Har innføringen av botidskrav for kontant­støtte medført økt syssel­setting?

Ivar Lima, Lone Arntsen og Loyd Rudlende

Sammendrag

Vi evaluerer innføringen av botidskravet for rett til kontantstøtte som var gjeldende fra 1. juli 2017. Lovendringen medfører at alle foreldre til ettåringer der minst en av foreldrene er innvandret fra et land utenfor EU/EØS i løpet av de siste 5 år ikke lenger har rett til å motta kontantstøtte for ettåringer. Hensikten med lovendringen er å gi «innvandrerne sterkere insentiver til raskt å komme i arbeidsrettet aktivitet og stimulere til økt bruk av barnehage blant nyankomne innvandrere» (Innst. 368 L (2016-2017): 8).

Småbarnsfamiliene som botidskravet gjelder for er kjennetegnet av lav sysselsettingsandel blant mødrene og ved at en høy andel mottok kontantstøtte før lovendringen. Vi finner at det å fjerne muligheten til å motta kontantstøtte ikke har noen effekt på mors eller fars sysselsetting i kontantstøtteperioden. Det gjelder enten vi undersøker effekten når barnet er 1 år og 6 måneder eller når barnet er 2 år. Vi finner heller ingen effekt på andelen som deltar i arbeidsrettede tiltak. I den ene analysen finner vi en statistisk signifikant økning i andelen sosialhjelpsmottakere som følge av lovendringen, men denne effekten er usikker. Botidskravet har medført at en gruppe småbarnsfamilier har mistet muligheten til å motta en statlig ytelse som utgjør opp mot 82 500 kr i ett år, uten at vi finner noen positive effekter på sysselsetting eller på deltakelse i arbeidsrettede tiltak. På grunn av mangel på data har vi ikke kunnet undersøke om lovendringen har medført økt bruk av barnehage.

Kontantstøtte

Kontantstøtten ble innført i 1998 for ettåringer og ble i 1999 utvidet til også å gjelde toåringer. I 2012 ble kontantstøtten for toåringer fjernet, samtidig som det ble aldersdifferensierte satser der de yngste barna (13-18 måneder) fikk høyere sats enn de eldste barna (19-23 måneder). De aldersdifferensierte satsene ble avviklet i 2014, og i dag er det lik sats for hele kontantstøtteperioden. Kontantstøtte kan utbetales fra barnet er 13 måneder til og med barnet fyller 23 måneder. Fra 1. august 2014 var kontantstøttesatsen 6 000 kr per måned. Fra 1. august 2017 økte kontantstøttesatsen til 7 500 kr per måned.

Fra og med 1.juli 2017 ble det innført krav om minst fem års medlemskap i folketrygden for mottaker, og fem års medlemskap for begge foreldre dersom begge bor med barnet. Trygdeperioder opparbeidet i andre EØS-land regnes med dersom du er statsborger i et EU/EØS-land, eller er gift med en statsborger i EU/EØS-land. Personen trenger ikke å ha vært medlem av folketrygden rett forut for kravtidspunktet. Så lenge personen har vært medlem av folketrygden i til sammen fem år anses kravet som oppfylt.

Innledning

Et flertall på Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre innførte et botidskrav for kontantstøttemottakere som var gjeldende fra 1. juli 2017. Lovendringen innebærer at foreldre til ettåringer må ha minst fem års medlemskap i folketrygden for å kunne motta kontantstøtte (Lovvedtak 113 (2016-2017)). Når barnet bor sammen med begge foreldrene, må begge foreldrene ha vært medlemmer i folketrygden i fem år. Hensikten med lovendringen er «å gi innvandrerne sterkere insentiver til raskt å komme i arbeidsrettet aktivitet og stimulere til økt bruk av barnehage blant nyankomne innvandrere» (Innst. 368 L (2016-2017): 8). Personer som allerede mottok kontantstøtte, men hadde kort botid når lovendringen ble innført, ble ikke berørt.

I denne artikkelen skal vi undersøke om hensikten med lovendringen er oppnådd. Vi skal undersøke om innvandrere som botidskravet gjelder for raskere kommer seg i arbeidsrettet aktivitet, enten i form av å bli sysselsatt eller i form av overgang til arbeidsrettede tiltak fra NAV. Vi skal også undersøke om lovendringen har medført at flere mottar sosialhjelp. På grunn av mangel på data kan vi ikke undersøke effekter på bruk av barnehage.

Bakgrunn

Da kontantstøtten ble innført i 1998 ble den umiddelbart mye brukt, og blant kvinner med en ettåring i 1998 var det 92 prosent som tok ut kontantstøtte i minst én måned. Utover 2000-tallet falt bruken mye, delvis sammenfallende med barnehageutbyggingen. En studie gjort av NAV i 2010 viste at denne nedgangen var betraktelig svakere for ikke-vestlige innvandrerkvinner enn for norskfødte kvinner (Bakken og Myklebø 2010). For norskfødte kvinner gikk bruken ned fra 91 prosent blant de som fikk barn i 1998 til 60 prosent for de som fikk barn i 2007. Tilsvarende nedgang for asiatiske mødre var fra 94 til 81 prosent, og for afrikanske mødre fra 92 til 77 prosent. Fram til innføringen av lovendringen i 2017 hadde ikke-vestlige innvandrerkvinner fortsatt betydelig høyere bruk av kontantstøtte enn norskfødte kvinner. Dette gjaldt spesielt for mødre fra Asia og Afrika, men også blant mødre fra østeuropeiske land var bruken høy. I gjennomsnitt mottok 68 prosent av kvinner med innvandrerbakgrunn som fikk et barn i perioden 2011 til 2015 kontantstøtte, mens tilsvarende andel for norskfødte kvinner i den samme perioden var 51 prosent. I tillegg mottar utenlandsfødte kvinner oftere kontantstøtte i maks antall måneder sammenlignet med norskfødte kvinner (Arntsen, Lima og Rudlende 2019).

Flere offentlige utvalg har foreslått å avvikle kontantstøtten (bl.a. NOU 2009:10, NOU 2010:7, NOU 2011: 7, NOU 2011: 14 og NOU 2017: 6). De begrunnet det med ønsket om å oppnå økt yrkesdeltakelse blant innvandrerkvinner og økt bruk av barnehage blant deres barn. Med denne artikkelen kan vi gi et svar på om det å fjerne kontantstøtte for en gruppe innvandrere fører til økt yrkesdeltakelse slik det ofte har blitt antatt.

Tidligere effektstudier

Etter at kontantstøtten ble innført ble det gjort flere analyser som viste at ordningen medførte en viss reduksjon i mødrenes sysselsetting i kontantstøtteperioden[1] For en oversikt se Østbakken (2016).. Drange og Rege (2013) som undersøkte langtidseffektene fant at den observerte reduksjonen var halvert når barnet var fire år, og at effekten hadde forsvunnet helt innen barnet fylte fem år. Hardoy og Schøne (2010) fant at nedgangen i sysselsetting blant mødre i kontantstøtteperioden var dobbelt så sterk for innvandrerkvinner fra ikke-vestlige land (6 prosentpoeng reduksjon) enn den var for norskfødte kvinner (3 prosentpoeng reduksjon). Forskjellen i effekt mellom norskfødte og ikke-vestlige innvandrere var enda større når den ble målt i prosent. Dette skyldtes at innvandrermødrene hadde lavere sysselsetting i utgangspunktet. Ut fra dette konkluderte Hardoy og Schøne med at reduksjonen i innvandrermødrenes sysselsetting i kontantstøtteperioden var «relativt stor». Undersøkelsen ble gjort ved å sammenligne kvinner som fikk barn i 1992 og 1995 (før kontantstøtten ble innført) med de som fikk barn i 1998 (etter at kontantstøtten ble innført). Det har ikke blitt gjort analyser i nyere tid av om ordningen har samme effekt på ikke-vestlige innvandrerkvinner i dag som den hadde da ordningen ble innført.

