Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne
Last ned

Deltakelse i arbeidsrettede tiltak for unge med nedsatt arbeidsevne

Av Torunn Bragstad og Johannes Sørbø

Sammendrag

Det er fortsatt vekst i antall unge under 30 år som er registrert med nedsatt arbeidsevne. Ved utgangen av 2014 utgjorde denne mangfoldige og sammensatte gruppen 40 800 personer. I denne artikkelen undersøker vi hvordan NAV benytter arbeidsrettede tiltak i oppfølgingen av disse unge. Alle under 30 år som ble registrert med nedsatt arbeidsevne i løpet av 2011 er fulgt fram til utgangen av juni 2014.

I vårt utvalg startet 16 prosent i tiltak allerede den første måneden med nedsatt arbeidsevne. Disse deltok i større grad i tiltaket «arbeidspraksis i ordinær virksomhet» enn andre, og var registrert med nedsatt arbeidsevne i kortere tid enn resten av utvalget. De resterende, nær seks av syv, deles inn i to grupper: De som i registreringsmåneden var uten avklart status siden de ventet på vedtak, plan eller tiltak, og de som fikk oppfølgingsstatusen «Ikke behov for tiltak». I den siste gruppen var nesten halvparten registrert med medisinsk behandling. Her finner vi både de som var for syke for tiltak ved registrering, og de som skulle tilbake til sin arbeidsgiver og derfor ikke var aktuelle for tiltak. Kun 15 prosent av dem som startet i et tiltak i løpet av registreringsmåneden var registrert med medisinsk behandling. Forskjeller i helsetilstand ser altså ut til å forklare mye av variasjonen i tiden det tar før de unge starter i et arbeidsrettet tiltak.

En tredjedel av utvalget deltok aldri i arbeidsrettede tiltak i observasjonsperioden, og nær halvparten av disse hadde tidlig et vedtak om at de ikke hadde behov for arbeidsrettede tiltak. Denne gruppen er karakterisert ved at mange er registrert med nedsatt arbeidsevne i en kort periode. En del av disse er personer som mottok sykepenger i forkant og returnerte til arbeid etter avsluttet periode med nedsatt arbeidsevne.