Arbeidsmarkedet
Last ned

NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Nedbemanning og lavere mangel på arbeidskraft under koronakrisen

Av Audun Gjerde[1] Takk til analyse- og statistikk-kontaktene ved alle NAVs fylkeskontor for bidraget til gjennomføring av datainnsamlingen for undersøkelsen.

Sammendrag

NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter og mangel på arbeidskraft, både fylkesvis, innenfor den enkelte næring, og for enkeltyrker. I årets undersøkelse har vi også spurt om i hvilken grad koronakrisen har påvirket bemanningen.

Overnattings- og serveringsvirksomhet har i størst grad fått sin bemanningssituasjon negativt påvirket av koronakrisen, i form av permitteringer og oppsigelser. Samtidig har virksomheter innen helse- og sosialtjeneste og undervisning i størst grad oppbemannet som følge av koronasituasjonen. Andelen virksomheter som har måttet permittere og/eller si opp ansatte som følge av koronakrisen er høyest i Oslo. Nordland har høyest andel virksomheter som ikke har fått bemanningssituasjonen direkte påvirket på grunn av koronakrisen.

Våren 2021, om lag ett år etter starten av koronakrisen, har vi på bakgrunn av virksomhetenes svar estimert mangelen på arbeidskraft til 46 000 personer. Målt i antall personer er mangelen på arbeidskraft 4 750 lavere enn i 2020, og 13 450 lavere enn i 2019. Mangelen på arbeidskraft er størst innen helse- og sosialtjeneste, etterfulgt av bygge- og anleggsvirksomhet og eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting. Bygge- og anleggsvirksomhet og informasjon og kommunikasjon har det strammeste arbeidsmarkedet, målt som forholdet mellom mangelen på arbeidskraft og ønsket sysselsetting.

Ser vi på enkeltyrker er det som tidligere år størst mangel innen ulike helseyrker som sykepleiere, helsefagarbeidere og spesialsykepleiere. I tillegg er det stor mangel på blant annet tømrere og snekkere, betongarbeidere, rørleggere og VVS-montører, serviceelektronikere, sveisere og elektrikere, samt programvareutviklere.

Andelen bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer er størst innen helse- og sosialtjeneste, etterfulgt av bygge- og anleggsvirksomhet. Det er høyest andel virksomheter med alvorlige rekrutteringsproblemer i Møre og Romsdal, etterfulgt av Vestland. Samtidig er andelen lavest i Agder.

Nettoandelen virksomheter som forventer økt sysselsetting det neste året er størst innen informasjon og kommunikasjon, etterfulgt av bygge- og anleggsvirksomhet og bergverksdrift og utvinning. Det er høyest nettoandel i Nordland, Vest-Viken og Øst-Viken, mens nettoandelen er lavest i Møre og Romsdal.

Innledning

Det siste året har arbeidsmarkedet vært preget av nedstenginger og smittevernstiltak. Etter en rekordhøy arbeidsledighet i fjor vår har situasjonen bedret seg betydelig, men koronakrisens effekter på arbeidsmarkedet gjør seg i aller største grad fremdeles gjeldende. Fjorårets undersøkelse ga et øyeblikksbilde av situasjonen på arbeidsmarkedet rett før koronakrisen for alvor gjorde seg gjeldende i Norge.[2] Datainnsamlingen for fjorårets undersøkelse ble avsluttet to dager før pressekonferansen der Erna Solberg varslet de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid. Årets undersøkelse gir dermed en indikasjon på hvordan koronakrisen har påvirket etterspørselen og mangelen på arbeidskraft, og hvordan virksomhetene vurderer framtidsutsiktene etter hvert som smittevernsrestriksjonene lettes.

Bedriftsundersøkelsen kartlegger etterspørselssiden av arbeidsmarkedet. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft, og gir innsikt i eventuelle vansker med å skaffe den etterspurte kompetansen. Kunnskap om hvilke typer kompetanse arbeidsgivere har problemer med å få tak i er viktig for at NAV skal kunne yte god service overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere. Informasjonen om bedriftenes behov for ulike typer arbeidskraft, og hvilke stillinger det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til, bruker vi for å estimere mangel på arbeidskraft.

I tillegg gir undersøkelsen innsikt i virksomhetenes bemanningsbehov framover. NAVs sysselsettingsbarometer viser om bedriftene venter å øke, redusere eller å ha samme antall ansatte det kommende året. Virksomhetenes forventninger til fremtidig sysselsetting tar temperaturen i arbeidsmarkedet og gir en pekepinn på hvilken utvikling vi kan vente oss i månedene som kommer. I årets undersøkelse har vi i tillegg kartlagt hvordan virksomhetenes bemanningssituasjon har blitt påvirket av koronasituasjonen.

Undersøkelsen gjennomføres blant et representativt utvalg av alle landets offentlige og private virksomheter. Utvalget er trukket fra Bedrifts- og foretaksregisteret. 11 143 virksomheter svarte på undersøkelsen, og det gir en svarprosent på 70. Svarene samles inn fylkesvis. Undersøkelsen ble gjennomført fra 2. februar til 26. mars i år. Resultatene presenteres både nasjonalt og region/fylkesvis, samt etter næring. Regionene følger den nye regionstrukturen i NAV, som stort sett følger de nye regionstrukturene som tredde i kraft 01.01.2020. Unntaket er Viken som i NAV er delt i to områder; Vest- og Øst-Viken. Vest-Viken består av Buskerud samt Asker og Bærum, mens Øst-Viken består av Østfold og de resterende kommunene i Akershus. Lunner kommune inngår i NAV Hadeland som tilhører NAV Innlandet. Selv om Lunner kommune geografisk sett tilhører Viken, inngår Lunner derfor i de fylkesvise resultatene for Innlandet.

Hovedtendenser

Rekrutteringsproblemer

I alt svarer 17 prosent av virksomhetene at de har hatt problemer med å få tak i rett kompetanse de siste tre månedene (figur 1). Dette er noe lavere enn i fjor. 11 prosent oppgir at de ikke fikk ansatt noen, mens 6 prosent oppgir at de ansatte noen med lavere eller annen formell kompetanse enn det de søkte etter. Virksomhetene med rekrutteringsproblemer blir bedt om å oppgi om rekrutteringsproblemene skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingen(e), eller om det skyldtes andre årsaker. 14 prosent av bedriftene oppgir at de hadde rekrutteringsproblemer på grunn av for få kvalifiserte søkere, mens 3 prosent oppgir at det skyldtes andre årsaker (figur 2).

Virksomhetene i Møre og Romsdal, Troms og Finnmark, samt Vestland oppgir i størst grad å ha hatt rekrutteringsvansker de siste tre månedene (figur 1). Virksomhetene i Agder og Innlandet melder om minst problemer. Andelen med alvorlige rekrutteringsproblemer er størst i Møre og Romsdal, etterfulgt av Vestland (figur 2).

Figur 1. Virksomheter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller har måttet ansette noen med annen eller lavere formell kompetanse enn man søkte etter, etter region/fylke. Prosent

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Figur 2. Virksomheter med rekrutteringsproblemer som skyldes for få/ingen kvalifiserte søkere eller om det er andre årsaker, etter region/fylke. Prosent

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Mangel på arbeidskraft

På bakgrunn av virksomhetenes besvarelser har vi estimert mangelen på arbeidskraft våren 2021 til 46 000 personer (tabell 1). Dette er 4 750 færre enn på samme tid i fjor, og 13 450 færre enn i 2019. Siden dette er en utvalgsundersøkelse, er det usikkerhet knyttet til estimatene på mangel av arbeidskraft. Vi har beregnet at det med 95 prosents sannsynlighet mangler mellom 40 700 og 52 450 personer. Størrelsen på usikkerheten i estimatene for de ulike næringene og fylkene presenteres i figur 11 og 12 i metodevedlegget.