Data og metode

Datagrunnlaget er NAVs register om kontantstøttemottakere, NAVs kopi av folkeregisteret, informasjon om arbeidsforhold fra A-ordningen, data om arbeidsrettede tiltak fra tiltaksregisteret og data om sosialhjelp fra NAVs versjon av KOSTRA. Utvalget består av par med barn som fylte ett år i 2016, 2017 eller 2018 og som mottok enten foreldrepenger eller engangsstønad ved fødsel. Videre har vi avgrenset utvalget til par der minst en eller begge foreldre har innvandret fra et land utenfor EU/EØS i løpet av de siste syv år målt fra den måneden barnet ble ett år. Hvis mor er registrert som skilt, separert eller enke i folkeregisteret har vi kun lagt til grunn mors botid. Vi har valgt å inkludere foreldre som har litt lengre botid enn fem år for å kunne benytte gruppen som kontrollgruppe. Sysselsetting og bruk av tiltak har vi data om frem til juli 2019, mens siste periode med informasjon om sosialhjelp er desember 2018.

Regelverksendringen ble innført for hele gruppen på samme tid, og det byr på utfordringer når vi skal forsøke å måle effekten av den. For å forsøke å måle effekten benytter vi i første omgang en analyse av andelen som er i jobb i kontantstøtteperioden etter regelverksendringen sammenlignet med før regelverksendringen. Vi sammenligner gruppene som ble omfattet av lovendringen (tiltaksgruppen) med en lignende gruppe som ikke ble omfattet av lovendringen (kontrollgruppen). Vi observerer sysselsetting, deltakelse i arbeidsrettede tiltak og mottak av sosialhjelp før fødsel og i kontantstøtteperioden.

Vi skiller mellom tre grupper i analysen. En gruppe som ikke oppfyller botidskravet i det hele tatt (har 4,0 års botid eller mindre), en gruppe der botidskravet blir oppfylt underveis i kontantstøtteperioden (botid på 4 år og 1 måned – 4 år og 11 måneder), i tillegg til en kontrollgruppe der mor eller mor og far har botid på 5,0-7,0 år og som dermed kan motta kontantstøtte som før. Hvis det er en effekt av botidskravet, vil vi anta at effekten er sterkest for gruppen som blir fullt ut rammet av botidskravet, og svakere for gruppen som er delvis rammet.

Vi benytter gjentatte tverrsnittsdata. Et mulig problem med å bruke slike data i en før og etter analyse er at sammensetningen av gruppene kan endre seg over tid. Gruppene vi undersøker her er personer som har innvandret fra land utenfor EU/EØS i løpet av de siste fem år beregnet ut fra når barnet var ett år i perioden 2016-2018. Tidligere analyser har vist at det kan være store forskjeller i sysselsetting mellom innvandrere fra ulike land utenfor EU/EØS. Hvis det i perioden for eksempel er blitt flere kvinner med en landbakgrunn som tenderer mot høy sysselsetting, kan sysselsettingen til gruppen i kontantstøtteperioden øke over tid fordi gruppesammensetningen har endret seg. En annen mulig trussel mot en kausal tolkning av vår analyse er at sysselsettingen kan påvirkes av endringer i økonomiske konjunkturer over tid. Mot slutten av 2014 begynte arbeidsledigheten å øke betydelig på grunn av kraftig fall i oljeprisen. Ifølge NAVs statistikk nådde ledigheten en topp mot slutten av 2015 og starten av 2016, for deretter å falle igjen i 2017 og 2018 (Vidal-Gil 2019). I perioden etter at botidskravet ble innført har det dermed blitt lavere ledighet, og i vår analyse kan det innebære at sysselsettingen øker på grunn av lavere ledighet, og ikke på grunn av botidskravet. Vi bruker flere strategier for å ta hensyn til dette. For det første kontrollerer vi for en rekke endringer i gruppesammensetningen over tid. Vi bruker også sysselsetting før fødsel som en kontrollvariabel i regresjonsmodellen. Vi gjennomfører også en analyse der vi benytter innvandrere med botid på 5,0-7,0 år som kontrollgruppe, altså gruppen som akkurat ikke blir rammet av botidskravet. Men på tross av at vi kontrollerer for en rekke observerte forhold, kan det skje endringer i uobserverte forhold som kan påvirke overgangen til jobb i kontantstøtteperioden. Vi kan derfor ikke være sikre på at eventuelle signifikante funn faktisk er forårsaket av botidskravet i denne type analyser.

Til slutt gjennomfører vi en analyse med et regression discontinuity design, der vi kun ser på et mindre utvalg av de som fikk barn rett før og rett etter lovendringen. Dette regnes som en av de mest pålitelige studiedesign når en skal forsøke å avdekke kausalsammenhenger i ikke-eksperimentelle data (Finseraas og Kotsadam 2013). En sentral forutsetning for at dette designet kan brukes til å avdekke kausale effekter av botidskravet er at det er tilfeldig om foreldrene får barn rett før eller rett etter lovendringen. Lovforslaget om innføring av botidskravet for kontantstøttemottakere ble fremmet den 5. april 2017. Lovforslaget var deretter til behandling og ble vedtatt av Stortinget den 8. juni 2017, og trådte i kraft allerede den 1. juli 2017. De som ble berørt av vedtaket hadde dermed ikke mulighet til å planlegge for denne endringen, og dermed denne forutsetningen er oppfylt. En annen forutsetning er at lovendringen gir et kuttpunkt der alle som vil får kontantstøtte rett før lovendringen, mens ingen får kontantstøtte etter lovendringen. Denne forutsetningen er oppfylt ved at vi kun ser på de som er fullt rammet av botidskravet, og ved at vi i stor grad, men ikke helt, lykkes med å identifisere de som blir rammet av botidskravet. Ved å velge et utvalg med foreldre som fikk barn noen få måneder rett før og rett etter lovendringen, vil vi også sammenligne sysselsettingen til de to gruppene i omtrent samme konjunktursituasjon, og dermed redusere mulig påvirkning av konjunkturutviklingen. Ulempen med dette designet er at vi da ender opp med et lite utvalg som ikke vil fange opp mindre effekter i størrelsesorden 1-3 prosentpoeng. I tillegg vil et slikt design ikke fange opp eventuelle endringer av effekten over tid.

I alle analyser benytter vi lineær regresjon med minste kvadratsums metode.

Beskrivende statistikk

Tre grupper etter botidslengde

Vi har i stor grad lykkes med å identifisere de som blir rammet av botidskravet, men ikke helt nøyaktig (figur 1). Vi ser at også blant de som vi har identifisert som fullt ut rammet av botidskravet, er det cirka 3 prosent som mottar kontantstøtte etter lovendringen. I utvalget skiller vi som nevnt mellom en gruppe som ikke oppfyller botidskravet (har 4,0 års botid eller mindre), en gruppe der botidskravet blir oppfylt underveis i kontantstøtteperioden (botid på 4 år og 1 måned – 4 år og 11 måneder), i tillegg til en kontrollgruppe med botid mellom 5,0 og 7,0 år. I sistnevnte gruppe ser vi at kontantstøttebruken etter lovendringen er den samme som før, og vi har dermed lykkes i å identifisere de som ikke er rammet av lovendringen.

Figur 1: Andel med uttak av minst en måned kontantstøtte etter hvilket kvartal barnet fyller ett år, og mor eller mor og fars botid i Norge. Prosent.

