Kraftig økning i bruk av pleiepenger

Etter at ordningen med pleiepenger for pleie av syke barn ble utvidet i 2017, har antall personer som benytter seg av ordningen økt med over femti pro

Langsom bedring på arbeidsmarkedet

Ledigheten er mer enn halvert siden toppunktet i slutten av mars. Likevel venter NAV at det vil ta mer enn 2 år før arbeidsledigheten er tilbake på det nivået den var på før koronakrisen.

Økt engangsstønad påvirker ikke mødres sysselsetting

Satsen for engangsstønad ved fødsel har økt betydelig siden 2013. Dette synes likevel ikke å ha påvirket kvinners sysselsetting i negativ retning, slik mange har vært bekymret for. Det viser en fersk analyse fra NAV.