Målt i antall personer, er mangelen på arbeidskraft høyest i Oslo[3] Svarprosenten i Oslo er noe lavere enn i de andre fylkene, og usikkerheten knyttet til mangelestimatet er derfor større enn for de andre fylkene., med 6 650 personer, fulgt av Vestland, med 5 700 personer (tabell 1). Målt ved stramhetsindikatoren er mangelen høyest i Troms og Finnmark, fulgt av Møre og Romsdal. Sammenlignet med fjoråret er den estimerte mangelen på arbeidskraft lavere i de fleste fylkene. Øst-Viken har størst nedgang i mangel på arbeidskraft sammenlignet med i fjor, fra en mangel på 5 500 personer i 2020 til 3 300 i 2021. Mangelen har økt i Rogaland (1 000), Troms og Finnmark (550) og Møre og Romsdal (400).

Tabell 1. Estimert mangel på arbeidskraft etter fylke/region. 2021

 

Mangel på arbeidskraft i antall personer

95 % konfidens-intervall for estimert mangel, nedre grense

95 % konfidens-intervall for estimert mangel, øvre grense

NAVs stramhets-indikator

Prosentvis andel virksomheter med alvorlige rekrutterings-problemer

Øst-Viken

3 300

2 392

4 257

0,9

13

Vest-Viken

3 350

2 637

4 343

1,4

15

Oslo

6 650

3 977

12 278

1,8

13

Innlandet

1 950

1 582

2 283

1,0

12

Vestfold og Telemark

3 450

2 671

4 268

1,7

14

Agder

1 850

1 367

2 333

1,3

11

Rogaland

4 700

3 487

6 031

1,9

14

Vestland

5 700

4 336

7 731

1,8

18

Møre og Romsdal

3 800

2 843

4 747

2,8

20

Trøndelag

4 150

3 234

5 461

1,7

13

Nordland

2 900

2 313

3 457

2,4

14

Troms og Finnmark

4 250

3 020

6 259

3,4

17

Totalt

46 000

40 688

52 472

1,7

14

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Mangel på arbeidskraft - definisjon

For å kartlegge omfanget av virksomhetenes rekrutteringsproble­mer, er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i antall per­soner. Mangel på arbeidskraft blir i NAVs bedriftsundersøkelse definert av en sekvens bestående av tre spørsmål. Virksomhetene blir bedt om 1) å besvare om de har mislyktes med å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, eller om de har måttet ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse enn det de søkte etter. Dersom svaret er ja, bes virksomhetene om 2) å oppgi om dette skyldes for få kvalifiserte søkere. Dersom dette er tilfelle, bes virksomhetene om 3) å oppgi hvor mange stillinger det gjelder, og innenfor hvilke yrker. Mangel på arbeidskraft hos den enkelte virksomheten er likt antall personer bedriften velger å oppgi i det siste spørsmålet. Ved hjelp av svarene på det tredje spørsmålet estimeres mangelen på arbeidskraft innenfor de enkelte yrkene. Det skilles ikke på heltids- og deltidsstillinger i den estimerte mangelen.

Det kan være mangel på arbeidskraft innen yrkesgrupper som vi ikke fanger opp i vår undersøkelse. Eksempelvis kan det være yrker hvor kun én bedrift har oppgitt mangel på én person, og som dermed får en estimert mangel på tilnærmet null. Det kan også være yrker vi ikke får fanget opp blant bedriftene som har svart.

På grunn av endringer i estimeringsmodellen og spørreskjema fra og med 2012, kan mangelen på arbeidskraft kun sammenliknes med resultatene fra og med 2012.

Stramhetsindikatoren

Stramhetsindikatoren er forholdstallet mellom mangelen på arbeidskraft og ønsket sysselsetting, hvor ønsket sys­selsetting er lik den faktiske sysselsettingen pluss mange­len. Stramhetsindikatoren utrykker dermed hvor stor andel av den ønskede sysselsettingen den estimerte mangelen utgjør. Et høyt forholdstall indikerer et stramt arbeidsmarked, noe som isolert sett indikerer et problem med å rekruttere arbeidskraft til virksomhetene. Den estimerte mangelen på arbeidskraft i antall personer vil ha sammenheng med hvor stor yrkesgruppen er, mens den relative mangelen, målt ved stramhetsindikatoren, vil ta hensyn til ulik størrelse på yrkesgruppene.

Det presenteres to stramhetsindikatorer. Én for yrker (STYRK-08) og én for næringsgrupper (SN2007). I stramhetsindikatorene er antall personer virksomhetene man­gler basert på resultater fra NAVs bedriftsundersøkelse våren 2021. Sysselsettingstallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås registerbaserte sysselsettingsstatistikk fra fjerde kvartal 2020. Statistikken gis ut en gang per år, slik at dette er den siste sysselsettingsstatistikken som foreligger.

Stramhetsindikatoren er ikke nødvendigvis direkte sam­menliknbar mellom virksomheter som i hovedsak befinner seg i næringer innen offentlig sektor og virksomheter som i hovedsak befinner seg i næringer innen privat sektor. Mens private bedrifter trolig uttaler seg om mangelen på arbeidskraft ut fra faktisk behov, vil offent­lige virksomheter i større grad forholde seg til budsjettmidler og rammevilkår når de svarer på hvor mange personer de mangler. Denne forskjellen mellom offentlig og privat sektor gjelder også for de enkelte yrkesgruppene.

Når vi fordeler mangelen etter samme yrkesgruppeinndeling som NAV benytter i ledighetsstatistikken finner vi at det er høyest mangel innen helse, pleie og omsorg, estimert til 13 450 personer, 2 250 flere enn i fjor (tabell 2). Det er særlig stor mangel på sykepleiere (5 350) (tabell 9), andre helseyrker[4] «Andre helseyrker» må ses som en samlepost for helseyrker respondentene ikke finner i yrkestitlene de kan velge mellom. Det samme gjelder for andre yrkestitler som inneholder «andre». (2 100), helsefagarbeidere (1 900), samt spesialsykepleiere (1 400). Mangelen innen denne yrkesgruppen har vært høy over flere år, og pandemien har bidratt til å forsterke behovet for arbeidskraft i helsesektoren. Bruttoledigheten, altså summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er noe høyere enn i fjor, men er blant de laveste av alle yrkesgrupper (1,5 prosent av arbeidsstyrken i februar 2021).

Mangelen innen bygg og anlegg har også økt betydelig det siste året, og er nå estimert til totalt 9 000. Dette er 2 400 flere enn i fjor. Det er særlig mangel på tømrere og snekkere (2 750), betongarbeidere (1 150) og rørleggere og VVS-montører (1 050). Bygge- og anleggsnæringen benytter normalt en del innleid arbeidskraft fra utlandet. En mulig forklaring på den økte mangelen kan dermed være restriksjoner på arbeidsinnvandring som har gjort det vanskeligere å få tak i kvalifisert arbeidskraft fra utlandet.

Reiseliv og transport har blitt særlig hardt rammet av smittevernsrestriksjonene det siste året, og bruttoledigheten er mer enn tredoblet siden i fjor (13,6 prosent i februar 2021). Det er dermed yrkesgruppen med klart høyest bruttoledighet. Det er derfor ingen overraskelse at mangelen på arbeidskraft har blitt kraftig redusert, fra 5 900 i 2020 til 2 550 i 2021. Det er rapportert om størst mangel på lastebil- og trailersjåfører (700), kokker (500), samt servitører (500).