Kilde: NAV

Kontantstøttebruken til de tre gruppene er tilnærmet lik før regelendringen trådte i kraft. I gjennomsnitt hadde mødrene i utvalget som hadde et barn i kontantstøttealder i 2016 et uttak av kontantstøtte på 68 prosent. Kontantstøttebruken i de tre gruppene er også tilnærmet lik i 1. og 2. kvartal 2017, der gjennomsnittet var 71 prosent. For de med botid 4,1-4,9 år, som oppfyller botidskravet underveis i kontantstøtteperioden, er det et markant fall i uttaket av kontantstøtte fra 77,5 prosent i 1.kvartal 2017 til 33,6 prosent i 1.kvartal 2018. Fallet er ikke like markant som for gruppen med kortest botid. For de med botid på 5,0 år eller mer er det en liten økning på 1,1 prosentpoeng fra 1.kvartal 2017 til 1.kvartal 2018.

Sysselsetting før fødsel og bruk av kontantstøtte

I Innst. 368 L (2016-2017) blir en av hensiktene med lovendringen sagt å være at den skal gi innvandrere sterkere insentiver til raskt å komme i arbeidsrettet aktivitet, men lovendringen vil også omfatte de som var i arbeid før fødsel så lenge de har kort botid.

Figur 2 viser bruk av kontantstøtte og om mor var sysselsatt eller ikke før fødselen for de med botid på mindre enn 4 år. Noe overraskende finner vi at de som er sysselsatt før fødsel bruker kontantstøtte i like stor grad som de som ikke er sysselsatt. Dette i motsetning til tidligere analyser av alle foreldre til alle ettåringer, der vi fant at sysselsatte mødre i mindre grad benyttet seg av kontantstøtte enn mødre som ikke var sysselsatt. At sysselsatte bruker kontantstøtte like ofte som de som ikke er sysselsatt, viser at det er andre faktorer enn arbeidsmarkedstilknytning som påvirker denne gruppens valg om å benytte kontantstøtte.

Figur 2: Andel med uttak av kontantstøtte i minst en måned etter hvilket kvartal barnet fyller ett år og om mor var sysselsatt eller ikke før fødsel. Gruppen med botid 0-4,0 år. Prosent

Kilde: NAV

Overgangsfase i innføringen av regelverket?

For å avgjøre hvilken periode vi skal regne som før og etter lovendringen, skal vi først undersøke om det er en overgangsfase i innføringen av nytt regelverk (figur 3).

Figur 3 Mottak av kontantstøtte etter hvilken måned barnet fyller ett år. Andel som mottok minst en måned kontantstøtte. Prosent

Kilde: NAV

Figur 3 viser mottak av kontantstøtte for gruppen med botid på 0-4,0 år etter hvilken måned barnet fyller ett år i 2016 og 2017. Sesongvariasjonen i andelen mottakere i 2016 skyldes at kontantstøtte i stor grad brukes som ventestøtte frem til barnehagestart i august. I 2016 fikk også barn som fylte ett år i september og oktober rett til plass den måneden de fylte ett år, og vi ser at i 2016 er bruken av kontantstøtte omtrent lik for månedene august til oktober. Etter lovendringen i juli 2017 faller andelen kontantstøttemottakere raskt ned til et stabilt lavt nivå på rundt 5 prosent. Vi ser samtidig at juni og i noen grad juli er overgangsmåneder. Vi har derfor valgt å fjerne de som har barn som ble ett år i juni og juli 2017. Når vi senere i artikkelen omtaler perioden før og etter lovendringen er barna som ble ett år de nevnte månedene ikke med i analysene.

Tabell 1 viser beskrivende statistikk for utvalget der vi skiller mellom gruppene som hadde en ettåring før regelverksendringen, og gruppene som hadde en ettåring etter, og der vi har fjernet de to nevnte månedene. Som nevnt består datasettet av gjentatte tverrsnitt, og individene vi observerer før lovendringen er ikke de samme som de vi observerer etter lovendringen.

Tabell 1 Beskrivende statistikk om analyseutvalg før fødsel av barnet.

Før lovendringen

Etter lovendringen

Botid 0-4,0 år

Botid 4,1-4,9 år

Botid 5,0-7,0 år

Botid 0-4,0 år

Botid 4,1-4,9 år

Botid 5,0-7,0 år

Andel med kontantstøtte

68,3

73,0

71,6

3,5

29,7

66,2

Maks kontantstøtte

39,5

41,1

39,7

2,3

22,8

40,0

Foreldrepenger (sysselsatt)

32,4

44,9

57,0

28,6

45,1

55,8

Foreldrepengegrunnlag

335 145

311 436

311 324

354 319

324 884

318 269

Andel med sosialhjelp

15,6

17,8

15,5

17,0

16,6

16,5

Mors alder år

30,1

30,8

31,9

30,2

31,0

31,9

Mors botid i måneder

48,5

70,3

86,0

47,7

68,1

86,3

Antall barn

0,6

0,8

0,9

0,6

0,7

0,9

Mors fødeland

Norge

9,0

8,3

9,2

9,0

8,1

9,6

Somalia

9,5

14,8

10,8

4,8

10,0

14,7

Eritrea

8,9

6,9

6,9

10,7

9,0

6,4

Filippinene

8,0

9,1

6,6

6,8

7,2

7,5

Syria

5,0

0,9

0,4

15,2

3,1

0,8

Pakistan

4,7

4,0

4,6

4,0

4,8

4,2

Thailand

4,0

4,0

4,5

3,1

3,8

3,4

Afghanistan

3,1

3,3

3,8

3,6

3,2

3,5

Annet

47,9

48,7

53,3

42,7

50,8

49,8

Antall

3515

1106

2072

3817

930

2119

Totalt

6 693

6 766

Kilde: NAV

Utvalget består av 13 365 personer, omtrent like mange før og etter regelendringen. Vi har identifisert 3 817 personer som er fullt rammet av botidskravet (personer med botid 0-4,0 år etter regelendring), mens 930 (botid 4,1-4,9 år år) personer er identifisert som delvis rammet. I utvalget var det omtrent 40 prosent av mødrene som var sysselsatt før fødsel (mottok foreldrepenger). Det er forskjell mellom gruppene i hvor stor andel som var sysselsatt før fødsel, der mødre med botid på 0-4,0 år som blir fullt rammet av botidskravet er gruppen der færrest var sysselsatt. Om lag 30 prosent av de med botid under fem år var sysselsatt før fødsel. I gruppen med litt lenger botid var det 46 prosent som var sysselsatt, mens i kontrollgruppen var det 57 prosent. Etter regelverksendringen er 29 prosent av mødrene med kort botid sysselsatt før fødsel. Det er en noe lavere andel enn for samme gruppe før regelverksendringen. Vi ser ikke en tilsvarende reduksjon i sysselsettingen før fødsel blant de med botid på 4 år eller mer. Dette viser at gruppen med kort botid har endret seg noe i den observerte perioden. Det har skjedd en betydelig endring i sammensetningen av landbakgrunn for de med kort botid før sammenlignet med etter botidendringen. I perioden etter regelendringen har det blitt et langt større innslag av mødre med bakgrunn fra Syria (fra 5-15 %), mens det har vært en nedgang i antallet mødre med bakgrunn fra Somalia eller med annen landbakgrunn. Det har dermed skjedd noen større endringer i gruppesammensetningen, og det er viktig å kontrollere for slike faktorer i analysemodellene.

Omtrent 9 prosent av kvinnene i utvalget er født i Norge. Det er kvinner som har fått barn med en mann som er født utenfor Norge og innvandret fra et land utenfor EU/EØS.

Resultater

I det følgende skal vi bruker lineær regresjon til å undersøke om det er økt arbeidsrettet aktivitet eller økt mottak av sosialhjelp som følge av botidskravet. Dette gjør vi ved å sammenligne gruppen med kort botid før og etter lovendringen i utvalget som er beskrevet i tabell 1.

