Last ned

NAV-kontorenes erfaringer med aktivitets­plikt for unge sosialhjelpsmottakere

Av: Espen S. Dahl og Ivar Lima

Sammendrag

Vi har gjennomført en surveyundersøkelse for å undersøke NAV-kontorenes bruk av og erfaringer med aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år, etter en lovendring fra 1. januar 2017. Lovendringen innebærer at det nå skal stilles vilkår om aktivitet til alle unge under 30 år som innvilges søknad om sosialhjelp, med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Før lovendringen kunne NAV-kontorene stille vilkår. Andre generelle vilkår for mottak av sosialhjelp gjelder fortsatt, slik loven har vært praktisert siden 1993.

Det er stor variasjon i når de innførte aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, og i om lovendringen har medført en økning i andelen unge det stilles aktivitetsvilkår til. 40 prosent av NAV-kontorene oppgir at hadde innført aktivitetsplikt minst ett år før lovendringen. En del innførte det rett i forkant av endringen, mens noen kommuner brukte tid på å få på plass aktiviteter og innførte endringen i løpet av 2017 og 2018. 18 prosent av NAV-kontorene svarer om at det er blitt mange flere med aktivitetsplikt etter at lovendringen ble innført, mens 23 prosent svarer at det er blitt noen flere. I et flertall av kommunene har det dermed skjedd små endringer, og det kan blant annet sees i sammenheng med at mange allerede praktiserte aktivitetsplikt.

Kontorene stiller seg hovedsakelig positive til aktivitetsplikt og til lovendringen. 70–78 prosent er helt enig eller delvis enig i at brukerne oftere kommer seg ut av en passiv tilværelse, at aktivitetsplikt har gitt raskere avklaring og at brukerne oftere deltar i tiltak som gir dem verdifull kompetanse. Blant de som praktiserte aktivitetsplikt før lovendringen er det imidlertid mange (40 %) kommuner som er enige i at lovendringen har ført til mer byråkrati. Noen NAV-kontor oppgir at det er vanskelig å praktisere loven fordi de mangler kommunale tiltak for gruppen.

Har lovendringen medført at færre i alderen 18–29 år mottar økonomisk sosialhjelp? Samlet sett ligger andelen sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen stabilt på omtrent 2,2 prosent, og vi finner ingen tegn på en nedgang ved lovendringen i 2017. Blant norskfødte i kommuner med en økning i andelen unge med aktivitetsvilkår, finner vi indikasjon på en reduksjon i andelen mottakere.

Innledning

Stortinget vedtok å innføre aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere fra 1. januar 2017. Da ble det innført en ny § 20a i sosialtjenesteloven. Den sier at det nå skal stilles vilkår om aktivitet for alle mottakere av sosialhjelp under 30 år. Før endringen kunne kommunene stille vilkår, også vilkår om aktivitet, ved mottak av sosialhjelp. For dem over 30 år er det kun paragraf § 20 om generelle vilkår som gjelder. Hensikten med lovendringen var ifølge regjeringen «å styrke sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad. Når det stilles vilkår, skal det bidra til å motivere og påvirke mottakerne av sosialhjelp til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon».[1]https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/innsikt/sosiale-tjenester/okonomisk-sosialhjelp/aktivitetsplikt-for-mottakere-av-sosialhjelp/id2 009 224/

Mange kommuner har tidligere rapportert at de i stor grad praktiserte en form for aktivitetsplikt (Dahl og Lima 2017) i forkant av lovendringen. Dette var i stor grad rettet mot unge. Det er derfor ikke gitt at endringen i loven har medført store endringer i praksis. Vi har nå gjennomført en ny spørreundersøkelse rettet mot NAV-kontorene for å kartlegge hvordan lovendringen har medført endringer i praksis på området, og hvilke erfaringer de har hatt med innføringen av aktivitetsplikt.

Problemstillingen i denne artikkelen er i hvilken grad lovendringen har medført at kommunene stiller vilkår om aktivitet til flere i målgruppen, og om det er blitt opprettet nye kommunale tiltak for målgruppen. Vi skal også beskrive kommunens holdninger til aktivitetsplikt og deres erfaringer med lovendringen. Er det slik at kommunene erfarer at aktivitetsplikt er egnet til å nå målene om økt overgang til arbeid og utdanning? Er det flere som blir selvhjulpne, slik kommunene ser det? Rapporterer kommunene om noen negative konsekvenser av loven? Hva mener kommunene kan endres eller forbedres med loven? Til slutt skal vi undersøke om vi finner tegn på at lovendringen har påvirket andelen sosialhjelpsmottakere i 2017.

Institusjonelle forhold

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt fra kommunen, gitt til personer som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter. Dette er regulert av Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen. Et mål med stønaden er at mottakeren skal klare seg på egen hånd. Man må søke i den kommunen man oppholder seg i. Størrelsen på stønaden avgjøres av blant annet familiesituasjonen. Det vil si at NAV-kontoret gjør en vurdering om søkeren har forsørgeransvar og om hvilken bosituasjon denne befinner seg i. Staten utgir veiledende satser for størrelsen på stønaden, men kommunene velger selv om de vil følge disse satsene.

Ifølge rundskrivet[2]Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester. Sist endret 05.02.2017 og 06.02.2018, jf. punkter med endringsmerking [Endret 2/18] og [Tilføyd 2/18]. https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav#innledning [lest 23.11.2018] til loven er formålet med aktivitetsvilkår å gi tettere oppfølging med det formål å styrke muligheter for overgang til arbeid og utdanning. NAV-kontoret må foreta en konkret og individuell vurdering av hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig for den enkelte. Begrepet aktivitet er ikke spesifisert i loven, men i rundskrivet gis det eksempler på hva vilkår om aktivitet er:

  • Vilkår om å møte til veiledningssamtaler, søke på relevante jobber, og delta på arbeidsrettede kurs og tiltak kan være aktuelt for en tjenestemottaker som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

  • Vilkår om arbeidstrening eller annen arbeidsrettet aktivitet kan være aktuelt for tjenestemottakere som har vansker med å få arbeid på grunn av manglende arbeidserfaring.

  • Vilkår om deltakelse i utdannings- og opplæringstiltak kan være aktuelt for en tjenestemottaker som for eksempel ikke har fullført videregående skole.

  • Ved brudd på vilkår kan stønaden reduseres, dersom det i vedtaket av stønad er informert om muligheten for slik reduksjon. Hvis konsekvensen om vilkårsbrudd skal iverksettes må det fattes et nytt vedtak. Loven gir ikke rom for bortfall av stønaden. Videre fra rundskrivet:

«Hvis konsekvensen er at stønaden skal reduseres, så er det en betingelse at stønaden ikke reduseres til et uforsvarlig lavt nivå. Dette innebærer at tjenestemottaker må ha et tilstrekkelig med midler til å kunne dekke de aller mest nødvendige behovene som mat, strøm og boligutgifter. Hva som er et uforsvarlig lavt nivå vil avhenge av den enkeltes behov og situasjon.»

