Redusert AAP-tid gir raskere avklaring av arbeidsevnen

Kortere makstid for arbeidsavklaringspenger (AAP) fører til flere unge på varig uføretrygd. De eldre får gå kortere tid, men like mange ender opp med uføretrygd på sikt. Det viser en fersk analyse fra NAV.

De unge er ikke sykere enn før, tvert om

Antallet unge som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har økt de siste årene. Nå viser undersøkelser fra NAV at dette ikke betyr at unge har blitt sykere. NAV har nå sett på helseytelsene til de unge under ett, og utviklingen viser tydelig at langtidssykefraværet hos de under 30 har gått kraftig ned etter 2010.

Ett år med korona: Over en halv million nordmenn mottok ledighetstrygd på ett år

Bruken av dagpenger skjøt i været da koronakrisen inntraff, men pandemien har hittil påvirket bruken av andre trygdeordninger fra NAV langt mindre enn ventet. Det viser en ny NAV-analyse.

De fleste får jobb og blir i jobb

De fleste arbeidsledige som deltok i arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV kom i varig jobb etter tiltaket. Men personer med lite utdanning, og de som er født utenfor EØS har større vansker med å komme seg helt inn i arbeidslivet.

Bedring på arbeidsmarkedet i sikte

NAV forventer en betydelig bedring på arbeidsmarkedet de neste to årene. Likevel ventes det at arbeidsledigheten ved utgangen av 2022 vil være langt høyere enn før koronakrisen.