Arbeidsmarkedet
Last ned

Utviklingen på arbeidsmarkedet[1] NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Leonid Andreev, Johannes Sørbø og Eugenia Vidal-Gil.

NAVs arbeidsmarkedsprognose

Sammendrag

De siste to årene har Norge vært inne i en nedgangskonjunktur drevet av lavere aktivitet i petroleumsnæringen. Nedgangskonjunkturen har medført lavere sysselsettingsvekst og økt arbeidsledighet, og fylkene og yrkene tilknyttet oljeindustrien har blitt hardest rammet. Den registrerte ledigheten økte gjennom 2015, men stabiliserte seg i 2016. Det er nå tegn til at konjunkturene bedrer seg. Veksten i norsk økonomi tok seg opp i første kvartal i år, og både eksport av tradisjonelle varer og oljeinvesteringene økte for første gang etter flere kvartaler med nedgang, ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet. Antallet registrerte helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak har gått ned så langt i 2017. Dette er også tilfellet på Sør- og Vestlandet og blant personer med yrkesbakgrunn innen ingeniør- og ikt-fag. Antallet varsler om oppsigelser og permitteringer som NAV mottar har også falt så langt i år.

Vi venter at oljeinvesteringene blir lavere i år enn i fjor og at de flater ut i 2018. Fallet i år vil imidlertid bli klart mindre enn i de to foregående årene, og dermed i mindre grad dra ned veksten i norsk økonomi enn det som har vært tilfellet de siste årene. Vi forventer at kronekursen vil holde seg på et lavt nivå, noe som vil bidra til økt eksport og økt aktivitet innen turistnæringen. Vi forventer også at boligprisene og boliginvesteringene vil fortsette å øke i år og bidra til vekst i fastlandsøkonomien, men at veksten avtar neste år som følge av strammere kredittpraksis og høyt nivå på boligbyggingen.

Samlet venter vi en moderat oppgangskonjunktur fram til 2018 som vil bidra til at sysselsettingen tar seg opp framover. Hittil i år har antallet helt ledige falt raskere enn vi la til grunn i vår forrige prognose, og vi venter det vil falle noe saktere framover. Vi anslår at antallet helt ledige vil gå ned fra et gjennomsnitt på 84 000 i 2016 til 76 000 i 2017, noe som tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I 2018 venter vi at antallet helt ledige vil ligge på 71 000 i gjennomsnitt, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.