Hva sier tidligere forskning om bruken av vilkår?

I Dahl og Lima (2017) gir vi en oversikt over en del av effektstudiene av deltakelse i arbeidsrettede aktiviteter som er gjennomført i Norge de siste 20 årene. Med effektstudier mener vi studier som har et design som gjør det mulig å avdekke en kausal sammenheng mellom deltakelse i et tiltak og utfall. Dette i motsetning til studier som kun viser statistiske sammenhenger, og der en ikke kan vite om disse sammenhengene er forårsaket av kausale mekanismer. Det viser seg at de ikke er gitt hvilke effekter vi kan forvente av innføring av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Riktignok finner de fleste at bruken av vilkår reduserer antall mottakere av sosialhjelp.

Dahl og Lima (2016) undersøkte effekten av å innføre aktivitetsvilkår i fire kommuner. Utfallet var andelen sosialhjelpsmottakere i kommunen i målgruppen. Studien viser en sterk effekt på 30 prosents nedgang i andelen mottakere i Drammen og Fredrikstad. I de to andre kommunene, Sandnes og Fjell, fant vi ingen reduksjon i mottak av sosialhjelp.

Hernæs m.fl. (2017) finner at bruken av vilkår for mottak av sosialhjelp reduserer antall mottakere av stønaden. De ser spesifikt på unge mottakere (21–åringer) og finner dessuten at økt bruk av vilkår for sosialhjelpsmottak øker fullføringen av videregående skole.

Ved å bruke samme identifikasjon av endringer i bruken av vilkår (se Flermoen m.fl. 2006), finner Bratsberg m.fl. (2018) også at økt bruk av vilkår gir redusert kriminalitet. Dette gjelder spesielt for utsatte unge menn. De forklarer dette delvis med at deltakelse i aktiviteter gjør det vanskelig å samtidig begå kriminalitet, og delvis gjennom at flere deltar i utdanning og dermed får økt humankapital. Hernæs (2018), igjen med samme grunnlag, finner at praksisendringene reduserte andelen mottakere av sosialhjelp, økte sysselsettingsgraden, og hadde positive virkninger i den nedre delen av lønnsfordelingen.

I en lignende studie av innføring av aktivitetsvilkår i Stockholm i Sverige finner Dahlberg m.fl. (2009) at vilkårene medfører redusert antall mottakere av sosialhjelp og en økning i arbeidsdeltakelsen. De finner imidlertid kun en slik effekt blant de som er født i Sverige, og ikke blant innvandrerne. Brodersen (2014) benytter seg av et randomisert forsøk i Danmark, hvor et tilfeldig utvalg av sosialhjelpsmottakere fikk tettere oppfølging i form av hyppige møter. Hun finner at dette ikke medfører økt arbeidsdeltakelse eller at mottakerne ble mer selvhjulpne. Den økte møtehyppigheten gir færre mottakere av sosialhjelp, men det samtidig økt overgang til uføretrygd.

Vi vil understreke at de norske studiene vi har gjengitt her hovedsakelig ser på vilkår generelt, og ikke vilkår om aktivitet spesielt. Kommunene har kunnet stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere siden 1993, mens lovendringen fra 2017 gjorde vilkår om aktivitet for sosialhjelpsmottakere til en skal-betingelse. Det er ikke gitt at effekten av bruken av vilkår vil være den samme som ved innføringen av en mer generell aktivitetsplikt. Derfor er det nødvendig med nye studier for å forstå hvilke effekter vi får ved denne lovendringen. Denne spørreundersøkelsen vil kunne gi et grunnlag for effektanalyser av bruken av aktivitetsplikt.

Tabell 1. Svarprosent etter kommunestørrelse fra survey i NAV-kontor i 2018

Antall NAV-kontor bruttoutvalg

Antall svar gjennomført

Svarprosent gjennomført

Antall med noen svar

Svarprosent noen svar

Storbyer (bydeler)

30

22

73,3

27

90,0

Store kommuner

67

53

79,1

58

86,6

Små- og mellomstore kommuner

341

190

55,7

227

66,6

Total

438

265

60,5

312

71,2

Kilde: NAV

Datagrunnlag

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot alle landets NAV-kontor. Datainnsamling foregikk i perioden 8/6–6/7 2018. Vi sendte en epost til kontorets epostadresse med lenke til undersøkelsen, og ba ansvarlig ved kontoret om å sende skjemaet til den som best kan svare på spørsmål om praktiseringen av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Vi har dermed ett svar per kontor. Personen som svarte ble bedt om å svare på vegne av kontoret og om å hente inn bistand fra andre hvis det trengtes for å svare på spørsmålene. Undersøkelsen består i hovedsak av spørsmål eller påstander med faste svaralternativ, samt enkelte spørsmål med åpne tekstfelt.

Befolkningstall er hentet fra NAVs befolkningsregister og tall for antall sosialhjelpsmottakere er hentet fra Kostra-data.

Svarprosent

Svarprosenten er på 71 %, hvorav 61 % av alle NAV-kontor har gjennomført hele undersøkelsen. Vi har gruppert kommunene etter befolkningstall. Storbyer består av administrative bydeler i de fire største byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger), store kommuner er kommuner med et innbyggertall større enn 10 000, og små- og mellomstore kommuner er de med færre enn 10 000 innbyggere,

Svarprosenten er høyest blant NAV-kontor i storbyer og i store kommuner, og lavere i små- og mellomstore kommuner. En forklaring på dette kan være at en del små kommuner har så få mottakere av sosialhjelp i målgruppen at spørsmålene ikke er like relevante for dem.

Figur 1. Svarfordeling på spørsmål om når aktivitetsplikt ble innført. Prosent.

Kilde: NAV

Hvem har svart på vegne av kontoret – og påvirker det svarene?

De fleste som har svart har lengre erfaring fra arbeid med sosiale tjenester i NAV, men 10 prosent har kun erfaring med dette i 1 år eller mindre. 31 prosent av de som har svart er ledere for NAV-kontoret, 24 prosent er avdelingsledere mens de resterende 45 prosentene er veiledere. Flertallet av de som har svart er kommunalt ansatte, mens 38 prosent er ansatt i statlige NAV.

