Flere får formell kompetanse etter NAV-tiltak

En regelendring har ført til at flere arbeidssøkere får utdanning som tiltak, og tiltakene gir oftere formell kompetanse. Det er bra for de som står langt unna arbeidslivet, men blant de med nedsatt arbeidsevne er det stadig færre som får slike tiltak.

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd

NAVs oppfølgingstiltak i kombinasjon med arbeidsgivere som tilrettelegger arbeidet kan skape store verdier, viser en ny analyse fra NAV.

Syv av ti koronaledige var i jobb etter åtte måneder

I løpet av første halvår 2020 ble det registrert 468 000 nye arbeidssøkere, og mange var ledig i kun kort tid. Blant de som ikke er i jobb åtte måneder senere, er personer uten yrkeserfaring, eldre og innvandrere fra ikke-vestlige land overrepresentert.

Positiv utvikling på arbeidsmarkedet

Situasjonen på arbeidsmarkedet har bedret seg tidligere enn forventet. Ledigheten har falt kraftig den siste tiden og NAV venter at den positive utviklingen vil fortsette, viser ny prognose for utviklingen på arbeidsmarkedet.

Begrenset effekt av jobbstøtte

Supported employment (SE), eller jobbstøtte for personer med omfattende og sammensatte behov, bidrar til at flere med nedsatt arbeidsevne finner seg arbeid raskere enn ved vanlig oppfølging. Men etter tre år har vanlig oppfølging bidratt til at like mange har funnet seg arbeid, viser en fersk studie fra NAV.

NAVs bedriftsundersøkelse 2021: Fortsatt høy mangel på arbeidskraft

Norske virksomheter mangler til sammen 46 000 personer. Mangelen innen helse, pleie og omsorg og bygg og anlegg utgjør nesten halvparten.