Utfall når barnet er 1 år og 6 måneder

Vi konsentrerer oss om de med botid på 0-4,0 år som er fullt rammet av botidskravet, og i tabell 2 undersøker vi utfall i det kvartalet barnet blir 1 år og 6 måneder, altså midt i kontantstøtteperioden. Vi ser på mors sysselsetting, tiltaksdeltakelse og familiens bruk av sosialhjelp, med kontroll for en rekke variabler[2] Vi kontrollerer for sysselsetting og mottak av sosialhjelp før fødsel. Vi kontrollerer for endringer i mors alder, mors landbakgrunn, fars og mors botid, for antall barn og for hvilket kvartal barnet er født. . Utvalget består av alle med botid fra 0 til 48 måneder i den måneden barnet fyller ett år for perioden fra januar 2016 til desember 2018. Når vi ser på mottak av sosialhjelp stopper observasjonene med barna som ble ett år i juni 2018.

Variabelen «Etter botidskrav» viser om gruppen innvandrere med kort botid har økt sannsynlighet for sysselsetting, tiltaksbruk eller mottak av sosialhjelp etter innføringen av botidskravet. Ved å multiplisere tallet med 100 viser den endringen i prosentpoeng. Vi kontrollerer for sysselsetting og mottak av sosialhjelp før fødsel, og for en rekke endringer i gruppesammensetningen over tid (se tabell A1 i appendiks). Vi viser en modell der vi inkluderer alle med 0-4,0 års botid, og en modell der vi analyserer en undergruppe der både mor og far er født i utlandet og der mor er innvandret fra Afrika eller Asia (tabell 2).

Tabell 2 Lineær regresjon for fire ulike utfall for kvinner når barnet fyller 1 år og 6 måneder. Standardfeil i parentes. Gruppen med botid 0-4,0 år

Mors sysselsetting

Mor dagsverk

Mor tiltak

Sosialhjelp

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Etter botidskrav

0,009

(0,0096)

0,018

(0,0116)

-0,5

(0,5089)

0,3

(0,5591)

0,006

(0,0058)

-0,006

(0,0076)

0,021*

(0,0085)

0,045**

(0,0367)

Konstantledd

0,115**

0,109**

7,5**

5,8**

-0,005

-0,013

0,302**

0,292**

Forklart varians

44,1 %

41,4 %

48,8 %

47,3 %

1,7 %

2,0 %

37,7 %

32,6 %

Antall

6 086

3 549

6 086

3 549

6 086

3 549

5 966

3 438

* p<0,05 ** p<0,01

Kilde: NAV

For utfallene mors sysselsetting, mors dagsverk og mor tiltak er koeffisienten for «etter botidskrav» liten, og vi finner ingen signifikante endringer etter innføringen av botidskravet. Når vi kun analyserer undergruppen med mødre født i Afrika eller i Asia finner vi en økning i andelen sysselsatte på 1,8 prosentpoeng etter innføringen av botidskravet. Denne økningen er ikke statistisk signifikant, men er nær å være signifikant på et 0,1 nivå. Vi finner dermed liten støtte for at mødre som blir rammet av botidskravet oftere kommer seg i jobb når barnet er blitt 1 ½ år. Det som forklarer om mor er i jobb på dette tidspunktet er om mor var sysselsatt før fødsel, samt om mor mottok sosialhjelp før fødsel. I tillegg bidrar mors landbakgrunn til å øke forklaringskraften til modellen. Mødre med bakgrunn fra Somalia, Eritrea, Syria, Pakistan og Afghanistan er i langt mindre grad sysselsatt på dette tidspunktet sammenlignet med for eksempel mødre som er født i Norge, selv når vi kontrollerer for sysselsetting før fødsel (tabell A1 i appendiks).

For en gruppe med svak tilknytning til arbeidslivet og som dermed har lav inntekt, vil kontantstøtte for mange være et økonomisk viktig bidrag til familiens samlede inntekt. Når disse familiene eller enslige mødrene mister mulighet til å motta kontantstøtte, kan det tenkes at de i større grad begynner å motta andre ytelser fra NAV, og da først og fremst sosialhjelp. Vi finner en signifikant økning på 2,1 prosentpoeng i andelen mottakere av sosialhjelp. Når vi kun ser på gruppen med utenlandsfødte mødre fra Afrika og Asia finner vi at andelen mottakere av sosialhjelp har økt med 4,5 prosentpoeng og denne økningen er signifikant på et 0,01 nivå. 26 prosent i denne gruppen mottok sosialhjelp før fødsel, og økningen på 4,5 prosentpoeng gjelder dermed for en gruppe der mange mottok sosialhjelp også før det var aktuelt med kontantstøtte.

Utfall når barnet er 2 år

Vi finner ingen endring i sysselsetting midt i kontantstøtteperioden som følge av botidskravet, men hva med mot slutten av kontantstøtteperioden, når barnet blir 2 år? Da vil gruppen som har mistet muligheten til å motta kontantstøtte hatt mer tid på seg til å skaffe jobb, samt at da vil også alle som har søkt fått barnehageplass til barna. I tillegg har barnet blitt eldre, og det kan være mer aktuelt for flere å forsøke å skaffe seg jobb.

Analysen av utfall 2 år etter fødsel gir omtrent samme bilde som 1 ½ år etter fødsel. Her finner vi en liten økning i sysselsettingen både for hele utvalget og for undergruppen med mødre født i Afrika eller Asia, men endringene er små og ikke statistisk signifikante. At økningen ikke er statistisk signifikant innebærer at det kan være et resultat av tilfeldig variasjon i sysselsettingen. Vi finner heller ingen økning i hvor mye mødrene jobber (antall dagsverk). Derimot finner vi noe overraskende en signifikant reduksjon i andelen som deltar i arbeidsrettede tiltak. Som vi skal se er denne nedgangen trolig et resultat av en generell nedgang i arbeidsrettede tiltak i perioden, og ikke en effekt av botidskravet. Også her (tabell 3) observerer vi en økning i andelen mottakere av sosialhjelp, men i denne analysen er ikke økningen statistisk signifikant. Siden vi kun har data om sosialhjelp ut 2018 kan vi kun observere et mindre utvalg når vi ser på sosialhjelpsmottak 2 år etter fødsel, noe som medfører at den statistiske usikkerheten blir større.

Tabell 3 Lineær regresjon for fire ulike utfall for kvinner når barnet blir 2 år. Gruppen med botid 0-4,0 år

Mors sysselsetting

Mor dagsverk

Mor tiltak

Sosialhjelp

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Etter botidskrav

0,014

(0,0104)

0,017

(0,0105)

0,3

(0,5448)

0,2

(0,6104)

-0,017*

(0,0070)

-0,031**

(0,0097)

0,013

(0,0112)

0,029

(0,0185)

Konstantledd

0,103**

0,080*

5,0**

5,4**

0,045*

0,015

0,318**

0,302**

Forklart varians

37,0 %

33,9 %

42,5 %

41,1 %

2,0 %

2,2 %

33,1 %

28,8 %

Antall

5985

3438

5985

3438

5985

3438

4489

2526

* p<0,05 ** p<0,01

Kilde: NAV

Analyse med alle tre botidsgrupper

En innvending mot analysen i tabell 3 er at vi ikke tar hensyn til mulige konjunkturendringer. På nasjonalt nivå vet vi at det var en nedgang i ledigheten etter innføringen av botidskravet. Men vår analyse gjelder en liten undergruppe i en spesiell situasjon, og det kan være en negativ trend i sysselsettingen for denne gruppen på tross av lavere ledighet på nasjonalt nivå. Ved å undersøke utviklingen i sysselsettingen til gruppen med botid på 5,0-7,0 år som ikke ble rammet av botidskravet, kan vi teste for om det har vært en konjunkturutvikling som påvirker sysselsettingen i perioden. Endringen i kontrollgruppen sammenligner vi med de som er fullt ut rammet av botidskravet. I denne analysen tar vi også med de som er delvis rammet botidskravet.