En kan tenke seg at hvem som svarer på spørsmålene påvirker svarene, og særlig spørsmålene om positive og negative konsekvenser av aktivitetsplikt. For eksempel kan ledere være mer positive enn medarbeidere på spørsmålene om erfaringer med innføringen av aktivitetsplikt. Vi har undersøkt dette ved å se på sammenhenger mellom svar på spørsmålene om erfaringer med aktivitetsplikt, og egenskaper ved de som har svart. Vi finner at verken erfaring, om en er leder eller om en er kommunalt eller statlig ansatt påvirker om en har krysset av for positive eller negative erfaringer med aktivitetsplikt. Det er en svak men systematisk tendens til at de som har over 2 års erfaring med sosialhjelp i mindre grad svarer «vet ikke» på spørsmålene sammenlignet med de som har under 2 års erfaring med sosialhjelp. Det er også en svak tendens til at kommunalt ansatte er sterkere positive til aktivitetsplikt, det vil si at de tenderer mot å svare «svært enig» der statlig ansatte svarer «delvis enig».

Figur 2. Er det flere unge i alderen 18–29 år med vilkår om aktivitet som følge av lovendringen? Prosent.

Kilde: NAV

Resultater

Vi skal først beskrive resultatene fra spørreundersøkelsen. Vi er først å fremst opptatt hvor store praksisendringer lovendringen har gitt. Deretter bruker vi informasjon fra enkelte av svarene til å undersøke om innføringen av aktivitetsplikt har medført en reduksjon i andelen unge mottakere av sosialhjelp.

Stor spredning i endringstidspunkt

Figur 3 viser når NAV-kontoret svarer at de innførte aktivitetsplikt. Selv om loven trådde i kraft 1. januar 2017 er det stor spredning i når NAV-kontorene oppgir at de innførte aktivitetsplikt.

Figur 3. Endring i andel med vilkår om aktivitet for mottakere 18–24 år, fra april 2015 til april 2017. Prosent.

Kilde: NAV

40 prosent av alle kontor svarer at de hadde innført aktivitetsplikt før 2016, og dermed før lovendringen var kjent. Det var mer vanlig i storbyene (56 prosent) og store kommuner (52 prosent) enn i små og mellomstore kommuner (35 prosent) å benytte seg av aktivitetsplikt i forkant av endringene i loven.

Regjeringen foreslo i utgangspunktet at aktivitetsplikten skulle innføres for alle mottakere av sosialhjelp i en proposisjon til Stortinget allerede i desember 2014 (Prop. 39. L (2014-2015)). Men uklarheter omkring kommunenes kostnader for å legge til rette for aktiviteter gjorde at innføringen først ble iverksatt 1. januar 2017, samt at den nå kun skulle gjelde for personer under 30 år. En del kommuner (15 prosent) innførte da aktivitetsplikt i løpet av 2016 i forkant av lovendringen. En like stor andel (15 prosent) innførte aktivitetsplikt i samme måned som lovendringen trådde i kraft i januar 2017.

I underkant av 20 prosent innførte aktivitetsplikt jevnt utover i perioden etter lovendringen, mens 3 prosent (10 kontorer) har ennå ikke innført aktivitetsplikt. Det siste gjelder små kommuner, og gjelder i hovedsak steder som har få eller ingen sosialhjelpsmottakere.

Figur 4. Hvor mange flere med aktivitetsvilkår fra våren 2015–2017 etter når kommunen har innført aktivitetsplikt. Prosent.

Kilde: NAV

Hvor store er endringene?

I en tidligere artikkel har vi vist at mange NAV-kontor allerede hadde innført en praksis som langt på vei innebar aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere (Dahl og Lima 2017). Et sentralt spørsmål i forbindelse med lovendringen er derfor i hvilken grad det faktisk har medført endringer i praksis i NAV-kontorene. Vi stilte flere spørsmål der vi forsøker å måle dette.

Samlet sett svarer fire av fem NAV-kontor at det som en følge av lovendringen, er blitt flere unge sosialhjelpsmottakere i alderen 18–29 år med vilkår om aktivitet. Over halvparten oppgir at økningen er i stor eller svært stor grad. Det er spesielt de store kommunene som rapporterer om endringer i stor grad, mens storbyene Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger oppgir noe mindre endringer. Tilsvarende er det mindre endringer i de små kommunene. I storbyene var vilkår om aktivitet brukt mye også før lovendringen, slik at overgangen ikke ble veldig omfattende (Dahl og Lima 2017).

I et annet spørsmål ba vi kontorene om å ta stilling til om det på våren 2017 var flere (eller færre) mottakere av sosialhjelp som nå fikk vilkår om aktivitet enn på våren 2015. På dette spørsmålet er det 5 prosent av kommunene som rapporterer at det er blitt svært mange flere med vilkår om aktivitet i alderen 18–24 år, mens 13 prosent rapporterer om at det har blitt mange flere (figur 3). Det er flest i storbyer og store kommuner som rapporterer om flere med aktivitetsvilkår, mens det er mindre endringer i de små- og mellomstore kommunene. Når vi spør på denne måten får vi inntrykk av at det har skjedd mindre endringer sammenlignet med da vi spurte om i hvor stor eller liten grad lovendringen har medført flere med vilkår om aktivitet. Hvis vi antar at de største endringene har skjedd i kommuner som har svart svært mange eller mange flere er det en betydelig økning i andelen med vilkår om aktivitet i 18 prosent av alle kommuner. Figur 2 indikerer derimot en stor økning i andelen med vilkår i over 50 prosent av kommunene. 40 prosent av de som har svart at lovendringen i svært stor grad eller stor grad har gitt flere med aktivitetsvilkår, svarer samtidig at det omtrent var like mange med aktivitetsvilkår våren 2015 som våren 2017 (ikke vist).

Spørsmålet er hvilke svar som gir det mest riktige bildet av de faktiske endringene som er skjedd? Vi kan ikke vite dette sikkert, men når vi krysskjører disse spørsmålene med for eksempel spørsmålet om når aktivitetsplikt ble innført, får vi inntrykk av at svarene i figur 3 gir et mer korrekt bilde. Vi konkluderer med at vi tror mer på mer forsiktige tallene i figur 3. Det innebærer at lovendringen har medført en betydelig økning i andelen med aktivitetsvilkår i 18 prosent av kommunene, mens det i 23 prosent av kommunene har det vært en mer begrenset økning i andelen med aktivitetsvilkår, og i de resterende små eller ingen endringer.

Vi stilte også samme spørsmål om endringer i andelen med aktivitetsvilkår for mottakere i alderen 25–29 år. Vi finner at kontorene rapporterer om samme endring for 18–24-åringer som for 25–29-åringer, og viser derfor bare tallene for 18–24-åringer.

