sykmeldte følges opp av NAV. Analysen viser at det også har vært en viss økning i antall innkallinger og antall gjennomførte dialogmøter i de øvrige kontorene i Akershus, hvor dialogmøtet ikke ble fremskyndet, men at varigheten ikke er endret i vesentlig grad. I lys av at den relativt store økningen i antall dialogmøter i Akershus samlet sett, kan det stilles spørsmål ved om det er fornuftig ressursbruk å flytte dialogmøtet frem i tid som en generell praksis.