I kontrollgruppen som ikke ble rammet av botidskravet er sysselsettingen stabil etter regelendringen (tabell 4). Vi finner dermed ingen støtte til at det har vært endringer i sysselsettingen som følge av konjunkturendringer i perioden. I kontrollgruppen finner vi imidlertid en signifikant reduksjon i andelen på statlig arbeidsrettede tiltak. Dette indikerer at har vært en generell nedgang i bruk av arbeidsrettede tiltak i disse gruppene som ikke kan knyttes til botidskravet. Når vi her ser på de som er delvis rammet av botidskravet finner vi noe overraskende en signifikant økning på 2,6 avtalte dagsverk etter innføringen av botidskravet. Blant de som er fullt ut rammet av botidskravet er det bare en liten økning i antall dagsverk, og økningen er lavere enn den vi finner i kontrollgruppen. Hvis botidskravet faktisk hadde en positiv effekt på hvor mye mødrene jobber, burde effekten vært enda sterkere i gruppen som er fullt ut rammet av botidskravet. Vi tviler derfor på at denne økningen i antall dagsverk for gruppen som er delvis rammet er en effekt av botidskravet. Når det gjelder mottak av sosialhjelp i finner vi ingen signifikante endringer, verken for kontrollgruppe, for de som er delvis rammet eller de som er fullt rammet av botidskravet.

Tabell 4 Separate regresjoner for tre grupper etter botid. Standardfeil i parentes.

Mors sysselsetting

Mor dagsverk

Mor tiltak

Sosialhjelp

Etter botidskrav botid 5,0-7,0 år (kontroll)

0,009 (0,0143)

0,7 (0,8085)

-0,028** (0,0104)

-0,020 (0,0126)

Etter botidskrav delvis rammet (4,1-4,9 år)

0,034 (0,0205)

2,6* (1,0827)

-0,022 (0,0155)

0,003 (0,0197)

Etter botidskrav fullt rammet (0-4,0 år)

0,015 (0,0105)

0,4 (0,5469)

-0,017* (0,0070)

0,010 (0,0113)

Antall

11 163

11 163

11 163

5 499

* p<0,05 ** p<0,01

Kilde: NAV

Selv om botidskravet ikke har en effekt på mors sysselsetting, kan det tenkes å påvirke fars sysselsetting. Tabell A5 i appendiks viser regresjonsmodeller der utfallet er fars sysselsetting og fars deltakelse i arbeidsrettede tiltak. Modell og utvalg er det samme som vi brukte i analyse av utfall for mor, men her kontrollerer vi for fars fødeland og ikke mors. Vi finner ingen signifikante effekter av botidskravet på fars sysselsetting eller deltakelse i arbeidsrettede tiltak.

Tabell 5 Forskjell-i-forskjell analyse. Endring 2 år etter fødsel sammenlignet med tilstand rett før fødsel. N=598 for tiltaksgruppe og N=665 for kontrollgruppe. Prosent

I jobb

p-verdi

Sosialhjelp

p-verdi

Før fødsel

Kontroll

33,2

15,9

Tiltak

31,3

15,9

Forskjell (T-K)

-2,0

0,466

-0,1

0,98

Når barnet fyller 2 år

Kontroll

40,3

16,8

Tiltak

37,3

18,2

Forskjell (T-K)

-3,0

0,264

1,4

0,51

Forskjell-i-forskjell

-1,0

0,783

1,4

0,629

Kilde: NAV

Analyse av de som hadde barn som fylte ett år rett før og rett etter regelverksendringen

Fra en måned til den neste mister alle foreldre med kort botid som ikke allerede mottar kontantstøtte, retten til å motta kontantstøtte. Dermed er forutsetningene til stede for å gjøre en kausalanalyse med et regression discontinuity design (Cattaneo, Idrobo og Titiunik 2019). Dette designet er nærmere beskrevet i metodedelen.

Utvalget i denne delen av analysen består av i gjennomsnitt 220 mødre per måned. Siden det er små tall vil det være betydelig tilfeldig variasjon i sysselsettingen fra måned til måned, derav svingningene vi ser i figur 4. Vi har også tegnet inn et løpende gjennomsnitt for tertial. Da ser vi at sysselsettingen før fødsel er tilnærmet stabil i perioden fra jan 2015 til og med starten av 2018. I starten av 2018 begynner andelen som er i jobb før fødsel å blir betydelig redusert, fra omkring 33 prosent til ned mot 27 prosent. Dette har sannsynligvis sammenheng med et stadig økende innslag av mødre som er innvandret fra Syria. I denne analysen ser vi kun på de månedene før og etter regelverksendringen som er rammet inn med vertikale linjer i figur 4. Kontrollgruppen består av de som hadde barn som ble ett år i mars til mai i 2017, mens tiltaksgruppen består av de som fylte ett år fra august til oktober 2017. For vår analyse er det betryggende at andelen som er i jobb før fødsel er tilnærmet stabil for mødrene som fikk barn i de valgte månedene. En utfordring med denne type analyse er at barna i kontrollgruppen er født i andre måneder enn barna i tiltaksgruppen og vi vet fra tidligere analyser at det er sesongvariasjoner i bruk av kontantstøtte og barnehage etter barnets fødselsmåned. Ved å måle utfallene to år etter fødsel antar vi at vi kan fjerne mulige sesongvariasjoner knyttet til barnets fødselsmåned og barnehagestart.

Figur 4 Kvinner registrert i jobb før fødsel i gruppen med botid på 0-4,0 år. Etter hvilken måned barnet fylte ett år. Prosent

Kilde: NAV

Tabell 5[3] P-verdier er beregnet med bruk av det brukerskrevne programmet diff i Stata. viser en forskjell-i-forskjell beregning, der vi undersøker endringer i sysselsetting og sosialhjelp fra før fødsel og til barnet er blitt 2 år, og der vi sammenligner endringer i tiltaksgruppen (aug. – okt. 2017) med endringer i kontrollgruppen (mars – mai 2017). De som blir rammet av botidskravet (tiltaksgruppen) har 2,0 prosentpoeng lavere sysselsetting enn kontrollgruppen før fødsel, men denne forskjellen er ikke statistisk signifikant. Vi ser at for begge grupper har andelen mødre som er i jobb økt når barnet er 2 år til 40,3 prosent for kontrollgruppen og 37,3 prosent for tiltaksgruppen. Økningen i andelen sysselsatte i tiltaksgruppen er 1,0 prosentpoeng lavere enn i kontrollgruppen. Dette forskjell-i-forskjell estimatet på -1,0 prosentpoeng er ikke statistisk signifikant. 15,9 prosent av familiene mottok sosialhjelp før fødsel, og andelen mottakere er den samme i kontrollgruppen og tiltaksgruppen (tabell 5). Når barnet har blitt 2 år har andelen mottakere av sosialhjelp økt noe for begge grupper. Andelen mottakere av sosialhjelp har økt med 1,4 prosentpoeng mer for de som er rammet av botidskravet, men heller ikke denne forskjellen er statistisk signifikant. Her finner vi ingen effekter av å innføre botidskravet, verken på mors sysselsetting eller på andelen som mottar sosialhjelp. Hvis botidskravet hadde medført en endring i sysselsetting eller mottak av sosialhjelp på 4 prosentpoeng eller mer, ville vi sannsynligvis ha fanget det opp med denne analysen. Vi kan dermed ikke utelukke at botidskravet har gitt mindre effekter på 1-3 prosentpoeng økning i andelen sysselsatte eller i andelen mottakere av sosialhjelp[4] Vi har gjentatt denne forskjell-i-forskjell analysen med et utvalg der vi også inkluderer de som er delvis rammet, og finner da nøyaktig samme resultat (ikke vist). Vi har også gjort analyser der vi tar med 5 måneder før og 5 måneder etter, og finner da også samme resultat..