Det er kommunene som sier at de innførte aktivitetsplikt i forbindelse med lovendringen (fra 2016 til midten av 2017), som i klart størst grad rapporterer at det er blitt flere med aktivitetsplikt fra våren 2015 til våren 2017 (figur 4). I denne gruppen er det 30 prosent som har svart at det blir mange flere og 29 prosent som har oppgitt at det er blitt noen flere. Men også i denne gruppen er det 27 prosent som svarer at det ikke er blitt noen flere med aktivitetsvilkår på tross av at aktivitetsplikt er innført. Vi skal komme tilbake til hva det kan bety. Det er i denne gruppen som svarer at de har innført aktivitetsplikt i forbindelse med lovendringen, og som rapporterer om at det er blitt flere med aktivitetsplikt, vi kan forvente å finne størst effekter på kommunenivå. Blant de som har svart at aktivitetsplikt ennå ikke er innført eller som ikke vet, rapporterer 90 prosent om ingen endring eller at de ikke vet om det er noen endring.

Selv om lovendringen gjelder for mottakere av sosialhjelp under 30 år, spurte vi også kommunene om praksisendringer for personer over 30 år (figur 5). Det oppgir de at det til en viss grad har vært. Rundt en av fire kommuner oppgir at det er noen flere i alderen over 30 år som får vilkår om aktivitet. Et fåtall (5 prosent) rapporterer dessuten at det er færre blant de eldste mottakerne av sosialhjelp som nå får vilkår om aktiviteter.

Figur 5. Endring i antall med vilkår om aktivitet for mottakere 30 år og over, fra april 2015 til april 2017. Prosent.

Kilde: NAV

Vi har videre vært interessert i hvordan praksisen har blitt endret. Har kommunene innført nye aktiviteter eller har de utvidet allerede eksisterende tiltak?

Det er 39 prosent som svarer at lovendringen har medført at kommunen benytter nye aktiviteter eller tiltak for gruppen i stor eller svært stor grad (figur 6). Det er betydelig variasjon i om lovendringen faktisk har medført flere med vilkår om aktivitet og nye aktiviteter eller tiltak for gruppen.

Figur 6. Har lovendringen medført nye aktivitetstiltak? Prosent.

Kilde: NAV

Saksbehandling

Et aspekt med aktivitetsplikt er saksgangen ved søknad om sosialhjelp. Hvordan vurderer NAV-kontorene hvem av sosialhjelpssøkerne som bør bli vurdert for vilkår om aktivitet? Hva bør det legges vekt på når man stiller vilkår? I storbyene svarer så å si alle NAV-kontorene at alle blir vurdert for vilkår om aktivitet med en gang de søker om sosialhjelp (figur 7). Det er noen flere NAV-kontor i små kommuner som rapporterer at ikke alle søkerne vurderes ved første søknad om sosialhjelp.

Figur 7. Vurdering ved første søknad om sosialhjelp. Prosent.

Kilde: NAV

I underkant av 40 prosent svarer at de kun stiller vilkår dersom de kan tilby aktivitet som kan føre til selvhjulpenhet (figur 8). Dette svarer flere av de små kommunene enn store kommuner, og spesielt mer enn storbyer. Dette kan tyde på at storbyene har flere typer aktiviteter de kan tilby sosialhjelpsmottakerne, og dermed har bedre muligheter til å tilpasse aktivitetene til den enkelte mottaker. 25 prosent svarer de stiller vilkår for alle som kan delta i en aktivitet, et svar som er mest utbredt i storbyene. 32 prosent har svar at vurderingen er «en blanding». Flere har utdypet vurderingen de gjør i et åpent tekstfelt. En blanding viser seg å være mye forskjellig, og delvis er det nok et problem med at svarkategoriene ikke er helt dekkende. Her er ett eksempel på hva som menes med en blanding i et svar i åpent tekstfelt: «Alle blir vurdert. Med i vurderingen er også om Nav-kontoret kan tilby en passende aktivitet for vedkommende og hvorvidt vi har mulighet til å følge opp vilkåret slik loven krever». Et annet kontor svarer: «Kommunen har ikke eget tiltak. Vi må derfor også vurdere om vi faktisk har egnede tiltak til hver enkelt bruker». Dette viser at kontor og den enkelte saksbehandler kan vektlegge ulike forhold, og at hvis det mangler passende tiltak kan det være en grunn til ikke å stille vilkår. Flere nevner også at de først vurderer om søknaden vil være ett engangstilfelle, kanskje en nødssituasjon. Dette er i tråd med rundskrivet der det står at det ikke skal stilles vilkår i en nødssituasjon. Sitat: «De blir vurdert for aktivitetsplikt når det ikke åpenbart er en søknad som er et enkelttilfelle».

Figur 8. Hva legges det vekt på i vurdering om vilkår? Prosent.

Kilde: NAV

Bruk av sanksjoner

En annen kilde til variasjon mellom kommunene er hvordan de behandler vilkårssettingen og bruken av sanksjoner. Hvis potensielle søkere av sosialhjelp tror kravene de blir stilt ovenfor ved sosialhjelpsmottak blir uoverkommelige, kan det være at de lar være å søke. Vi har i en tidligere artikkel beskrevet at når noen har søkt om sosialhjelp så kan det bli innkalt til et møte om vilkår, en vilkårssamtale. Det kan da være at søker ikke kommer på vilkårssamtalen, eller at de kommer til samtalen, men at de lar være å møte opp på aktiviteten. At de ikke møter opp på den pålagte aktiviteten kan ha ulike årsaker.

I underkant av 1 av 5 NAV-kontor oppgir at alle som ble innkalt til vilkårssamtale i april i 2018 møtte opp (figur 9). Men dette gjelder så å si kun i små kommuner. I store kommuner og i storbyene var det noen søkere som ikke møtte opp til vilkårssamtalen. Rundt 1 av 4 NAV-kontor oppgir at de ikke benytter seg av vilkårssamtale, slik at oppmøte i denne sammenheng ikke er relevant.

Figur 9. Andel som ikke møtte til vilkårssamtale. Prosent.

Kilde: NAV

Videre spør vi NAV-kontorene hva de gjør dersom søker ikke møter til vilkårssamtale. Et stort flertall svarer da at de tar kontakt med bruker på nytt (figur 10). Noen svært få (tre kontorer) svarer at de avslår søknad om sosialhjelp automatisk, mens noen (sju kontorer) svarer at «de gjør en vurdering». 13 prosent svarer annet, og det handler blant annet om at de innvilger søknaden, men gir redusert stønad som sanksjon. Allerede her kan aktivitetsplikt påvirke brukerne ved at noen lar være å stille på møte når de blir informert om at møtet skal handle om aktivitetsplikt.