Mangelen på arbeidskraft innen industrien har blitt redusert noe siden i fjor, men det der fremdeles en av yrkesgruppene som rapporterer om størst mangel på arbeidskraft med 6 550. Det er størst mangel på serviceelektronikere (1 000), sveisere (950), samt andre håndverkere (900).

Tabell 2. Mangel på arbeidskraft våren 2021 etter yrkesgruppe, sammenlignet med antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak februar 2021.

 

Mangel på arbeidskraft i antall personer

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i februar 2021

Ledere

700

5 350

Ingeniør- og ikt-fag

5 450

5 600

Undervisning

1 900

2 550

Akademiske yrker

950

1 800

Helse, pleie og omsorg

13 450

6 200

Barne- og ungdomsarbeid

100

4 250

Meglere og konsulenter

650

3 300

Kontorarbeid

850

11 450

Butikk- og salgsarbeid

1 150

19 450

Jordbruk, skogbruk og fiske

1 200

1 900

Bygg og anlegg

9 000

12 950

Industriarbeid

6 550

10 750

Reiseliv og transport

2 550

25 050

Serviceyrker og annet arbeid

1 500

15 800

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt

10 700

I alt

46 000

137 100

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Sysselsettingsforventninger

Nettoandelen virksomheter som venter sysselsettingsvekst i vårens undersøkelse er på 15 prosent. Dette er ett prosentpoeng høyere enn i fjor, og om lag på samme nivå som de siste årene. 26 prosent av virksomhetene forventer å øke bemanningen de kommende året, 11 prosent venter nedgang, mens 63 prosent ikke forventer noen endring (tabell 3).

Tabell 3. NAVs sysselsettingsbarometer. Prosentandel virksomheter som venter redusert, uendret eller økt sysselsetting.

 

Nedgang

Uendret

Økning

Nettoandel

2003

13

65

21

8

2004

12

64

24

12

2005

10

65

24

14

2006

8

61

31

22

2007

7

57

36

29

2008

7

56

36

29

2009

13

64

23

10

2010

12

63

25

12

2011

11

62

27

16

2012

11

65

24

14

2013

11

65

25

14

2014

11

68

21

10

2015

11

69

20

8

2016

12

67

21

10

2017

10

66

24

14

2018

10

66

24

14

2019

11

64

25

15

2020

12

63

25

14

2021

11

63

26

15

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

I figur 3 vises nettoandelen virksomheter som venter oppbemanning de neste tolv månedene (venstre akse), samt årlig sysselsettingsvekst ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) og nasjonalregnskapet fra 2002 til 2020 (høyre akse). Nettoandelen virksomheter som venter å øke bemanningen har vist seg å korrelere godt med den faktiske sysselsettingsveksten samme år, selv om det i enkelte år har oppstått et avvik. Avviket var særlig stort i fjor, da datainnsamlingen ble gjort i de to månedene rett før koronakrisen ble et faktum. Sysselsettingsforventningene har vanligvis falt betydelig i etterkant av kriser (figur 3), men dette er ikke tilfellet i årets undersøkelse. Dette må sees i sammenheng med at sysselsettingen er på et lavere nivå enn normalt på grunn av strenge smittevernstiltak. Etter hvert som smittevernstiltakene lettes på, vil trolig derfor også sysselsettingen vende tilbake til mer normale nivåer.

Figur 3. Nettoandel virksomheter som forventer økning i bemanningen de neste 12 månedene (venstre akse). Årlig sysselsettingsvekst ifølge nasjonalregnskapet og AKU (høyre akse). Prosent.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse, SSBs nasjonalregnskap, SSBs arbeidskraftundersøkelse

NAVs sysselsettingsbarometer

Sysselsettingsbarometeret utarbeides basert på resultatene fra bedriftsunder­søkelsen. Tallverdien i sysselsettingsbarometeret viser differansen mellom prosentvis andel virksomheter som oppgir at de forventer økning i sysselsettingen og pro­sentvis andel virksomheter som forventer nedgang. Dette gir en indikasjon på virksomhetenes forventning for det kommende året. En høy verdi på sysselsettingsbarometeret er et tegn på høy etterspørsel etter arbeidskraft i den gitte næringen.

I alle regioner/fylker er det klart flere bedrifter som forventer at de skal oppbemanne enn nedbemanne, men det er noen endringer fra i fjor. I Nordland, Vest-Viken og Øst Viken finner vi den høyeste nettoandelen virksomheter som forventer økt bemanning, alle med 19 prosent (figur 4). Nettoandelen er lavest i Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark, med henholdsvis 9 og 11 prosent. Sammenlignet med fjoråret er det størst endringer i forventningene i Rogaland og i Oslo. I Rogaland er nettoandelen virksomheter som forventer økt bemanning 6 prosentpoeng høyere enn i fjorårets undersøkelse, mens i Oslo, som hadde høyest nettoandel i fjorårets undersøkelse, er nettoandelen 6 prosentpoeng lavere enn i fjor.

Figur 4. NAVs sysselsettingsbarometer. Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen, etter region/fylke. Prosent.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2020 og 2021

Mer enn 1 av 4 virksomheter har måttet permitterte

I årets undersøkelse har vi også undersøkt i hvor stor grad bemanningssituasjonen i virksomhetene har blitt direkte påvirket av koronasituasjonen. De har blitt spurt om de har sagt opp ansatte, permittert ansatte, eller oppbemannet. Man kunne også velge flere alternativ. Totalt har 28 prosent av virksomhetene permittert ansatte, 5 prosent har sagt opp ansatte, mens 10 prosent har oppbemannet (tabell 4). 60 prosent oppgir at bemanningssituasjonen ikke har blitt påvirket av koronasituasjonen.

Som følge av at det tidvis har vært store forskjeller i de regionale smittevernstiltakene er det også store regionale forskjeller i hvor stor grad virksomhetenes bemanningssituasjon har blitt påvirket av koronakrisen. Både andelen som har permittert ansatte og sagt opp ansatte er høyest i Oslo, med henholdsvis 36 og 9 prosent. Her er andelen som er upåvirket lavest med 52 prosent. Samtidig er andelen som er upåvirket av koronasituasjonen størst i Nordland med 66 prosent.

Tabell 4. Andelen virksomheter som har fått endret bemanningssituasjonen som en konsekvens av koronasituasjonen, etter region/fylke. Flere svar mulig. Prosent.

 

Har sagt opp ansatte

Har permittert ansatte

Har oppbemannet

Ikke påvirket

Oslo

9

36

10

52

Vest-Viken

7

29

10

59

Rogaland

6

28

9

60

Øst-Viken

3

28

12

60

Trøndelag

3

27

10

62

Innlandet

3

27

12

61

Vestland

4

25

11

63

Agder

4

25

10

64

Vestfold og Telemark

4

24

13

61

Møre og Romsdal

5

24

9

64

Nordland

4

24

8

66

Troms og Finnmark

5

23

10

64

Totalt

5

28

10

60

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Virksomhetene som oppgir å ha permittert ansatte, har også blitt bedt om å opplyse om hvorvidt det er sannsynlig at de må si opp noen av de permitterte i løpet av det neste halvåret. Totalt 5 prosent oppgir at de har permittert og at de sannsynligvis må si opp noen av de permitterte, 13 prosent oppgir at de ikke kommer til å måtte si opp noen av de permitterte, mens 9 prosent oppgir at alle de permitterte allerede er tilbake i arbeid (figur 5).

I Oslo er det størst andel virksomheter som har permittert ansatte og ser på det som sannsynlig at de må si opp noen av dem innen 6 måneder, med 9 prosent. Trøndelag har høyest andel virksomheter som har permittert ansatte, men der alle de permitterte har kommet tilbake i arbeid (13 prosent), og Øst-Viken har høyest andel virksomheter som har permittert ansatte uten at det er sannsynlig at de blir oppsagt (18 prosent).

