Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne
Last ned

Årsaker til sen oppstart i første tiltak for NAV-brukere med nedsatt arbeidsevne

Sigrid Lande og Christine Selnes

Sammendrag

En kjerneoppgave for NAV er å bistå mennesker med nedsatt arbeidsevne å komme i jobb. I dette arbeidet kan NAV tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak, og for mange av NAVs brukere vurderes slike tiltak som hensiktsmessig og nødvendig. Statistikk viser imidlertid at det ofte går lang tid før første oppstart i tiltak for brukere med nedsatt arbeidsevne. I rundt en tredel av tilfellene av første tiltaksstart, har det gått mer enn ett år siden brukerens arbeidsevne ble vurdert som nedsatt.

Årsakene til at det kan ta lang tid før første oppstart i tiltak, har vi lite systematisk kunnskap om. Formålet med denne undersøkelsen har derfor vært å kartlegge slike årsaker, samt hva slags aktiviteter brukerne er i før første tiltak. I kartleggingen har vi gått systematisk gjennom et utvalg enkeltsaker, der det har gått mer enn ett år frem til første oppstart i et statlig arbeidsrettet tiltak. Statistikken viser ikke oppstart i kommunale tiltak, ettersom vi ikke har data om dette i sentrale administrative registre.

Resultatene fra undersøkelsen viser at sen oppstart i tiltak stort sett skyldes at en tidligere i  brukerløpet har vurdert andre aktiviteter som mer hensiktsmessige for bruker. Ofte henger dette sammen med at brukeren er vurdert å være for syk til delta i arbeidsrettet aktivitet, og derfor bare skal være i medisinsk behandling. Når denne brukeren likevel etter en tid starter i tiltak, så er det fordi helsetilstanden vurderes å ha blitt bedre slik at arbeidsrettet aktivitet er mulig. I andre tilfeller er brukeren i arbeid, eller har en arbeidsgiver, og det har vært mål om at medisinsk behandling skal gjøre det mulig å komme tilbake til eller å øke arbeidsmengden hos denne arbeidsgiveren. Når brukeren likevel etter hvert starter i tiltak, er det gjerne fordi denne målsettingen viser seg vanskelig å realisere, slik at andre muligheter må prøves. I en tredje type tilfeller ser vi at brukeren har vært i andre former for arbeidsrettet aktivitet, for eksempel studier eller ulike tilbud i kommunal regi. Når disse brukerne etter hvert starter i et statlig tiltak, er det også her fordi det skjer endringer i brukerens situasjon og i vurderingen av hva som er hensiktsmessige virkemidler.

I tillegg til dette ser vi noen brukerhistorier der oppfølgingen fra NAV i kortere eller lengre perioder er svak, og at dette medvirker til at avklaringen av brukers behov trekker ut i tid. I noen tilfeller ser vi også at det går lang tid fram til tiltaksstart etter at brukeren er søkt inn i tiltaket, en indikasjon på enkelte kapasitetsutfordringer ved tiltakene.