Figur 10. Hva skjer om søker ikke møter til vilkårssamtale? Prosent.

Kilde: NAV

Etter vilkårssamtalen vil de som ikke får unntak få et vilkår om aktivitet. Vi spurte kommunene om hvor stor andel av disse som så bryter dette vilkåret. I storbyene svarer to av fem NAV-kontor at mange eller svært mange bryter dette vilkåret (figur 11). Det er nesten like mange som bryter vilkåret i store kommuner, mens dette ikke er så vanlig i små kommuner. Det må sies å være store variasjoner mellom kommunene i hvor mange av sosialhjelpsmottakerne som bryter vilkåret om aktivitet, og en forklaring på forskjellene kan være at noen kommuner benytter mer krevende tiltak enn andre kommuner eller at de stiller vilkår til flere.

Figur 11. Hvor mange bryter vilkår om aktivitet? Prosent.

Kilde: NAV

Kontorenes erfaringer med aktivitetsplikt

Vi ba kontorene ta stilling til en rekke påstander «om ditt kontors erfaringer med innføringen av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere». Siden mange kontor allerede hadde innført aktivitetsplikt, kan vi ikke vite sikkert om de svarer ut fra konsekvensene av lovendringen eller ut fra erfaringene da de innførte aktivitetsplikt før lovendringen. Alle tall i figur 12 er vektet med befolkningsstørrelsen for aldersgruppen 18–29 år i kommunen. Det betyr at kommuner med mange unge vektes betydelig høyere enn kommuner med få unge.

Figur 12. Svar på påstander om konsekvenser av innføring av aktivitetsplikt. Vektet etter befolkningen alder 18–29 år i kommunen. Minste N=258. Prosent.

Kilde: NAV

NAV-kontorene hovedsakelig positive til aktivitetsplikt. 70–78 prosent er helt enig eller delvis enig i at brukerne oftere kommer seg ut av en passiv tilværelse, at aktivitetsplikt har gitt raskere avklaring og at brukerne oftere deltar i tiltak som gir dem verdifull kompetanse. På sistnevnte spørsmål er de fleste «delvis enige» og ikke «svært enige». Et flertall på mellom 60–70 prosent er svært eller delvis enige i at aktivitetsplikt fører til positive utfall for brukerne eller for samfunnet, at flere kommer seg i jobb og at det hindrer misbruk av sosialhjelp. 45 prosent er enige i at flere går tilbake til skolebenken, mens 44 prosent er usikre på dette. Det er færre som er enige i at aktivitetsplikt har gitt negative utfall. 29 prosent svarer at innføringen av aktivitetsplikt har gitt mye byråkrati og for liten effekt på brukerne, og dette er den negative påstanden som det er mest vanlig å si seg enig i. Som vi skal se under er det særlig kontor som hadde innført aktivitetsplikt før lovendringen som har erfart at lovendringen har medført økt byråkrati. 18 prosent er enige i at innføringen av aktivitetsplikt medfører negative økonomiske sanksjoner mot brukere i en vanskelig livssituasjon. Det utgjør 48 kommuner. Det er få, kun 6 prosent, som er delvis enige i at sosialhjelp er blitt mer vanskelig tilgjengelig «for en sårbar gruppe». Det sistnevnte spørsmålet er knyttet til en bekymring om at noen sårbare brukere forsvinner fra sosialhjelp når det blir stilt krav til dem.

At NAV-kontorene stiller seg såpass positive til aktivitetsplikt viser at de fleste har tro på at aktivitetsplikt er riktig for brukerne. Men det betyr ikke nødvendigvis at aktivitetsplikt faktisk har positive effekter på selvhjulpenheten til målgruppen. For å finne svar på dette må vi gjennomføre en effektstudie. Det kan tenkes at det er enkelte grupper som har kommet bedre ut, mens andre kan ha kommet dårligere ut.

Hvordan kommunene svarer på disse spørsmålene har sammenheng med om de hadde innført aktivitetsplikt allerede før 2016. Her ser vi på alle de som har oppgitt at de har et betydelig antall unge sosialhjelpsmottakere med aktivitetsplikt i 2017 og sammenligner kontor der det har blitt flere med aktivitetsplikt etter lovendringen og kontor der det ikke har vært noen endring i antallet med aktivitetsplikt (figur 13).

Figur 13. Svar på påstanden om innføringen av aktivitets­plikt har gitt mye byråkrati og for liten effekt i tre grupper kommuner etter hvor mange flere som har fått aktivitetsplikt. Kjikvadrattest: p=0,006, N=138. Prosent.

Kilde: NAV

Blant de som allerede benyttet aktivitetsvilkår og som ikke stiller vilkår til flere etter lovendringen, svarer 40 prosent at lovendringen har gitt mye byråkrati for liten effekt (figur 13). Som vi skal se under er det flere NAV-kontor som rapporterer at det har blitt mer tungvint å gjennomføre sanksjoner ved ugyldig fravær fra aktivitetene. For de som allerede benyttet aktivitetsvilkår forut for lovendringen er det med andre ord mange av kontorene som er kritiske til aspekt ved lovendringen, selv om de er positive til aktivitetsplikt. I kontor der lovendringen har medført at det har blitt flere med aktivitetsplikt er det omtrent 15 prosent som er svært eller delvis enige i påstanden. En kan anta at for de sistnevnte NAV-kontorene handler lovendringen først og fremst om å innføre aktivitetsvilkår for grupper som det tidligere ikke ble stilt vilkår til.

Erfaringer: noen kvalitative svar

Mot slutten av spørreskjemaet stilte vi følgende spørsmål: «Til slutt vil vi be deg gi en samlet vurdering av kontorets erfaringer med aktivitetsplikt etter § 20a. Hvor store endringer har det medført for brukerne, og vil dere samlet sett si at endringene er positive eller negative for brukernes situasjon?». I dette henviser vi spesifikt til den nye lovparagrafen, og spør dermed om kontorets vurdering av lovendringen som inntraff i 2017.

Under gjengir vi svarene på noen av påstandene om konsekvenser av innføring av aktivitetsplikt.

Tett oppfølging, kommunale tiltak og raskere avklaring

Stor kommune Akershus1

Våre erfaringer er at det er positivt å stille krav om aktivitet for unge som søker sosialhjelp. De ønsker ofte å komme i gang med noe, og trenger mye og tett individuell oppfølging underveis. Vi ser at det fortsatt kunne være viktig å være enda tettere på de unge enn vi kan i dag, men med bruk av internt jobbrettet tiltak (utvidet oppfølging) har vi fått gode resultater med de unge som trenger mye hjelp til jobbsøk og finne sine ressurser og mestringskompetanse.

