Nyhetsarkiv

Sterk økning av AAP-søknader fra tidligere mottakere

Endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) har ført til at langt flere tidligere mottakere enn før kommer tilbake igjen i ordningen. I januar 20…

Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet

Pandemien rammet til å begynne med arbeidslivet bredt, men de langsiktige konsekvensene har blitt størst for de med lav inntekt, kort utdanning og innvandrere. …

Bedringen på arbeidsmarkedet fortsetter

Arbeidsmarkedet har bedret seg i rekordfart og nærmer seg stadig nivået fra før pandemien. NAVs nye prognose for utviklingen på arbeidsmarkedet viser at ledighe…

Store endringer i hvem som mottar sosialhjelp

Andelen norskfødte unge mottakere som mottar sosialhjelp har gått ned, mens andelen utenlandsfødte har økt kraftig, viser en fersk analyse fra NAV. Andelen sosi…

Flere tok utdanning med dagpenger etter regelendring

Liberale regler for å kombinere utdanning med dagpenger gjorde at flere arbeidsledige fikk økt formell kompetanse under koronapandemien. Med rekordhøy ledighet …

Flere får formell kompetanse etter NAV-tiltak

En regelendring har ført til at flere arbeidssøkere får utdanning som tiltak, og tiltakene gir oftere formell kompetanse. Det er bra for de som står langt unna …

NAVs bedriftsundersøkelse 2021: Fortsatt høy mangel på arbeidskraft

Norske virksomheter mangler til sammen 46 000 personer. Mangelen innen helse, pleie og omsorg og bygg og anlegg utgjør nesten halvparten. Norske virksomheter ma…

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd

NAVs oppfølgingstiltak i kombinasjon med arbeidsgivere som tilrettelegger arbeidet kan skape store verdier, viser en ny analyse fra NAV. Nesten 360 000 personer…

Syv av ti koronaledige var i jobb etter åtte måneder

I løpet av første halvår 2020 ble det registrert 468 000 nye arbeidssøkere, og mange var ledig i kun kort tid. Blant de som ikke er i jobb åtte måneder senere, …

Positiv utvikling på arbeidsmarkedet

Situasjonen på arbeidsmarkedet har bedret seg tidligere enn forventet. Ledigheten har falt kraftig den siste tiden og NAV venter at den positive utviklingen vil…

Begrenset effekt av jobbstøtte

Supported employment (SE), eller jobbstøtte for personer med omfattende og sammensatte behov, bidrar til at flere med nedsatt arbeidsevne finner seg arbeid rask…

Redusert AAP-tid gir raskere avklaring av arbeidsevnen

Kortere makstid for arbeidsavklaringspenger (AAP) fører til flere unge på varig uføretrygd. De eldre får gå kortere tid, men like mange ender opp med uføretrygd…