Bedringen på arbeidsmarkedet fortsetter

Arbeidsmarkedet har bedret seg i rekordfart og nærmer seg stadig nivået fra før pandemien. NAVs nye prognose for utviklingen på arbeidsmarkedet viser at ledigheten vil være lavere enn før koronakrisen allerede neste år.

– Bedringen på arbeidsmarkedet har gått raskere enn vi kunne forestille oss, og det er lite som tyder på at ledigheten vil bite seg fast på et høyere nivå slik som i tidligere kriser. Samtidig ser vi at enkelte skjevheter kan skape utfordringer på arbeidsmarkedet framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

I takt med stadige lettelser i smittevernstiltakene har arbeidsledigheten falt jevnt og trutt det siste drøye halvåret. Fra mars, før den gradvise gjenåpningen startet, og fram til oktober har antallet helt ledige falt med 37 000, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

NAV spår solid vekst i norsk økonomi de nærmeste årene, noe som vil føre til en ytterligere bedring på arbeidsmarkedet. Økt konsum av tjenester vil være det viktigste bidraget til veksten i økonomien, men høyere eksport av norske varer og tjenester til utlandet vil også være en sterk bidragsyter.

Snitt på 64 000 helt ledige neste år

NAV anslår at det i snitt vil være 88 000 helt ledige i år, før det faller til 64 000 neste år, og 60 000 i 2023. Dette tilsvarer en registrert ledighet på 3,3 prosent i år, og henholdsvis 2,2 og 2,1 prosent i 2022 og 2023. Dette er en klar nedjustering fra forrige prognose, som ble publisert i juni.  

– Den registrerte ledigheten vil i snitt vil være lavere enn før pandemien både neste år og i 2023. For å sette dette litt i perspektiv, har vi bare hatt lavere ledighet enn dette i 2 av de siste 30 årene, sier Holte.

Høy etterspørsel etter arbeidskraft

Tall på utlyste stillinger fra NAV viser at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg kraftig opp i løpet av det siste året, og er nå på et svært høyt nivå. Så langt i 2021 har antallet utlyste stillinger vært 27 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2019.  

– Vi ser at det er svært mange utlysninger for eksempel innen helse, pleie og omsorg, men det er også betydelig flere ledige stillinger nå enn før pandemien innen næringer som har vært hardt rammet av smittevernstiltak, som reiseliv og transport. Vi ser nå at enkelte næringer melder om stor mangel på arbeidskraft, sier Holte. 

Skjevheter og utfordringer på arbeidsmarkedet

Koronapandemien har ført til at langtidsledigheten har økt betydelig, og mange har vært registrert som arbeidssøkere hos NAV lenge. Ved utgangen av oktober var det 51 400 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som hadde vært registrert som arbeidssøkere i mer enn et halvt år. Samtidig hadde 36 300 vært arbeidssøkere i mer enn ett år.  

– Selv om den overordnede situasjonen er positiv, har koronapandemien skapt enkelte skjevheter på arbeidsmarkedet. Noen yrkesgrupper, som reiseliv og transport, har fremdeles svært høy arbeidsledighet, og mange har stått utenfor arbeidslivet i lang tid. Dermed vil trolig flere trenge hjelp fra NAV til å komme tilbake i arbeid, sier Holte.

Les mer om utviklingen på arbeidsmarkedet