Nyhetsarkiv

Sterk økning av AAP-søknader fra tidligere mottakere

Sterk økning av AAP-søknader fra tidligere mottakere Endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) har ført til at langt flere tidligere mottakere …

Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet

Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet Pandemien rammet til å begynne med arbeidslivet bredt, men de langsiktige konsekvensene…

Store endringer i hvem som mottar sosialhjelp

Store endringer i hvem som mottar sosialhjelp Andelen norskfødte unge mottakere som mottar sosialhjelp har gått ned, mens andelen utenlandsfødte har økt kraftig…

Flere tok utdanning med dagpenger etter regelendring

Flere tok utdanning med dagpenger etter regelendring Liberale regler for å kombinere utdanning med dagpenger gjorde at flere arbeidsledige fikk økt formell komp…

Bedringen på arbeidsmarkedet fortsetter

Bedringen på arbeidsmarkedet fortsetter Arbeidsmarkedet har bedret seg i rekordfart og nærmer seg stadig nivået fra før pandemien. NAVs nye prognose for utvikli…

Flere får formell kompetanse etter NAV-tiltak

Flere får formell kompetanse etter NAV-tiltak En regelendring har ført til at flere arbeidssøkere får utdanning som tiltak, og tiltakene gir oftere formell komp…

NAVs bedriftsundersøkelse 2021: Fortsatt høy mangel på arbeidskraft

NAVs bedriftsundersøkelse 2021: Fortsatt høy mangel på arbeidskraft Norske virksomheter mangler til sammen 46 000 personer. Mangelen innen helse, pleie og omsor…

Syv av ti koronaledige var i jobb etter åtte måneder

Syv av ti koronaledige var i jobb etter åtte måneder I løpet av første halvår 2020 ble det registrert 468 000 nye arbeidssøkere, og mange var ledig i kun kort t…

Positiv utvikling på arbeidsmarkedet

Positiv utvikling på arbeidsmarkedet Situasjonen på arbeidsmarkedet har bedret seg tidligere enn forventet. Ledigheten har falt kraftig den siste tiden og NAV v…

Begrenset effekt av jobbstøtte

Begrenset effekt av jobbstøtte Supported employment (SE), eller jobbstøtte for personer med omfattende og sammensatte behov, bidrar til at flere med nedsatt arb…

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd NAVs oppfølgingstiltak i kombinasjon med arbeidsgivere som tilrettelegger arbeid…

Redusert AAP-tid gir raskere avklaring av arbeidsevnen

Redusert AAP-tid gir raskere avklaring av arbeidsevnen Kortere makstid for arbeidsavklaringspenger (AAP) fører til flere unge på varig uføretrygd. De eldre får …