Nyhetsarkiv

Flere får formell kompetanse etter NAV-tiltak

En regelendring har ført til at flere arbeidssøkere får utdanning som tiltak, og tiltakene gir oftere formell kompetanse. Det er bra for de som står langt unna …

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd

NAVs oppfølgingstiltak i kombinasjon med arbeidsgivere som tilrettelegger arbeidet kan skape store verdier, viser en ny analyse fra NAV. Nesten 360 000 personer…

Syv av ti koronaledige var i jobb etter åtte måneder

I løpet av første halvår 2020 ble det registrert 468 000 nye arbeidssøkere, og mange var ledig i kun kort tid. Blant de som ikke er i jobb åtte måneder senere, …

Positiv utvikling på arbeidsmarkedet

Situasjonen på arbeidsmarkedet har bedret seg tidligere enn forventet. Ledigheten har falt kraftig den siste tiden og NAV venter at den positive utviklingen vil…

Begrenset effekt av jobbstøtte

Supported employment (SE), eller jobbstøtte for personer med omfattende og sammensatte behov, bidrar til at flere med nedsatt arbeidsevne finner seg arbeid rask…

NAVs bedriftsundersøkelse 2021: Fortsatt høy mangel på arbeidskraft

Norske virksomheter mangler til sammen 46 000 personer. Mangelen innen helse, pleie og omsorg og bygg og anlegg utgjør nesten halvparten. Norske virksomheter ma…

Redusert AAP-tid gir raskere avklaring av arbeidsevnen

Kortere makstid for arbeidsavklaringspenger (AAP) fører til flere unge på varig uføretrygd. De eldre får gå kortere tid, men like mange ender opp med uføretrygd…

De unge er ikke sykere enn før, tvert om

Antallet unge som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har økt de siste årene. Nå viser undersøkelser fra NAV at dette ikke betyr at unge har blitt sykere. NAV …

Bedring på arbeidsmarkedet i sikte

NAV forventer en betydelig bedring på arbeidsmarkedet de neste to årene. Likevel ventes det at arbeidsledigheten ved utgangen av 2022 vil være langt høyere enn …