Figur 5. Andelen virksomheter som har permittert ansatte som følge av koronasituasjonen etter hvorvidt det er sannsynlig at de må si opp noen av de permitterte, etter region/fylke. Prosent.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Noen utvalgte næringer

Vi vil her se nærmere på resultater for ulike yrker og næringer. Inndelingen i yrker og næringer bygger på forskjellige klassifiseringsprinsipper. Næring viser hva slags produksjon som hovedsakelig foregår i virksomheten, mens yrkesbetegnelsen viser hva slags arbeidsoppgaver som utføres av en ansatt. Innenfor den enkelte næringen vil det finnes et bredt spekter av yrker.

Størst optimisme innen informasjon og kommunikasjon

Informasjon og kommunikasjon er næringen som har størst nettoandel virksomheter som forventer økt bemanning det kommende året også i årets undersøkelse, selv om nettoandelen er marginalt lavere enn i fjor (39 mot 41 prosent) (figur 6). Bruttoproduktet innen denne næringen falt med 1,0 prosent i fjor, etter sterk vekst de to foregående årene på henholdsvis 5,0 prosent i 2019 og 8,4 prosent i 2020. Sysselsettingen falt ifølge nasjonalregnskapet med 1,5 prosent i fjor, etter å ha vokst med 5,2 prosent i 2019.

Den estimerte mangelen på kvalifisert arbeidskraft har også økt kraftig fra 1 200 i fjor til 3 800 personer i årets undersøkelse (tabell 7). Det er også den næringen som har det strammeste arbeidsmarkedet, sammen med bygg og anlegg.

Det er en noe lavere andel virksomheter som oppgir at de har hatt rekrutteringsproblemer i årets undersøkelse (20 prosent) sammenlignet med fjorårets undersøkelse (22 prosent) (figur 8). Andelen som har hatt rekrutteringsproblemer grunnet for få kvalifiserte søkere har derimot økt fra 15 prosent i fjor til 17 prosent i år (figur 9).

37 prosent av virksomhetene innen informasjon og kommunikasjon har permittert ansatte som følge av koronasituasjonen (tabell 6), og 7 prosent ser på det som sannsynlig at de må si opp noen av de permitterte de neste 6 månedene (figur 10). Samtidig har 7 prosent sagt opp ansatte, og 7 prosent har oppbemannet.

Tabell 5. NAVs sysselsettingsbarometer, etter næring. Prosentandel virksomheter som venter redusert, uendret eller økt sysselsetting.

 

Nedgang

Uendret

Økning

Nettoandel

Jordbruk, skogbruk og fiske

9

70

21

12

Bergverksdrift og utvinning

6

58

36

30

Industrien totalt

8

61

31

23

-Nærings- og nytelsemidler

6

65

29

23

-Tekstil- og lærvarer

10

67

23

14

-Trevarer

4

65

30

26

-Treforedling og grafisk prod.

27

61

12

-15

-Petroleum og kjemisk prod.

8

63

29

20

-Prod. av annen industri

6

63

31

24

-Prod. av metallvarer

12

57

31

19

-Prod. av maskiner og utstyr

6

57

37

31

-Prod. av elektriske og optiske produkter

5

55

41

36

Elektrisitet, vann og renovasjon

4

71

26

22

Bygge- og anleggsvirksomhet

7

55

38

30

Varehandel, motorvognreparasjoner

8

70

22

14

Transport og lagring

14

63

24

10

Overnattings- og serveringsvirksomhet

12

52

37

25

Informasjon og kommunikasjon

9

44

47

39

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

8

60

33

25

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting

10

54

36

26

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

19

61

20

1

Undervisning

19

61

20

1

Helse- og sosialtjeneste

14

68

17

3

Personlig tjenesteyting

7

71

23

17

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Figur 6. NAVs sysselsettingsbarometer. Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen, etter næring. Prosent.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2020 og 2021

* Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Store rekrutteringsproblemer innen bygge og anleggsnæringen

Virksomhetene innen bygge- og anleggsvirksomhet rapporterer om høyere sysselsettingsforventninger i årets undersøkelse (30 prosent) enn i fjor (25 prosent), og det er en av næringene med høyest nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen det kommende året (figur 6).

Bruttoproduktet innen bygge- og anleggsvirksomhet falt med 3 prosent i 2020, etter å ha økt med 3,8 prosent i 2019. Boliginvesteringene økte kraftig i perioden 2015 – 2017, men har siden falt betydelig. I fjor falt boliginvesteringene med 4 prosent, til tross for en sterk avslutning på året. Utviklingen i boliginvesteringene følger igangsettingen av nye boliger. Etter en svak utvikling gjennom 2019 viste antallet igangsettelser en økende trend gjennom fjoråret, men trenden har flatet ut ved begynnelsen av 2021. Sysselsettingen har ifølge nasjonalregnskapet økt betydelig det siste tiåret, men i likhet med de fleste andre næringer falt sysselsettingen noe i fjor. Nedgangen var imidlertid på beskjedne 0,2 prosent.

Andelen virksomheter som melder om rekrutteringsproblemer har økt fra 20 prosent i fjor til 25 prosent i år (figur 8). 21 prosent av virksomhetene har hatt rekrutteringsproblemer som følge av for få kvalifiserte søkere (figur 9), mot 17 prosent i fjorårets undersøkelse. Dette er nest høyest av alle næringer.

Mangelen på arbeidskraft innen bygge- og anleggsvirksomhet har økt fra 6 700 personer i fjor til 8 500 personer i år (tabell 7). Målt med stramhetsindikatoren er dette den relativt høyeste mangelen, sammen med næringen informasjon og kommunikasjon. Mangelen innen bygge- og anleggsvirksomhet er høyest i Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, og Vestland, alle med en estimert mangel på 900 personer.

28 prosent av virksomhetene innen bygge- og anleggsvirksomhet har måttet permittere ansatte på grunn av koronasituasjonen, 8 prosent har sagt opp ansatte, og 6 prosent har oppbemannet (tabell 6). Dette er omtrent på linje med de nasjonale gjennomsnittene.

Figur 7. NAVs sysselsettingsbarometer. Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen, etter industrinæring.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2020 og 2021

Høyere forventninger innen industrien

Nettoandelen bedrifter som forventer økt sysselsettingen innen industrien er på 23 prosent i år, opp fra 20 prosent i fjor (figur 7). Det er imidlertid store forskjeller for de forskjellige industrinæringene. Mest optimisme er det innen produksjon av elektriske og optiske produkter, der 36 prosent av virksomhetene forventer økning i sysselsettingen, mens det er stor pessimisme innen treforedling og grafisk produksjon, der nettoandelen er på minus 15 prosent. Etter en solid vekst på 2,7 prosent i 2019, falt bruttoproduktet innen industrien med 2,5 prosent i fjor. Det var imidlertid god vekst i flere av industrinæringene, blant annet næringsmiddelindustrien, trevareindustrien, og annen industri. Disse næringene har også en stor økning i sysselsettingsforventningene sammenlignet med fjoråret.

Sysselsettingen innen industrien falt med 1,9 prosent i fjor, etter at sysselsettingen gradvis hadde hentet seg inn de siste årene etter den oljedrevne nedgangen i perioden 2015 – 2017. De påløpte investeringene innen industrien falt med hele 15 prosent fra 2019 til 2020. Det var imidlertid fremdeles det nest høyeste siden finanskrisen i 2008. De nyeste investeringsanslagene fra SSB indikerer at investeringene innen industrien vil fortsette å falle betydelig også i 2021.