Tabell 5 Forskjell-i-forskjell analyse. Endring 2 år etter fødsel sammenlignet med tilstand rett før fødsel. N=598 for tiltaksgruppe og N=665 for kontrollgruppe. Prosent

I jobb

p-verdi

Sosialhjelp

p-verdi

Før fødsel

Kontroll

33,2

15,9

Tiltak

31,3

15,9

Forskjell (T-K)

-2,0

0,466

-0,1

0,98

Når barnet fyller 2 år

Kontroll

40,3

16,8

Tiltak

37,3

18,2

Forskjell (T-K)

-3,0

0,264

1,4

0,51

Forskjell-i-forskjell

-1,0

0,783

1,4

0,629

Kilde: NAV

Oppsummering og drøfting

Vi har i stor grad lykkes med å identifisere de som blir rammet av lovendringen, og finner at etter lovendringen er andelen mottakere av kontantstøtte redusert fra 70 prosent til 3 prosent blant de som er fullt rammet av botidskravet. På tross av at gruppen vi har identifisert nesten ikke mottar kontantstøtte for sin ettåring finner vi ingen målbare effekter på mødrenes sysselsetting 2 år etter barnets fødsel. Vi finner verken at en høyere andel mødre er sysselsatt, eller at de jobber flere dagsverk etter regelverksendringen. Vi finner heller ikke positive effekter på deltakelse i statlige arbeidsrettede tiltak. Konklusjonen er at målet om raskere overgang til arbeidsrettet aktivitet ikke er nådd. I en av analysene finner vi en signifikant økning i andelen mottakere av sosialhjelp på 2,1 prosentpoeng, og for undergruppen bestående av mødre fra Afrika og Asia finner vi en økning på 4,5 prosentpoeng. I den metodisk sett sterkere analysen finner vi også en svak tendens til økt sosialhjelpsmottak, men effekten er ikke signifikant. Lovendringen kan ha ført til en viss økning i andelen mottakere av sosialhjelp, men resultatet er usikkert.

Det kan ikke utelukkes at lovendringen har gitt en svakt positiv effekt på sysselsettingen til målgruppen på 1-3 prosentpoeng, men vi er sikre på at lovendringen ikke har gitt noen større positiv effekt på sysselsettingen til målgruppen. 67 prosent av mødrene med kort botid (4 år eller mindre) hadde ikke jobb før fødsel, noe som viser at disse hadde svak tilknytning til arbeidslivet også før det var aktuelt å motta kontantstøtte. Mødre med kort botid er en gruppe som vi kan anta vil ha vansker med å få seg jobb i det norske arbeidsmarkedet av flere grunner, for eksempel på grunn av at de behersker norsk språk dårlig eller fordi de mangler kompetanse som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet. Det kan også være at de ikke ønsker å være i jobb i småbarnsfasen fordi de har en sterkere preferanse for å være hjemme med barnet sammenlignet med norskfødte. Det ser ikke ut til at det er virkninger av kontantstøtten som bidrar til å forklare hvorfor innvandrermødre med kort botid har langt lavere sysselsetting enn for eksempel norskfødte – da ville vi funnet at sysselsettingen økte for gruppen som mistet retten til å motta kontantstøtte. Botidskravet har gitt lavere statlige overføringer til familier som nylig har innvandret til landet og som ofte har lav inntekt, uten at det har gitt målbare positive effekter i form av økt arbeidsrettet aktivitet.

Blant fedrene i gruppen er sysselsettingen på 69 prosent før fødsel av barnet, noe som er betydelig høyere enn blant mødrene. Botidskravet har heller ikke hatt en påvirkning på andelen sysselsatte fedre, eller på hvor mye fedrene jobber.

Ved å innføre botidskravet har mange av disse familiene mistet en inntekt på 82 500 kr det året barnet er ett år. På tross av et betydelig inntektstap finner vi bare i liten grad at dette er kompensert med at flere mottar sosialhjelp. En forklaring på dette kan være at mange av familiene klarer seg med fars inntekt når barnet er ett år.

En annen intensjon med å innføre botidskravet var å få flere ettåringer til innvandrermødre i barnehage. Vi har ikke data om bruk av barnehage og kan derfor ikke undersøke det.

Litteratur

Arntsen, Lone, Ivar Lima og Loyd Rudlende (2019) «Hvem mottar kontantstøtte og hvordan bruker de den?», Arbeid og velferd 3/2019, 3-21

Bakken, Frøydis og Sigrid Myklebø (2010) «Nedgang i bruk av kontantstøtte». Arbeid og velferd 1/2010, 45-51.

Cattaneo, Matias D., Nicolas Idrobo og Rocio Titiunik (2019). A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs: Foundations. Element prepared for Cambridge Elements: Quantitative and Computational Methods for Social Science

Drange, Nina og Mari Rege (2013). “Trapped at home: The effect of mothers’ temporary labor market exits on their subsequent work career”. Labour Economics, 2013:24, 125-136.

Finseraas, Henning og Kotsadam, Andreas (2013). «Hvordan identifisere årsakssammenhenger i ikke-eksperimentelle data? En ikke-teknisk introduksjon». Tidsskrift for samfunnsforskning, 54 (3), 371-387

Hardoy, Inés og Paul Schøne (2010). “Incentives to work? The impact of a ‘Cash-for-Care’ benefit for immigrant and native mothers labour market participation”. Labour Economics, 2010:17, 963-974

Innst. 368 L (2016-2017) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektssikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser). Arbeids- og sosialkomiteen

Lovvedtak 113 (2016-2017). Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven

NOU 2009:10 (2009). Fordelingsutvalget. Oslo: Finansdepartementet

NOU 2010:7 (2010). Mangfold og mestring — Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Oslo: Kunnskapsdepartementet

NOU 2011: 7 (2011). Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

NOU 2011: 14 (2011). Bedre integrering — Mål, strategier, tiltak. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

NOU 2017: 6 (2017). Offentlig støtte til barnefamiliene. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet

Vidal-Gil, Eugenia (2019). Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose. Arbeid og velferd 1/2019, 51-67

Østbakken, Kirsti Misje (2016) Kontantstøtteordningen. Omfang og effekter på sysselsetting i Norge og Norden. Rapport 2016:05. Oslo: Institutt for samfunnsforskning

Appendiks

Tabell A1 Komplette regresjonsmodeller for tabell 2: Lineær regresjon for fire ulike utfall for kvinner når barnet fyller 1 år og 6 måneder. Kun gruppen med botid 0-4,0 år.

