Arbeidsmarkedet
Last ned

Utviklingen på arbeidsmarkedet

NAVs arbeidsmarkedsprognose

Sammendrag

Veksten i norsk økonomi tok seg opp i første halvår i år. Aktiviteten i fastlandsøkonomien økte raskere enn trendveksten, og både eksport av tradisjonelle varer og oljeinvesteringene økte for første gang etter flere kvartaler med nedgang. Antallet registrerte helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak har så langt i 2017 gått ned. Dette er også tilfellet på Sør- og Vestlandet og blant personer med yrkesbakgrunn innen ingeniør- og ikt-fag. Nedgangskonjunkturen synes nå å være bak oss. Vi venter en moderat oppgangskonjunktur fram til 2019 som vil bidra til at sysselsettingen tar seg opp framover og den registrerte ledigheten fortsetter å gå ned. Vi anslår at antallet helt ledige vil bli på 75 000 i gjennomsnitt i år, noe som tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I 2018 venter vi at antallet helt ledige vil ligge på 70 000 i gjennomsnitt og på 68 000 i 2019, som tilsvarer henholdsvis 2,5 og 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Oljeinvesteringene vil bli lavere i år enn i fjor, men vi venter at fallet i år blir klart mindre enn i de to foregående årene, og vil dermed dempe veksten i norsk økonomi i mindre grad. Videre venter vi at oljeinvesteringene flater ut i 2018 og øker i 2019, og igjen bidrar til høyere aktivitet i fastlandsøkonomien. Vi venter at kronekursen vil styrke seg noe framover, men fortsatt holde seg på et lavt nivå. Dette, sammen med høyere vekst internasjonalt, vil bidra til økt eksport av norske varer og tjenester. Høyere sysselsetting og lavere inflasjon som følge av en noe sterkere krone vil bidra til høyere vekst i konsumet i år og de neste to årene.

Boligprisene har gått ned de siste månedene og vi venter at veksten i boliginvesteringene vil avta i år, men fortsatt bidra til å løfte veksten i fastlandsøkonomien. Vi venter imidlertid at både boligprisene og boliginvesteringene går ned neste år som følge av strammere kredittpraksis og høyt nivå på boligbyggingen, noe som vil trekke ned veksten i norsk økonomi.