Den rapporterte mangelen på arbeidskraft innen industrien har holdt seg ganske stabil fra i fjor, med en estimert mangel på 3 000 (tabell 7). Dette er 200 flere enn i fjor, og økningen kommer hovedsakelig på grunn av økt mangel innen nærings- og nytelsesmidler. Det er rapportert om størst mangel innen produksjon av maskiner og utstyr (1 100), produksjon av metallvarer (700) og nærings- og nytelsesmidler (600).

16 prosent av virksomhetene har rapportert om rekrutteringsproblemer, mot 17 prosent i forrige års undersøkelse (figur 8). Her er det også store forskjeller i de ulike industrinæringene. Størst rekrutteringsproblemer var det blant virksomheter innen produksjon av maskiner og utstyr, der 20 prosent av virksomhetene har hatt problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, mens innen treforedling og grafisk produksjon var det bare 6 prosent av virksomhetene som mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller måtte ansette noen med lavere formell kompetanse enn man søkte etter.

Nesten halvparten av industrivirksomhetene har fått endret bemanningssituasjonen som en direkte konsekvens av koronasituasjonen (tabell 6). 37 prosent har permittert ansatte, 7 prosent har sagt opp ansatte, mens 6 prosent har økt bemanningen. Verst har det vært for virksomhetene innen treforedling og grafisk produksjon, der 68 prosent av virksomhetene har permittert ansatte, 15 prosent har sagt opp ansatte, og bare 2 prosent har oppbemannet. I tillegg står 24 prosent av virksomhetene i fare for å måtte si opp noen av de permitterte innen det neste halvåret (figur 10). Virksomheter innen trevareindustri har i minst grad blitt negativt påvirket av koronasituasjonen. Der har bare 20 prosent sett seg nødt til å permitter ansatte, 2 prosent har sagt opp ansatte, mens 7 prosent har økt bemanningen.

Figur 8. Virksomheter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller måttet ansette noen med annen formell kompetanse enn man søkte etter, etter næring. Prosent.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

3 av 4 virksomheter innen overnattings- og serveringsvirksomhet har permittert ansatte

Etter flere år med gode tider og et stramt arbeidsmarked har virksomheter innen overnattings- og serveringsvirksomhet blitt hardt rammet av koronakrisen. Strenge smittevernstiltak har gjort at bruttoproduktet innen overnattings- og serveringsvirksomhet i 2020 falt med hele 30 prosent sammenlignet med 2019. Sysselsettingen falt ifølge nasjonalregnskapet med 10 prosent, etter flere år med sterk sysselsettingsvekst.

Den estimerte mangelen på arbeidskraft innen denne næringen falt fra 5 000 i 2020 til 2 200 i år (tabell 7). Samtidig har andelen virksomheter med rekrutteringsproblemer falt fra 23 prosent i fjor til 10 prosent i årets undersøkelse (figur 8).

Hele 75 prosent av virksomhetene innen overnattings- og serveringsvirksomhet har permittert ansatte som følge av koronasituasjonen (tabell 6), og 25 prosent av virksomhetene ser på det som sannsynlig at de må si opp noen av de permitterte det neste halvåret (figur 10). 16 prosent av virksomhetene har allerede måttet si opp ansatte.

Likevel er sysselsettingsforventningene klart høyere i årets undersøkelse sammenlignet med fjoråret (25 mot 14 prosent) (figur 6). Dette må sees i sammenheng med de strenge smittevernsrestriksjonene som gjør at sysselsettingen blant virksomheter i denne næringen er på et unormalt lavt nivå.

Figur 9. Virksomheter med rekrutteringsproblemer som skyldes for få/ingen kvalifiserte søkere eller om det er andre årsaker, etter næring. Prosent.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Økende forventninger innen bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass

Nettoandelen virksomheter som forventer økt sysselsetting har økt betydelig fra 20 prosent i 2020 til 30 prosent i år (figur 6), og bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass er en av de næringene som har høyest forventinger til sysselsettingsutviklingen det kommende året. Sysselsettingen har økt kraftig siden bunnpunktet i 2017, særlig innen utvinning av råolje og naturgass, men sysselsettingen er fremdeles betraktelig lavere enn før den oljedrevne nedgangskonjunkturen. Sysselsettingsveksten i 2020 var på 3,7 prosent. Bruttoproduktet innen utvinning av råolje og naturgass økte også kraftig i 2020, med en vekst på 8,1 prosent, etter flere år med betydelig nedgang.

Investeringsnivået innen utvinning og rørtransport økte med 1 prosent fra i fjor, målt i løpende priser. Justert for økte investeringspriser ble det dermed en klar nedgang i den reelle investeringsaktiviteten fra 2019 til 2020. De nyeste investeringsanslagene antyder en videre nedgang i investeringsnivået både i 2021 og 2022, selv om regjeringens skattepakke og en høyere oljepris har bidratt til å trekke opp investeringsanslagene.

Andelen virksomheter med rekrutteringsproblemer har falt fra 17 prosent i fjorårets undersøkelse til 9 prosent i årets undersøkelse (figur 8). Mangelen på arbeidskraft har blitt halvert fra 300 i fjor til 150 personer i år (tabell 7).

Denne næringen har i mindre grad blitt negativt påvirket av koronasituasjonen enn de fleste andre næringer, og 70 prosent oppgir at bemanningssituasjonen ikke har blitt påvirket av koronakrisen (tabell 6). 26 prosent av virksomhetene har permittert ansatte, 8 prosent har sagt opp ansatte, og 2 prosent har oppbemannet.

Tabell 6. Andelen virksomheter som har fått endret bemanningssituasjonen som en konsekvens av koronasituasjonen, etter næring. Flere svar mulig. Prosent.

 

Har sagt opp ansatte

Har permittert ansatte

Har oppbemannet

Ikke påvirket

Jordbruk, skogbruk og fiske

2

13

4

82

Bergverksdrift og utvinning

8

26

2

70

Industrien totalt

7

37

6

55

-Nærings- og nytelsemidler

7

38

7

54

-Tekstil- og lærvarer

6

39

5

52

-Trevarer

2

20

7

72

-Treforedling og grafisk prod.

15

68

2

25

-Petroleum og kjemisk prod.

7

23

7

69

-Prod. av annen industri

6

35

4

58

-Prod. av metallvarer

8

36

4

57

-Prod. av maskiner og utstyr

8

38

5

56

-Prod. av elektriske og optiske produkter

8

37

3

56

Elektrisitet, vann og renovasjon

2

9

2

89

Bygge- og anleggsvirksomhet

8

28

6

63

Varehandel, motorvognreparasjoner

4

38

9

52

Transport og lagring

9

36

6

54

Overnattings- og serveringsvirksomhet

16

75

3

18

Informasjon og kommunikasjon

7

37

7

53

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

3

9

4

88

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting

9

36

7

55

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

0

0

15

85

Undervisning

1

9

20

71

Helse- og sosialtjeneste

1

7

23

69

Personlig tjenesteyting

6

42

2

54

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Offentlig sektor

Offentlig sektor består blant annet av offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, offentlig finansiert undervisning, samt helse- og sosialtjenester. Sektoren står for over en tredjedel av sysselsettingen i Norge. Offentlig sektor skiller seg klart fra de fleste andre næringene både når det kommer til sysselsettingsforventninger og hvor påvirket de har blitt av koronasituasjonen. Ettersom sysselsettingsutviklingen i stor grad styres av budsjetter og bevilgninger er sysselsettingsforventningene stort sett beskjedne. Offentlig sektor har i stor grad også unngått permitteringer og oppsigelser gjennom koronakrisen, og økt arbeidsmengde innen flere sektorer gjør at det gjennomgående er en større andel virksomheter som har måttet oppbemanne enn som har måttet permittere eller si opp ansatte (tabell 6).