Stor kommune Østfold

På vårt kontor ser vi at lovendringen er positiv for brukernes situasjon. Ved å bygge opp et variert tilbud, forhindrer vi at flere blir gående passive på stønad. Tilbudet blir tilpasset den enkelte bruker, ikke motsatt. Da kommer NAV tidlig i posisjon til å kartlegge og bistå med overgang til arbeid eller vurdering av ytelser etter folketrygden.

Stor kommune Buskerud1

Vi har i det store og det hele positive erfaringer med aktivitetsplikten. I og med at vi har et kommunalt tiltak så er det enkelt å stille vilkår om aktivitet fra første dag. Vi har gode resultater for de som har vært i tiltaket – enten at de får jobb, at de går videre til andre statlige tiltak, at de går tilbake til utdanning eller starter behandling eller utredning. Det er ytterst få tilfeller der det ikke skjer en endring eller vi ikke får en avklaring/ kartlegging av bruker. Samlet sett så er dette positivt for brukernes situasjon da det ikke er hensiktsmessig at man blir gående passiv på sosialhjelp.

Stor kommune Buskerud2

Endringen har ført til at sosialhjelpsområdet har fått egne kommunale tiltaksplasser, noe vi er svært fornøyd med. Dette fører til at brukere kommer raskt i gang med aktiviteten, blir avklart og fulgt opp. Vi har dessverre kun fem tiltaksplasser i dette kommunale tiltaket og det opparbeider seg dermed en venteliste. Brukerne gir positiv tilbakemelding på tiltaket og at de kommer seg ut av hjemmet. Det vi imidlertid ser er en trend er at brukere ikke ønsker å avslutte tiltaket.

Liten kommune Agder

Endringene er positive for brukerne – de får tilbud om relevant tiltak på det nivået de er, slik at de får mulighet til å kjenne mestring og får håp om at de kan komme ut i ordinært arbeid. Det har også blitt færre sanksjoner, fordi brukerne har tettere oppfølging og dermed fanges opp raskt dersom de ser ut til å glippe.

Stor kommune Rogaland

Aktivitetsplikten er positiv fordi vi får mulighet til å komme i kontakt med og hjelpe de som trenger det mest. Vi har grupper med arbeidsforberedende aktiviteter 3 ganger i uken samt et jobblag som fungerer som en ambulerende vaktmestertjeneste i kommunen 2 ganger i uken. Vi hadde ikke blitt kjent med ungdommen på samme måte uten denne kontakten. Pga tett kommunikasjon med ungdommene får vi også kartlagt hvilken hjelp den enkelte ønsker for å bli selvhjulpne.

Mangler kommunalt tiltak eller for lite ressurser

Liten kommune Hordaland1

Vi ser på aktivitetsplikten som en mulighet. Dessverre har vi ikke mottatt ekstra midler eller ressurser til å starte opp med aktivitetsplikt så langt og benytter dermed de statlige tiltakene og arbeidsgiverne som er tilgjengelig. Vi fortsetter å spille dette inn politisk. Vi har nå fått midler til å ansette en arbeidsleder. Dette kommer i gang fra høsten 2018.

Liten kommune Trøndelag

Vi har ennå ikke en god og hensiktsmessig aktivitet å benytte, så det medfører at erfaringene er så som så. Fra høsten [2018] av har vi en bedre plan, og håper det vil gi bedre og mer relevant aktivitet for brukerne.

Bydel Stavanger

Aktivitetsplikt er udelt positivt så lenge kontoret er dyktig på å avklare behov for eventuelt unntak fra aktivitetsplikten. Det er ressurskrevende, men det burde vært tilsvarende aktivitetskrav for alle mottakere, også de over 30 år. Utfordringen er mangel på gode tiltak og arbeidstreningsplasser, slik at vi i realiteten har lite å tilby.

Liten kommune Akershus

Kommunene har heller ikke penger til å opprette/legge til rette for aktiviteter og da blir tilbudene dårlige. Det innføres endringer som medfører kostnader i kommunene, men det gis ikke med bevilgninger til å gjennomføre. Da blir hele hensikten borte. Vi må slutte å kreve fra kommunene uten at det gis med mere midler til gjennomføring.

Liten kommune Hordaland 2

Endringen har ikkje medført ressurser. Hadde vi fått mer ressurser ville resultatene vært bedre.

Tett oppfølging, kommunale tiltak og raskere avklaring

Mange kontor har svart at de synes det er positivt at det stilles krav, og de viser gjerne til at det medfører at færre er passive og at det gir raskere avklaring. I mange kommentarer knyttes det til at de har egnede interne tiltak eller kommunale tiltak som kan benyttes, og at de har bygd opp et bedre kommunalt tilbud i forbindelse med lovendringen. Mange kontor påpeker også at aktivitetsplikten har medført mer individuelt tilpasset oppfølging, ved at de ved å stille krav blir bedre kjent med brukerne – ‘kommer tettere på dem’ og kan gi dem mer målrettede tiltak. Et kontor har imidlertid også erfart at brukerne ikke ønsker å avslutte det kommunale tiltaket.

Mangler kommunalt tiltak eller for lite ressurser

Ovenfor nevnte vi at noen NAV-kontor rapporterer at de har innført aktivitetsplikt, men samtidig rapporterer at det ikke er blitt flere med vilkår om aktivitet. Det kan sees i sammenheng med at noen NAV-kontor etterlyser kommunale tiltak for målgruppen. Andre kontor ser dette fra kommunenes ståsted, og da beskriver de lovendringen som underfinansiert og skriver at kommunen ikke har fått nok midler til å innføre egnede tiltak. Felles for disse svarene er at de har lite aktiviteter å tilby, og det er en tendens til at det er små- og mellomstore kommunene som rapporterer om dette.

Økt byråkrati ved vedtak og sanksjonering

Større kommune Agder

Aktivitetsplikten er i hovedsak bra, men vilkårene er dårligere og mer utydelige enn i den gamle loven og er det noe som er viktig for brukerne er det tydelige rammer. Det bør være mulig å stanse ytelsen helt hvis bruker ikke møter opp.

Liten kommune Agder

Ikke ført til store endringer for hvordan vi følger opp våre brukere. Vi har hele tiden brukt aktivitet i vårt oppfølgingsarbeid. Forskjellen er at det nå er mer byråkrati ved trekk/ sanksjoner uten at dette har noen merkbar effekt på brukerne.

Bydel i Oslo

Ad forrige spørsmål. Vi hadde vilkår før innføringer så ser ikke stor endring, annet enn vesentlig økt byråkrati rundt oppfølgingen av vedtakene med vilkår.

