Unge som registrerer seg hos NAV: 4 av 10 kommer raskt i jobb uten hjelp

Nesten halvparten av de unge under 30 år som søker arbeidsrettet bistand fra NAV, kommer seg relativt raskt i jobb. Samtidig registreres nærmere 1 av 10 unge hos NAV som personer med nedsatt arbeidsevne, ifølge en ny analyse.

Sterk økning av AAP-søknader fra tidligere mottakere

Endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) har ført til at langt flere tidligere mottakere enn før kommer tilbake igjen i ordningen.

Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet

Pandemien rammet til å begynne med arbeidslivet bredt, men de langsiktige konsekvensene har blitt størst for de med lav inntekt, kort utdanning og innvandrere.

Bedringen på arbeidsmarkedet fortsetter

Arbeidsmarkedet har bedret seg i rekordfart og nærmer seg stadig nivået fra før pandemien. NAVs nye prognose for utviklingen på arbeidsmarkedet viser at ledigheten vil være lavere enn før koronakrisen allerede neste år.

Store endringer i hvem som mottar sosialhjelp

Andelen norskfødte unge mottakere som mottar sosialhjelp har gått ned, mens andelen utenlandsfødte har økt kraftig, viser en fersk analyse fra NAV.

Flere tok utdanning med dagpenger etter regelendring

Liberale regler for å kombinere utdanning med dagpenger gjorde at flere arbeidsledige fikk økt formell kompetanse under koronapandemien.