Størst mangel innen helse- og sosialtjenestene

Helse- og sosialtjenestene sysselsetter om lag 1 av 5 i Norge, og er også den næringen som rapporterer om størst mangel på arbeidskraft. Mangelen i årets undersøkelse er estimert til 11 550 personer, 50 lavere enn i fjor. Det er særlig stor mangel på sykepleiere (5 350), og dette er også i år det enkeltyrket som det rapporteres om størst mangel på (tabell 9). Mangelen på arbeidskraft innen helse- og sosialtjeneste er betydelig over hele landet, men aller størst i Troms og Finnmark (1 550) og Vestland (1 400) (tabell 8).

Denne næringen har også den klart høyeste andelen virksomheter som oppgir å ha hatt rekrutteringsproblemer, med 34 prosent (figur 8), og 30 prosent har hatt rekrutteringsproblemer på grunn av for få kvalifiserte søkere (figur 9). Dette er noe lavere enn i fjorårets undersøkelse, da 36 prosent oppga at de hadde hatt rekrutteringsproblemer, og 33 prosent oppga rekrutteringsproblemer på grunn av for få kvalifiserte søkere.

Ifølge tall fra nasjonalregnskapet økte sysselsettingen innenfor helse- og omsorgstjenester med 0,4 prosent i 2020, noe som er noe lavere vekst enn de siste årene.

Nettoandelen virksomheter som venter vekst i sysselsettingen det kommende året er om lag på samme nivå i fjor (figur 6). Helse- og sosialtjenester er den næringen som har klart høyest andel virksomheter som har økt bemanningen som en konsekvens av koronasituasjonen med 23 prosent (tabell 6).

Figur 10. Andelen virksomheter som har permittert ansatte som følge av koronasituasjonen etter hvorvidt det er sannsynlig at de må si opp noen av de permitterte, etter næring. Prosent.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021.

Tabellvedlegg

Tabell 7. Estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer. 2021.

 

Mangel på arbeidskraft i antall personer

95 % konfidens-intervall for estimert mangel, nedre grense

95 % konfidens-intervall for estimert mangel, øvre grense

NAVs stramhetsindikator

Prosentvis andel bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer

Jordbruk, skogbruk og fiske

1 000

376

2 018

1,5

6

Bergverksdrift og utvinning

150

91

195

0,2

7

Industrien totalt

3 000

2 513

3 305

1,4

12

-Nærings- og nytelsemidler

600

423

760

1,2

13

-Tekstil- og lærvarer

50

25

43

0,7

7

-Trevarer

150

107

172

1,1

11

-Treforedling og grafisk prod.

0

11

25

0,2

3

-Petroleum og kjemisk prod.

50

43

68

0,3

9

-Prod. av annen industri

250

223

342

1,5

13

-Prod. av metallvarer

700

506

991

2,2

15

-Prod. av maskiner og utstyr

1 100

808

1 282

2,0

17

-Prod. av elektriske og optiske produkter

100

80

120

0,6

12

Elektrisitet, vann og renovasjon

150

79

177

0,4

6

Bygge- og anleggsvirksomhet

8 500

6 888

10 598

3,6

21

Varehandel, motorvognreparasjoner

4 500

2 625

7 152

1,3

6

Transport og lagring

1 350

846

1 846

1,0

10

Overnattings- og serveringsvirksomhet

2 200

1 163

3 587

2,7

6

Informasjon og kommunikasjon

3 800

1 700

8 987

3,6

17

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

400

281

547

0,9

11

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting

6 100

3 953

8 964

2,0

10

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

650

502

841

0,4

10

Undervisning

1 600

1 363

1 854

0,7

16

Helse- og sosialtjeneste

11 550

10 282

13 329

2,0

30

Personlig tjenesteyting

950

566

1 547

0,9

6

Totalt

46 000

40 688

52 472

1,7

14

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Tabell 8. Estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer og fylker/regioner. 2021.

 

Øst-Viken

Vest-Viken

Oslo

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

Jordbruk, skogbruk og fiske

50

0

0

0

50

50

Bergverksdrift og utvinning

0

0

0

0

0

0

Industrien

200

150

100

100

250

150

Nærings- og nytelsemidler

50

50

50

0

50

0

Tekstil- og lærvarer

0

0

0

0

0

0

Trevarer

0

0

0

0

0

0

Treforedling og grafisk prod.

0

0

0

0

0

0

Petroleum og kjemiske prod.

0

0

0

0

0

0

Prod. av annen industri

0

50

0

0

0

0

Prod. av metallvarer

50

0

0

0

50

50

Prod. av maskiner og utstyr

50

50

50

50

100

50

Prod. av elektriske og optiske produkter

0

0

0

0

0

0

Elektrisitet, vann og renovasjon

0

0

0

0

0

0

Bygge- og anleggsvirksomhet

600

700

850

350

900

450

Varehandel, motorvognreparasjoner

300

500

500

200

400

200

Transport og lagring

150

50

50

100

100

100

Overnattings- og serveringsvirksomhet

50

200

400

100

200

100

Informasjon og kommunikasjon

100

350

2 050

50

150

50

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

0

50

150

0

0

0

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting

450

400

1 150

200

400

200

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

50

50

150

50

50

0

Undervisning

100

100

150

150

50

50

Helse- og sosialtjeneste

1 250

750

900

600

800

450

Personlig tjenesteyting

0

50

150

50

50

50

I alt

3 300

3 350

6 650

1 950

3 450

1 850

 

Rogaland

Vestland

Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms og Finnmark

Jordbruk, skogbruk og fiske

250

400

100

50

100

0

Bergverksdrift og utvinning

50

0

0

0

0

0

Industrien

400

550

500

200

200

150

Nærings- og nytelsemidler

50

150

100

50

50

50

Tekstil- og lærvarer

0

0

0

0

0

0

Trevarer

0

0

0

0

0

0

Treforedling og grafisk prod.

0

0

0

0

0

0

Petroleum og kjemiske prod.

0

0

0

0

0

0

Prod. av annen industri

50

50

50

50

0

50

Prod. av metallvarer

100

100

150

50

50

0

Prod. av maskiner og utstyr

150

250

200

50

50

50

Prod. av elektriske og optiske produkter

0

0

0

0

0

0

Elektrisitet, vann og renovasjon

0

0

0

0

0

0

Bygge- og anleggsvirksomhet

850

900

900

800

500

850

Varehandel, motorvognreparasjoner

600

600

350

400

250

300

Transport og lagring

100

100

150

150

150

200

Overnattings- og serveringsvirksomhet

150

250

150

250

150

200

Informasjon og kommunikasjon

350

150

100

250

50

100

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

0

50

0

50

0

0

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting

700

700

350

650

300

600

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

50

100

50

50

50

50

Undervisning

100

350

100

200

100

150

Helse- og sosialtjeneste

1 000

1 400

1 000

950

900

1 550

Personlig tjenesteyting

100

200

100

100

50

100

I alt

4 700

5 700

3 800

4 150

2 900

4 250

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Tabell 9. Estimert mangel på arbeidskraft for utvalgte yrker. Sortert etter antall personer bedriftene mangler. 2021.