Bydel i Bergen

Vanskelig å si at det har ført til positive endringer. Vi jobber i hovedsak som før, men med mer byråkrati.

Liten kommune i Sogn- og Fjordane

Me trur de er positivt for brukarane å vere i aktivitet og meinar det har gitt oss gode resultat med denne gruppa. Eg ser ikkje at lovendringa har ført noko anna enn byråkrati med seg. Me får ikkje lov av vår fylkesmann å redusere utbetaling til denne gruppa, dvs. at dersom noko skal reduserast må det vere eit ekstra tillegg til gitt utover norm.

Liten kommune Nordland

Derfor kan vi bare sanksjonere (redusere ytelsen) i en veldig kort periode og dette vet ungdommen. De trenger da bare å la være å møte opp. De får pengene uansett. Sanksjonen virker egentlig mot sin hensikt. Skulle vært større handlingsrom for å for eksempel stanse et vedtak, med krav om oppmøte for utbetaling. Tror at det da ville bli lettere og få ungdom ut i arbeid (dog gjelder dette de som vi ikke kommer i posisjon til).

Større kommune i Buskerud

Dersom regelverket ble noe forenklet og det var mulig med full stans av ytelse så ville dette sannsynligvis føre til ytterlige positive endringer for brukerne. Dersom regelverket endres på disse punkter så fordrer det selvsagt at aktiviteten det blir stilt vilkår om er treffsikker og individuelt tilpasset den enkelte.

Økt byråkrati ved vedtak og sanksjonering

Omtrent 1 av 3 kommuner var enige i at aktivitetsplikt har medført økt byråkrati, og dette temaet er det flere kontor som har valgt å utdype. Som vi har sett er det særlig kontor som i utstrakt grad benyttet aktivitetsvilkår forut for lovendringen som rapporterer om økt byråkrati som følge av lovendringen. Dette bekreftes i tekstsvarene. Disse kontorene stiller seg positive til ideen om aktivitetsplikt. Men de er kritiske til deler av lovendringen fordi de mener at det har medført mer byråkrati ved saksbehandlingen og at det ikke lenger er mulig å stanse ytelsen ved ugyldig fravær fra tiltaket. Flere har også erfart at det i praksis er vanskelig å redusere i stønaden ved ugyldig fravær. For eksempel svarer en kommune i Sogn- og Fjordane at de ikke får lov av fylkesmannen til å redusere utbetalingen. Som det fremgår i faktaboksen om regelverket skal det ved ethvert vedtak gjøres en vurdering om sanksjon innebærer at mottakeren ikke har tilstrekkelig midler til å dekke de aller mest nødvendige behovene som mat, strøm og boligutgifter. Det er med andre ord ikke slik at et brudd på vilkår automatisk medfører en sanksjon.

Vi vil avslutte med et svar fra et av de større kontorene i Møre- og Romsdal som innførte aktivitetsplikt den 1. august 2017. De beskriver gode resultater av å praktisere aktivitetsplikt i form av overgang til lønnet arbeid for noen, og avklaring til utdanning eller trygd for andre. Men at det også er utfordrende fordi mange av sosialhjelpsmottakerne, slik kontoret opplever det, ikke ser verdien av aktivitetsplikt:

«Vi har erfart at det å stille vilkår om aktivitet er både givende og svært utfordrende. Det er mange ungdommer som ikke er mottakelig for hjelp og som ikke ser verdien av aktivitetsplikten, og vi prøver derfor å motivere og involvere brukeren i prosessen. Siden 1. august 2017 er det flere brukere som har fått seg lønnet arbeid, og som enten er ute av systemet eller ikke lenger har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Det er flere som har fått deltidsarbeid også. Aktivitetsplikten har i andre tilfeller fungert som en avklaring, der noen brukere velger å gå tilbake til utdanning, endre yrkesmål, eller har andre rettigheter i NAV-systemet, som f. eks AAP. Vi oppfatter også at enkelte brukere velger å øke hastigheten med å skaffe seg lønnet arbeid selv, da de uansett må jobbe for å motta sosialhjelp.»

Oppsummert er mange positive til lovendringen. En del kontor sier imidlertid at loven foreløpig ikke har gitt særlig store endringer fordi kommunen ikke har innført kommunalt tiltak, og de har dermed lite å tilby de unge. Blant flere kontor som praktiserte aktivitetsplikt før lovendringen er erfaringen med den nye loven mer negativ. Dette fordi de mener at det har blitt mer byråkrati ved gjennomføring av sanksjoner, og ved at muligheten til å sanksjonere har blitt svekket.

Har innføringen av den nye loven om aktivitetsplikt medført at færre unge mottar sosialhjelp?

Formålet med å innføre aktivitetsplikt var å øke mottakernes overgang til arbeid, utdanning eller å bli selvforsørget på annen måte enn ved å motta sosialhjelp. Hvis kommunene lykkes med å bistå flere til å bli selvforsørget gjennom jobb eller ved å ta utdanning, kan vi forvente en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere. Men det er ikke gitt at en reduksjon i andelen mottakere innebærer at flere kommer i jobb, det kan for eksempel også være at det begynner å motta andre ytelser i stedet eller at de blir forsørget av familie. Her benytter vi registerdata fra KOSTRA om sosialhjelpsmottak blant personer i alderen 18–29 år for undersøke om vi finner noen tegn på en reduksjon i andelen mottakere i forbindelse med lovendringen. Vi skal først se på utviklingen i hele landet. Vi skiller mellom norskfødte og utenlandsfødte fordi utenlandsfødte er overrepresentert blant sosialhjelpsmottakere og fordi det har vært en økning i innvandringen de siste årene.

Samlet sett er andelen mottakere av sosialhjelp i alderen 18–29 år tilnærmet stabil i den observerte perioden fra 2012 til 2017 (figur 14). Men det er ulik trend blant norskfødte og blant utenlandsfødte. Blant utenlandsfødte i alderen 18–29 år er det en økning i andelen mottakere av sosialhjelp, fra 4 prosent i 2012 til over 6 prosent i 2017. Blant norskfødte er andelen stabil på omtrent 1,7 prosent frem til starten av 2015, og deretter begynner andelen sosialhjelpsmottakere å avta. I 4. kvartal 2017 er andelen norskfødte mottakere blitt redusert til 1,4 prosent. Nedgangen i andelen sosialhjelpsmottakere begynner dermed 2 år før lovendringen, og når vi ser landet under ett kan vi ikke se noen tegn på noen særskilt reduksjon i andelen unge sosialhjelpsmottakere i forbindelse med lovendringen i 2017.

Figur 14. Utviklingen i andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 18–29 år etter om en er norskfødt eller utenlandsfødt. Tidspunkt for lovendring markert med vertikal linje. Prosent.