I jobb

Antall dagsverk

Arbeids­rettet tiltak

Sosialhjelp

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Etter botidskrav

0,009

0,018

-0,50

0,30

0,006

-0,006

0,021*

0,045***

Fødselskvartal - referanse 1. kvartal

2. kvart

-0,006

-0,011

-0,50

-0,30

0,009

0,013

0,006

0,006

3. kvart

-0,014

-0,012

-0,50

-0,30

0,015

0,006

-0,019

-0,040*

4. kvart

-0,007

-0,007

-1,9**

-0,70

0,000

0,004

-0,011

-0,017

Foreldrepenger

0,504***

0,502***

28,8***

27,9***

-0,039***

-0,029*

-0,104***

-0,142***

Sosialhjelp siste kvartal før fødsel. Referanse: nei

1 måned

-0,067**

-0,056**

-3,3**

-2,9**

-0,003

-0,001

0,212***

0,178***

2-3 måneder

-0,084***

-0,064***

-3,9***

-3,0***

0,012

0,004

0,364***

0,327***

Mors fødeland - referanseland Somalia

Norge

0,191***

10,8***

0,022

-0,244***

Eritrea

0,069**

0,074***

1,00

1,50

-0,009

-0,003

-0,007

-0,010

Philipinene

0,257***

0,270***

11,2***

16,0***

0,037*

-0,016

-0,263***

-0,214***

Syria

0,035

0,045

1,70

2,3*

-0,010

0,003

-0,009

-0,008

Pakistan

0,042

0,044

2,00

2,9*

0,020

0,009

-0,267***

-0,214***

Thailand

0,206***

0,304***

8,2***

13,0***

0,021

0,049

-0,281***

-0,185*

Afghanistan

0,052

0,054

3,4*

3,6*

0,005

0,012

-0,173***

-0,143***

Annet

0,125***

0,091***

5,1***

3,9***

0,039**

0,046***

-0,206***

-0,139***

Antall barn fra før - referanse 0 barn

1

-0,015

-0,026

-1,5*

-1,4*

0,010

0,010

0,029**

0,048**

2

-0,049*

-0,064**

-3,1**

-2,4*

0,006

0,002

0,123***

0,146***

3

-0,050

-0,040

-2,90

-0,60

0,015

0,017

0,205***

0,215***

4 barn

-0,038

-0,050

-2,80

-2,50

0,001

0,002

0,261***

0,281***

Mors botid i Norge - referanse 19-24 måneder

0-18 måneder

0,005

-0,002

1,20

-0,80

-0,012

0,003

-0,028

-0,037

25-30

0,007

-0,007

-0,30

-0,80

0,009

0,001

0,025

0,041

31-36

0,040*

0,035

0,80

0,00

0,008

0,008

0,008

0,003

37-42

0,056**

0,037

1,9*

0,30

0,010

0,015

0,025

0,021

43-48

0,011

0,006

-0,10

-1,10

0,029**

0,035**

0,028

0,029

49-60

0,102**

0,088*

6,0**

4,3*

0,040

0,059*

0,016

0,018

61-72

0,160***

0,138***

7,0***

5,6**

0,029

0,048

-0,001

-0,010

73-80

0,175***

0,166**

8,4**

5,6*

0,109***

0,150***

0,050

0,054

80 eller mer

0,141***

0,167***

8,2***

9,3***

0,008

0,018

-0,009

-0,039

Ikke innvandret

0,108**

0,305

5,9**

30,10

0,017

-0,007

0,003

-0,148

Fars botid i Norge - referanse 19-24 måneder

0-18 måneder

-0,021

-0,034

-2,10

-1,00

0,003

0,009

0,007

0,009

25-30

-0,046*

-0,026

-3,3**

-3,2*

0,009

0,009

0,067**

0,091**

31-36

-0,022

-0,051

-1,50

-3,1*

0,005

0,027

0,037

0,051

37-42

-0,041

-0,063*

-2,5*

-3,1*

0,001

0,010

0,034

0,053

43-48

-0,042

-0,029

-3,0**

-2,8*

0,014

0,031

0,028

0,024

49-60

-0,071**

-0,058*

-5,2***

-4,0**

0,021

0,022

0,041

0,048

61-72

-0,050

-0,026

-3,00

-1,00

0,000

0,019

-0,042

-0,053

73-80

-0,082*

-0,049

-5,7**

-4,00

0,040

0,058*

-0,048

-0,071

80 eller mer

-0,091***

-0,084***

-6,1***

-5,0***

0,035**

0,047**

-0,070***

-0,110***

Ikke innvandret

-0,061**

-0,083**

-5,6***

-3,5*

0,031*

0,041*

0,002

0,135***

Mors alder (30 år satt som 0)

0,000

0,001

0,10

0,10

0,000

0,001

-0,001

0,000

Konstantledd

0,115***

0,109***

7,5***

5,8***

-0,004

-0,013

0,302***

0,292***

6086

3549

6086

3549

6086

3548

5966

3438

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Tabell A2 Komplette regresjonsmodeller for tabell 3: Lineær regresjon for fire ulike utfall for kvinner når barnet fyller 2 år. Kun gruppen med botid 0-4,0 år.

23,912 mm

I jobb

Antall dagsverk

Arbeidsrettet tiltak

Sosialhjelp

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Alle

Afrika/Asia

Etter botidskrav

0,014

0,017

0,3

0,2

-0,017*

-0,031**

0,013

0,029

Fødselskvartal - referanse 1. kvartal

2. kvart

0,013

0,017

-0,9

-0,1

-0,008

0,005

3. kvart

-0,005

-0,002

0,8

0,4

-0,008

0,003

4. kvart

0,004

0,005

0,9

0,5

-0,006

0,004

Foreldrepenger

0,438***

0,412***

26,3***

23,6***

-0,058***

-0,044**

-0,102***

-0,148***

Sosialhjelp siste kvartal før fødsel. Referanse: nei

1 måned

-0,108***

-0,089***

-4,3***

-3,4**

0,021

0,025

0,195***

0,159***

2-3 måneder

-0,070***

-0,043*

-3,3***

-2,3**

0,022

0,006

0,282***

0,258***

Mors fødeland - referanseland Somalia

Norge

0,259***

13,6***

0,017

-0,253***

Eritrea

0,110***

0,125***

3,0*

3,9***

-0,015

-0,012

-0,025

-0,020

Philipinene

0,329***

0,339***

12,4***

18,1***

0,031

0,016

-0,264***

-0,221***

Syria

0,059*

0,073**

2,2

3,1*

-0,013

0,001

-0,009

0,006

Pakistan

0,083**

0,106**

3,0

3,8*

0,050*

0,024

-0,272***

-0,225***

Thailand

0,295***

0,310***

11,7***

15,7***

0,008

0,077

-0,287***

-0,247**

Afghanistan

0,045

0,035

2,8

2,2

0,044

0,045

-0,193***

-0,163***

Annet

0,168***

0,140***

7,3***

5,8***

0,047**

0,045**

-0,218***

-0,160***

Antall barn fra før - referanse 0 barn

1

-0,008

-0,002

-0,9

-0,5

0,013

0,021

0,039***

0,057**

2

-0,026

-0,009

-1,8

-0,5

0,035*

0,050**

0,096***

0,111***

3

-0,045

-0,023

-3,5*

-1,2

0,032

0,037

0,181***

0,201***

4 barn

-0,043

-0,027

-3,1

-2,1

0,024

0,035

0,336***

0,344***

Mors botid i Norge - referanse 19-24 måneder

0-18 måneder

0,007

-0,013

1,1

-1,9

-0,027

-0,016

0,013

0,026

25-30

0,028

-0,013

1,4

-0,8

0,009

0,021

0,012

0,020

31-36

0,027

0,024

0,9

-0,4

0,012

0,032

0,026

0,020

37-42

0,042*

0,029

2,8**

0,8

-0,006

-0,003

0,029

0,033

43-48

0,033

0,006

1,2

-1,0

0,034**

0,038*

0,062***

0,076**

49-60

0,096*

0,090*

5,7**

3,1

0,029

0,051

0,073*

0,087

61-72

0,150***

0,149**

8,9***

7,0**

0,055

0,069*

0,063

0,082

73-80

0,127*

0,165**

5,8*

5,7*

0,026

0,044

0,031

0,048

80 eller mer

0,150***

0,224***

8,5***

11,3***

0,023

0,039

-0,003

-0,012

Ikke innvandret

0,092*

0,377

5,3*

31,3

0,028

0,028

0,019

Fars botid i Norge - referanse 19-24 måneder

0-18 måneder

-0,045

-0,047

-2,7

-2,9

-0,001

-0,006

0,017

0,042

25-30

-0,030

-0,024

-1,8

-3,5*

-0,009

-0,016

0,013

0,027

31-36

-0,001

-0,045

-0,2

-3,4*

0,005

0,029

-0,012

-0,017

37-42

-0,034

-0,050

-2,8*

-4,9***

-0,001

0,020

-0,011

-0,002

43-48

-0,046

-0,031

-2,2

-2,7

-0,010

0,004

0,010

0,005

49-60

-0,051

-0,041

-3,5*

-4,0**

0,009

0,029

-0,064*

-0,068

61-72

-0,043

-0,032

-3,6*

-3,0

0,002

0,017

-0,053

-0,058

73-80

-0,018

0,024

-2,8

-1,9

0,020

0,043

-0,104*

-0,134*

80 eller mer

-0,095***

-0,066*

-5,6***

-4,8***

0,036*

0,066**

-0,072***

-0,106**

Ikke innvandret

-0,040

-0,066*

-4,0**

-4,4**

0,019

0,036

-0,031

0,069

Mors alder (30 år satt som 0)