 

Mangel på arbeidskraft i antall personer

95 % konfidens-intervall for estimert mangel, nedre grense

95 % konfidens-intervall for estimert mangel, øvre grense

NAVs stramhets-indikator

Sykepleiere

5 350

4 075

7 029

8,3

Tømrere og snekkere

2 750

1 762

3 770

5,9

Andre helseyrker

2 100

1 564

2 657

Helsefagarbeidere

1 900

1 375

2 500

2,0

Spesialsykepleiere

1 450

987

2 030

4,9

Legespesialister

1 300

867

1 885

7,9

Betongarbeidere

1 150

653

1 853

11,7

Rørleggere og VVS-montører

1 050

427

2 303

5,7

Serviceelektronikere

1 000

105

3 999

41,1

Sveisere

950

555

1 454

15,7

Programvareutviklere

900

437

1 322

14,5

Elektrikere

900

576

1 443

2,8

Andre håndverkere

900

460

1 686

Gartnere

750

107

1 742

13,0

Lastebil- og trailersjåfører

700

395

1 046

2,8

Vernepleiere

600

356

943

3,0

Andre salgsmedarbeidere

550

306

890

Andre administrative ledere

500

174

1 271

Kokker

500

278

817

2,8

Servitører

500

145

1 134

3,1

Andre bygningsarbeidere

500

160

948

Isolatører mv.

500

101

889

32,7

Universitets‑ og høyskolelektorer/-lærere

450

245

653

1,5

Grunnskolelærere

450

314

649

0,6

Systemanalytikere/-arkitekter

450

212

721

1,7

Andre ingeniører

450

305

742

Overflatebehandlere og lakkerere

450

81

962

14,6

Anleggsmaskinførere

450

259

683

2,2

Renholdere i bedrifter

450

234

706

0,8

Psykologer

400

268

567

5,0

Telefon- og nettselgere

400

99

732

7,4

Malere og byggtapetserere

400

166

747

5,8

Anleggsmaskin- og industrimekanikere

400

238

515

1,8

Andre programvare- og applikasjonsutviklere

350

93

1 023

Bygningsingeniører

350

129

917

2,1

Platearbeidere

350

193

503

8,0

Sikkerhetsanalytikere mv.

300

114

524

13,8

Andre personlige tjenesteytere

300

114

456

Andre montører

300

97

482

Sivilingeniører (bygg og anlegg)

250

132

429

1,1

Kundesentermedarbeidere

250

31

946

5,5

Bilmekanikere

250

141

368

1,2

Automatikere

250

134

437

4,4

Montører av elektriske og elektroniske produkter

250

89

415

7,0

Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi

200

30

493

2,9

Yrkesfaglærere

200

111

324

21,3

Førskolelærere

200

135

293

0,5

Andre lærere

200

82

323

Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere

200

36

628

7,1

Elkraftingeniører

200

72

302

3,9

Bioingeniører

200

79

375

2,9

Driftsteknikere, IKT

200

87

348

1,4

Nettverks- og systemteknikere, IKT

200

111

361

25,9

Regnskapsmedarbeidere

200

100

376

1,1

Kopper- og blikkenslagere

200

78

291

3,7

Slaktere, fiskehandlere mv.

200

42

430

8,5

Montører av mekaniske produkter

200

48

406

10,9

Bil-, drosje- og varebilførere

200

97

324

1,5

Kjøkkenassistenter

200

50

535

1,2

Ledere av bygge- og

150

61

234

1,0

Jordmødre

150

43

212

4,9

Spesiallærere / spesialpedagoger

150

68

217

4,9

Revisorer, regnskapsrådgivere

150

42

262

1,0

Forsikrings- og finansmedarbeidere

150

20

242

23,2

Frisører

150

93

289

1,8

Butikkmedarbeidere

150

70

332

0,1

Melke‑ og husdyrprodusenter

150

43

273

3,6

Murere

150

17

329

3,5

Bakere, konditorer mv.

150

62

222

7,5

Operatører innen næringsmiddelproduksjon

150

73

256

0,6

Ledere av industriproduksjon mv.

100

30

135

0,7

Ledere av helsetjenester

100

23

179

0,9

Andre ledere av produksjon og tjenesteyting

100

33

126

Sivilingeniører (elektronikk)

100

31

246

2,6

Allmennpraktiserende leger

100

35

138

1,2

Helse- og miljørådgivere

100

18

195

62,0

Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet

100

43

251

0,2

Nett- og multimediautviklere

100

22

246

21,9

Systemadministratorer

100

27

159

6,4

Jurister og advokater

100

46

169

1,1

Maskiningeniører

100

47

204

1,7

Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi

100

44

206

1,0

Arbeidsleder, bygg og anlegg

100

20

247

0,7

Kundebehandlere lån og kreditt

100

9

176

0,8

Forsikringsagenter

100

20

230

1,1

Innkjøpere

100

18

193

1,5

Andre yrker innen offentlig forvaltning

100

9

285

Kontormedarbeidere

100

34

156

0,1

Bartendere

100

7

183

1,7

Kjøreskolelærere

100

29

159

4,0

Brannkonstabler

100

7

186

2,2

Vektere

100

9

368

1,2

Plante- og husdyrprodusenter

100

8

185

1,8

Taktekkere

100

5

201

5,8

Kuldemontører mv.

100

6

235

7,7

Metalldreiere mv.

100

22

247

3,6

Energimontører

100

16

236

1,7

Tele- og IKT-installatører

100

9

198

2,4

Møbelsnekkere

100

44

176

5,1

Dekks- og maskinmannskap (skip)

100

8

198

1,7

Administrerende direktører

50

3

51

0,1

Finans- og økonomisjefer

50

28

141

0,8

Strategi- og planleggingssjefer

50

8

78

0,9

Salgs- og markedssjefer

50

4

65

0,2

Forsknings- og utviklingsledere

50

3

59

0,9

Ledere av olje- og gassutvinning mv.

50

3

58

0,4

Ledere av logistikk og transport mv.

50

4

73

0,4

Ledere av IKT-enheter

50

5

103

0,8

Ledere av eldreomsorg

50

4

69

1,6

Ledere av utdanning og undervisning

50

23

131

0,6

Restaurantsjefer

50

6

121

2,0

Sivilingeniører (industri og produksjon

50

11

67

3,2

Sivilingeniører (miljøteknikk)

50

3

62

9,1

Sivilingeniører (elkraftteknikk)

50

16

171

2,3

Sivilingeniører (telekommunikasjon)

50

6

129

10,6

Sivilarkitekter

50

15

126

1,1

Arealplanleggere

50

3

56

1,9

Lektorer mv. (videregående skole)

50

18

78

0,2

Andre språklærere

50

22

84

19,5

Finans- og investeringsrådgivere

50

2

65

0,4

Reklame- og markedsføringsrådgivere

50

17

134

0,7

Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter

50

2

82

0,9

Salgskonsulenter innen IKT-produkter

50

2

77

4,7

Applikasjonsprogrammerere

50

21

148

26,4

Nettverksansvarlige

50

10

139

95,3

Rådgivere/forskere, samfunns-vitenskap

50

7

85

3,8

Rådgivere innen sosiale fagfelt

50

10

71

0,3

Journalister

50

10

64

0,4

Elektronikkingeniører

50

20

126

0,5

Arbeidsleder, industri

50

3

67

0,8

Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)

50

5

108

3,2

Helsesekretærer

50

13

99

0,5

Regnskapsførere

50

12

112

0,3

Saksbehandlere innen sosiale ytelser

50

5

146

1,0

Religiøse yrker

50

4

109

1,4

Fotografer og filmfotografer

50

5

155

4,6

Sjefskokker

50

5

109

2,0

Internett-teknikere

50

5

102

17,1

Teknikere innen telekom

50

4

102

2,9

Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.

50

27

126

0,1

Andre pleiemedarbeidere

50

3

102

Skogbrukere

50

3

76

4,4

Havbruksarbeidere

50

6

160

1,0

Gulv- og flisleggere

50

4

147

3,2

Mekanikere innen flytekniske fag

50

3

74

2,2

Operatører innen produksjon av betong mv.