Kilde: NAV

Vi deler inn utvalget i tre grupper ved å kombinere spørsmålene om når aktivitetsplikt ble innført, med spørsmålet om det har vært en endring i andelen med vilkår fra våren 2015 til våren 2017. Kontrollgruppen er de som svarer at de hadde innført aktivitetsplikt før 2016 og der det ikke er blitt flere med aktivitetsvilkår. De to tiltaksgruppene er de som oppgir at aktivitetsplikt er innført etter lovendring og som rapporterer om flere med vilkår. Tallene er vektet med befolkningen på 18–29 år i kommunen. [3]Kommunene vi analyserer er beskrevet i tabell 2.

Når vi beskriver utviklingen i den totale andelen med sosialhjelp finner vi en nokså tydelig nedgang i andelen mottakere i 2017 blant kommunene som rapporterer om noen flere med aktivitetsplikt (figur 15). Til høyre i figur 15 observerer vi kun andelen norskfødte sosialhjelpsmottakere. I alle tre grupper er det en nedgang i andelen norskfødte mottakere fra og med 2014. Men blant begge tiltaksgruppene som oppgir at de har innført aktivitetsplikt i forbindelse med lovendringen, er det en større reduksjon i andelen norskfødte sosialhjelpsmottakere i 2017 enn i kontrollgruppen (figur 16). Det indikerer at innføringen at lovendringen har medført en svak reduksjon i andelen norskfødte mottakere i kommunene med en økning i andelen med aktivitetsplikt.

Figur 15. Sosialhjelpsprosenten for tre grupper av kommuner etter når aktivitetsplikten ble innført i kommunene. Alle sosialhjelpsmottakere til venstre, norskfødte til høyre. Totalt 121 kommuner. Prosent.

Kilde: NAV

Figur 16. Differanse mellom sosialhjelpsprosenten mellom effekt- og kontrollgrupper. Norskfødte sosialhjelpsmottakere. N=121. Prosentpoeng.

Kilde: NAV

Tabell 2 Beskrivende statistikk om kommunene i figur 15 basert på spørsmålet om endringer i andelen med aktivitetsplikt fra våren 2015 til våren 2017. Tall fra 4. kvartal 2017

Kategori

Antall kommuner

Sum innbyggertall 18–29 år

Sum antall sosialhjelps­mottakere i kvartalet

Sum antall norskfødte sosialhjelpsmottakere

Ingen endring

66

140 000

2 900

1 500

Noen flere

25

62 000

1 300

700

Mange flere

30

105 000

2 200

1 100

Totalt

121

307 000

6 400

3 300

Kilde: NAV

Konklusjon

Vi har kartlagt NAV-kontorenes praktiske innføring av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og deres erfaringer så langt med lovendringen. Vi har vist at mange i ustrakt grad praktiserte aktivitetsvilkår før lovendringen, og rapporterer om små endringer i praksis. 18 prosent av NAV-kontorene rapporterer at det er blitt mange flere unge med aktivitetsplikt, mens 23 prosent rapporterer at det blitt noen flere. I tillegg er det omtrent like mange kommuner, stort sett de samme, som rapporterer om nye aktivitetstiltak. De største endringene har skjedd i store kommuner, mens det rapporteres om mindre endringer i de fire storbyene.

Det er fortsatt er store variasjoner i praktiseringen av loven. Loven åpner for kommunal selvråderett i hvordan aktivitetsplikten praktiseres, både i innhold i aktiviteter og i hvordan sanksjoner benyttes.

Et flertall av NAV-kontorene er positive til aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og til lovendringen. Det er særlig stor tro på at aktivitetsplikt aktiviserer det som ellers ville vært passive mottakere av sosialhjelp, og at aktivitetsplikt fører til en raskere avklaring av brukerne. Et flertall tror at aktivitetsplikt bidrar til at flere kommer seg i jobb.

Hva mener kommunene kan forbedres med loven? Den mest vanlige kritiske innvendingen er at det har blitt for tungvint å sanksjonere brukere med ugyldig fravær, samt at sanksjonene er blitt for svake ved at en ikke lenger kan stanse utbetalingene. Flere etterspør en mulighet til å stanse ytelsen helt. Her vil vi understreke at det må gjøres en avveining mellom kommuners ønske om effektive sanksjoner på den ene siden, og på den andre siden brukerens krav på rettssikkerhet og hensyn til andre formål i loven. Ved flere NAV-kontor oppgis det at de mangler gode kommunale tiltak, og enkelte mener at lovendringen er underfinansiert og at kommunene ikke har fått nok midler til å lage tiltak eller å kjøpe passende tiltak.

Vi har ikke kunnet gi svar på et av hovedspørsmålene: har flere blitt selvhjulpne som følge av lovendringen? Dette er et spørsmål som krever en mer grundig analyse. Vi har funnet indikasjoner at det nå er noen færre mottakere av sosialhjelp enn før lovendringen i kommunene som oppgir at de har endret praktisering av aktivitetsplikt. Men vi vet ikke om økningen i antallet unge sosialhjelpsmottakere med aktivitetsplikt har medført at flere har kommet seg i jobb eller i utdanning.

Referanser

Bratsberg, Bernt, Øystein Hernæs, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Knut Røed (2018) «Welfare Activation and Youth Crime» IZA Discussion Paper, No. 11 719.

Brodersen, Sofie T. N. (2014) «Long-run outcomes of a Danish welfare-to-work experiment», mimeo

Dahl, Espen Steinung og Ivar Andreas Åsland Lima (2016) «Krav om å stå opp om morra’n: virker det?», Arbeid og velferd nr. 3., 2016, 115–130

Dahl, Espen Steinung og Ivar Andreas Åsland Lima (2017) «Vilkår om aktivitet for sosialhjelp i 2015: Gjør kommunene det som virker?» Arbeid og velferd, nr. 2, 2017, 105–121.

Dahlberg, Matz, Kajsa Johanson og Eva Mörk (2009) «On Mandatory Activation of Welfare Recipients», IZA Discussion Paper, No. 3947

Flermoen, Solveig (2006) «Sosialtjenesten – praksis ved bruk av økonomisk stønad og vilkår», Telemarksforkning, Arbeidsrapport nr. 3/2006

Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut Røed (2017) «Can Welfare Conditionality Combat High School Drop-out?» Labour Economics, Vol. 48, October 2017, 144–156.

Hernæs, Øystein (2018) «Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og lønnsfordeling?», Søkelys på arbeidslivet, Vol. 35 (1/2), 4–22.

Prop 39 L (2014–2015) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold). Arbeids- og sosialdepartementet.