0,001

-0,001

0,1**

0,1

0,000

0,001

0,000

0,002

Konstantledd

0,101**

0,080*

4,9**

5,4***

0,045*

0,015

0,318***

0,302***

5966

3438

5966

3438

5966

3438

4473

2526

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Tabell A3 Komplette regresjonsmodeller for tabell 4: Lineær regresjon for ulike utfall for kvinner når barnet fyller 2 år. Tre botidsgrupper

I jobb

Antall dagsverk

Arbeidsrettet tiltak

Sosialhjelp

Fullt

Delvis

Kontroll

Fullt

Delvis

Kontroll

Fullt

Delvis

Kontroll

Fullt

Delvis

Kontroll

Etter bo­tids­krav

0,015

0,034

0,009

0,4

2,6*

0,7

-0,017*

-0,023

-0,029**

0,010

0,003

-0,020

Fødselskvartal - referanse 1. kvartal

2. kvart

0,013

0,038

0,009

-0,9

0,8

-0,2

-0,008

-0,043*

0,001

3. kvart

-0,004

0,040

0,006

0,9

1,0

1,1

-0,008

-0,071***

0,010

4. kvart

0,002

0,001

-0,010

0,7

1,0

0,3

-0,005

0,013

0,006

Foreldrepenger

0,513***

0,482***

0,479***

30,7***

27,3***

26,4***

-0,056***

-0,097***

-0,079***

-0,077***

-0,086***

-0,079***

Sosialhjelp siste kvartal før fødsel. Referanse: nei

1 måned

-0,098***

-0,078

-0,067

-3,7**

-3,7

-4,1*

0,016

-0,052

0,042

0,203***

0,272***

0,372***

2-3 måneder

-0,057**

-0,061

-0,082**

-2,5**

-2,9

-3,6*

0,017

-0,012

0,043*

0,291***

0,432***

0,426***

Mors fødeland - referanseland Somalia

Norge

0,259***

0,194***

0,222***

14,2***

13,8***

14,7***

0,012

-0,046

-0,065**

-0,251***

-0,215***

-0,140***

Eritrea

0,096***

0,055

0,237***

2,4

-1,0

5,0*

-0,023

-0,018

0,040

-0,027

-0,089*

-0,009

Philipinene

0,314***

0,233***

0,236***

11,1***

7,4**

9,4***

0,028

-0,055

-0,064*

-0,266***

-0,231***

-0,144***

Syria

0,038

-0,022

-0,039

1,5

-0,4

0,9

-0,032

-0,009

0,253**

-0,009

-0,188*

0,038

Pakistan

0,056

0,025

0,009

1,6

-0,5

0,2

0,049*

0,005

-0,052

-0,295***

-0,239***

-0,176***

Thailand

0,261***

0,250***

0,210***

9,1***

8,4**

7,2**

0,005

-0,046

0,005

-0,299***

-0,234***

-0,155***

Afghanistan

-0,002

-0,019

0,026

0,6

-1,2

2,0

0,051*

0,033

0,047

-0,222***

-0,209***

-0,121***

Annet

0,134***

0,092**

0,131***

5,5***

3,2

6,3***

0,045**

0,000

-0,008

-0,234***

-0,192***

-0,127***

Antall barn fra før - referanse 0 barn

1

0,002

0,013

-0,012

-0,3

1,0

-1,0

0,016*

0,041*

0,041***

0,050***

0,041*

0,039**

2

-0,010

-0,016

-0,015

-0,7

-0,1

-2,3

0,032*

0,052*

0,051**

0,109***

0,097***

0,085***

3

-0,029

-0,064

-0,085*

-2,5

-6,5

-6,3**

0,029

0,130**

0,100***

0,193***

0,162**

0,109***

4 barn +

-0,037

-0,139

-0,065

-2,5

-5,9

-4,3

0,021

0,073

0,084

0,349***

0,290***

0,166***

Mors alder (30 år satt som 0)

0,001

0,002

0,000

0,2**

0,2

0,1

0,000

0,001

0,001

0,000

0,001

0,001

Konstantledd

0,093***

0,116**

0,142***

3,6**

3,9

5,3**

0,071***

0,171***

0,131***

0,308***

0,273***

0,191***

5966

1733

3464

5966

1733

3464

5966

1733

3464

4473

1397

2705

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Tabell A4 Lineær regresjon for ulike utfall for menn når barnet fyller 2 år. Kun gruppen med botid 0-4,0 år

I jobb

Antall dagsverk

Arbeidsrettede tiltak

Etter botidskrav

0,001

0,7

-0,026***

Fødselskvartal - referanse 1. kvartal

2. kvart

0,034*

-1,3

0,002

3. kvart

0,030

2,3*

0,005

4. kvart

0,017

0,3

0,017

Foreldrepenger

0,038*

2,4*

-0,009

Sosialhjelp siste kvartal før fødsel. Referanse: nei

1 måned

-0,137***

-10,2***

0,095***

2-3 måneder

-0,124***

-11,0***

0,063***

Fars fødeland - referanseland Somalia

Norge

0,277***

20,1***

-0,122***

Eritrea

0,108***

5,6**

-0,020

Philipinene

0,299***

22,9***

-0,156***

Syria

0,008

0,3

-0,022

Pakistan

0,154***

14,5***

-0,094***

Thailand

0,144

16,0

-0,168

Afghanistan

0,156***

12,4***

-0,080**

Annet

0,148***

12,6***

-0,089***

Antall barn fra før - referanse 0 barn

1

-0,053***

-3,0***

0,031***

2

-0,073**

-3,5*

0,057***

3

-0,137***

-4,9*

0,009

4 barn+

-0,222***

-6,9*

0,041

Mors botid i Norge - referanse 19-24 måneder

0-18 måneder

-0,024

-1,6

-0,013

25-30

-0,023

-1,2

0,008

31-36

0,000

-0,8

0,007

37-42

0,033

2,0

-0,011

43-48

0,014

0,1

0,005

49-60

0,009

-0,2

0,005

61-72

0,097*

1,9

0,033

73-80

0,014

-0,8

0,003

80 eller mer

0,041

-0,7

0,024

Ikke innvandret

0,042

-0,3

-0,008

Fars botid i Norge - referanse 19-24 måneder

0-18 måneder

-0,079**

-5,1**

-0,028

25-30

0,003

0,2

-0,028

31-36

0,057*

5,4**

-0,011

37-42

0,073**

4,0*

-0,029

43-48

0,112***

8,1***

0,010

49-60

0,148***

9,2***

-0,009

61-72

0,214***

12,6***

-0,031

73-80

0,171**

15,9***

-0,043

80 eller mer

0,125***

11,0***

-0,039*

Ikke innvandret

0,029

6,2*

-0,034

Fars alder (34 år satt som 0)

-0,006***

-0,4***

0,001

Konstantledd

0,530***

25,7***

0,168***

Justert R2

11,7

14,6

6,0

N

5671

5671

5671

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001