50

20

150

3,6

Operatører innen metallflatebehandling

50

7

66

100,0

Operatører innen plastprodukter

50

15

68

1,6

Operatører innen treforedling

50

8

57

1,0

Andre stasjonære maskinoperatører

50

22

111

Jernbanetrafikkoperatører

50

3

72

25,2

Bussjåfører og trikkeførere

50

14

127

0,4

Kran- og heisførere mv.

50

14

117

3,3

Truckførere

50

3

80

3,9

Renholdere i private hjem

50

3

108

13,0

Bilvaskere

50

2

81

1,0

Vinduspussere

50

3

145

31,9

Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon

50

2

84

4,1

Hjelpearbeidere i gartneri mv.

50

4

167

5,2

Hjelpearbeidere i bygg

50

3

154

0,7

Andre hjelpearbeidere i industri

50

2

104

 

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Metodisk vedlegg

Utvalg

I bedriftsundersøkelsen trekkes et utvalg av virksomheter fra Bedrifts- og foretaksregisteret (Enhetsregisteret). Utvalget trekkes tilfeldig, men alle virksomheter med mer enn 400 ansatte er med i utvalget. I tillegg er alle virksomheter med mer enn 100 ansatte i næringene offentlig forvaltning, undervisning, helse- og sosialtjenester og personlig tjenesteyting med i utvalget. De er med fordi dette ofte er virksomheter som skiller seg fra andre, som for eksempel sykehus, når det gjelder hvilke yrker de etterspør. Størrelsen på utvalget er bestemt slik at det skal sikres representativitet på alle næringer (2-sifret NACE).

Innsamling av data

Det stilles i alt åtte spørsmål i undersøkelsen, hvorav de syv første benyttes i denne artikkelen, se spørreskjema i slutten av vedlegget. De utvalgte bedriftene blir bedt om å svare på internett eller postalt. I undersøkelsen har NAVs fylkeskontorer ansvaret for datainnsamlingen.

Analyse

I de tilfellene der resultatene på landsbasis skal presenteres i form av andeler, og ikke absoluttverdier, vektes resultatene. Et eksempel på en slik problemstilling er kartlegging av andel virksomheter som forventer sysselsettingsvekst i det kommende år. Ettersom næringene varierer i størrelse, er det nødvendig å tildele de store næringene mer vekt enn de små. Vektingen konstrueres ut fra forholdet mellom antall virksomheter i næringen og antall virksomheter totalt. Ettersom utvalget har en overrepresentasjon av store virksomheter, må resultatene innenfor hver næring også vektes i forhold til andelen små og store virksomheter i populasjonen.

Mangel på arbeidskraft estimeres ved hjelp av en modell som tar hensyn til virksomhetenes geografiske kjennetegn, næringsvise kjennetegn, antall ansatte og observert mangel. Resultatet brukes til å predikere mangelen på arbeidskraft i de bedriftene som ikke ble tatt inn i utvalget.

Usikkerhet

Det vil knytte seg usikkerhet til disse estimatene. Jo mer detaljert kjennetegn det søkes på, desto større er usikkerheten knyttet til estimatet. For eksempel er det større usikkerhet knyttet til estimatene for yrker enn det vil være for estimatene for næringer. Dette fordi det er færre virksomheter som har oppgitt mangel på et yrke enn innen en næring, og estimatet blir dermed mer følsomt dersom en bedrift oppgir svært høy mangel sammenliknet med andre.

NAV har beregnet konfidensintervall for estimert mangel på arbeidskraft. Den faktiske mangelen vil med 95 prosent sannsynlighet ligge innenfor de respektive konfidensintervallene som er presentert i figurene. Nederste mulige grense for et konfidensintervall kan ikke være lavere enn observert mangel i utvalget. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan kontaktes dersom det ønskes mer utdypende informasjon om estimering av mangel på arbeidskraft og beregning av konfidensintervaller.

Figur 11. Estimert mangel på arbeidskraft med konfidensintervaller. Etter fylke.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Figur 12. Estimert mangel på arbeidskraft med konfidensintervaller. Etter næring.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021

Spørreskjema

1. Hvor mange ansatte er det i bedriften i dag

Ta med disse gruppene: Fast ansatte, midlertidig ansatte, lærlinger, permitterte, personer på arbeidsmarkedstiltak som dere har lønnsutgifter for og personer som er utleid til andre virksomheter, men som er ansatt hos dere.

Følgende tas ikke med: Innleid arbeidskraft.

Antall ansatte i dag:

2. Hvor mange ansatte venter dere å ha om ett år?

Ta med de samme gruppene som i spørsmål 1. Gi en vurdering ut fra bedriftens forventninger i dag.

Sett kun ett kryss.

 Flere enn i dag

 Like mange som i dag

 Færre enn i dag

3. Har bedriften de siste tre månedene forsøkt å rekruttere inn personer uten å få tak i rett/ønsket kompetanse?

Vi ønsker svar selv om dere ikke venter en økning i antall ansatte det kommende året. Med forsøkt å rekruttere menes her at bedriften aktivt har forsøkt å rekruttere ny(e) medarbeider(e) ved å lyse ut stilling, headhunte eller lignende, uten å lykkes.

 Ja, vi fikk ikke ansatt noen Gå til spørsmål 4.

 Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Gå til spørsmål 4.

 Nei Gå til spørsmål 6.

4. Hva skyldes dette:

 Ingen/for få kvalifiserte søkere (Gå til spørsmål 5)

 Annet (Gå til spørsmål 6)

5. Innen hvilke yrker har dere forsøkt å rekruttere inn personer uten å få tak i rett/ønsket kompetanse, og hvor mange stillinger dreier det seg om?

Spesifiser hvilke yrker det gjelder. Ta både med stillinger hvor dere ikke har fått ansatt noen og stillinger hvor dere har måttet ansette personer med lavere eller andre kvalifikasjoner enn dere søkte etter. Hvis dere for eksempel har søkt etter en førskolelærer, men i stedet har måttet ansette en assistent, skal dere føre opp én førskolelærer. Korttidsengasjement på under 4 uker skal ikke tas med.

6. Har bemanningen i din virksomhet blitt direkte påvirket av koronasituasjonen?

(Flere kryss mulig)

 Ja, har sagt opp ansatte

 Ja, har permittert ansatte (Hvis ja, skal også spørsmål 7 besvares. Hvis nei, gå til spørsmål 8)

 Ja, har oppbemannet

 Nei

7. Er det sannsynlig at din virksomhet må si opp noen av de permitterte i løpet av de neste 6 månedene?

(Bare om man har svart «Ja, har permittert ansatte» under spørsmål 6)

 Ja

 Nei

 Alle de permitterte er tilbake i arbeid


8. For den siste personen dere rekrutterte, hvilke rekrutteringskanaler ble benyttet for denne stillingen? Oppgi her samtlige kanaler som ble brukt i rekrutteringsprosessen. Huk av på siste alternativ hvis dere ikke har rekruttert personer de tre siste årene.

(Flere kryss mulig)

 Aviser, tidsskrifter eller andre trykte medier

 Arbeidsplassen.no

 Andre stillingsdatabaser på internett (f.eksn finn.no)

 Egen hjemmeside

 Rekrutteringsbistand fra NAV

 Via NAV-tiltak (arbeidspraksis, lønnstilskudd mv.)

 Sosiale medier (LinkedIn, Facebook, Twitter o.l.)

 Rekrutteringsfirma, vikarbyrå eller lignende

 Intern rekruttering

 Eget nettverk/bekjentskapskrets

 CV-database på internett

 Personen som ble rekruttert tok selv kontakt, uten at stillingen ble gjort kjent gjennom andre rekrutteringskanaler

 Annet: _________________

 Har ikke rekruttert noen personer de tre siste årene