Nyhetsarkiv

De unge er ikke sykere enn før, tvert om

Antallet unge som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har økt de siste årene. Nå viser undersøkelser fra NAV at dette ikke betyr at unge har blitt sykere. NAV …

Ett år med korona: Over en halv million nordmenn mottok ledighetstrygd på ett år

Bruken av dagpenger skjøt i været da koronakrisen inntraff, men pandemien har hittil påvirket bruken av andre trygdeordninger fra NAV langt mindre enn ventet. D…

De fleste får jobb og blir i jobb

De fleste arbeidsledige som deltok i arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV kom i varig jobb etter tiltaket. Men personer med lite utdanning, og de som er født utenfo…

Bedring på arbeidsmarkedet i sikte

NAV forventer en betydelig bedring på arbeidsmarkedet de neste to årene. Likevel ventes det at arbeidsledigheten ved utgangen av 2022 vil være langt høyere enn …

Økt engangsstønad påvirker ikke mødres sysselsetting

Satsen for engangsstønad ved fødsel har økt betydelig siden 2013. Dette synes likevel ikke å ha påvirket kvinners sysselsetting i negativ retning, slik mange ha…

Kraftig økning i bruk av pleiepenger

Etter at ordningen med pleiepenger for pleie av syke barn ble utvidet i 2017, har antall personer som benytter seg av ordningen økt med over femti prosent. Det …

Langsom bedring på arbeidsmarkedet

Ledigheten er mer enn halvert siden toppunktet i slutten av mars. Likevel venter NAV at det vil ta mer enn 2 år før arbeidsledigheten er tilbake på det nivået d…