Unge som registrerer seg hos NAV: 4 av 10 kommer raskt i jobb uten hjelp

Nesten halvparten av de unge under 30 år som søker arbeidsrettet bistand fra NAV, kommer seg relativt raskt i jobb. Samtidig registreres nærmere 1 av 10 unge hos NAV som personer med nedsatt arbeidsevne, ifølge en ny analyse.

Analysen følger personer under 30 år fra de registrerer seg hos NAV, og undersøker hvordan veien mot arbeid eller andre statuser ser ut i løpet av en femårsperiode.

– Unge som står utenfor jobb og søker hjelp fra NAV, er en høyt prioritert gruppe. Det er et stort behov for mer kunnskap om unge – hva som fører til at noen oppnår stabil arbeidstilknytning mens andre faller utenfor arbeidsmarkedet. Formålet med denne analysen er å få mer kunnskap om denne gruppen, og å gi et samlet oversiktsbilde over hvordan det går over tid, sier Audun Gjerde i Kunnskapsavdelingen i NAV.

6 av 10 er i jobb etter fem år

Unge under 30 år som registrerer seg for arbeidsrettet bistand hos NAV, er en sammensatt gruppe. Mange er ordinære arbeidsledige, mens en del har helseproblemer eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Analysen viser at mange unge kommer i arbeid, både med og uten bistand fra NAV. 

– Det er svært sammensatte grunner til hvorvidt unge kommer i jobb eller ikke, men vi kan si at etter fem år er 6 av 10 i jobb og ikke lenger registrert hos NAV, sier Gjerde.

Ulike løpebaner

Ved å bruke en metode som heter sekvensanalyse grupperes individer som har lignende hendelsesforløp etter at de registrer seg hos NAV i ulike løpebaner. I analysen identifiseres totalt åtte slike løpebaner som beskriver forløpene de unge har i løpet av femårsperioden.

– Fordelen med metoden er at den gir et bilde av de unges løpebaner over en lang tidsperiode, og gir mulighet til å analysere flere overganger mellom ledighet, tiltak og arbeid eller andre statuser, sier Gjerde.

Mange kommer raskt i jobb 

Omtrent 4 av 10 kommer relativt raskt i jobb uten særlig bistand fra NAV, mens 3 av 10 følger løpebaner som i stor grad resulterer i jobb senere i femårsperioden. Disse kan ha hatt perioder med arbeidsledighet, vært i høyere utdanning eller ha ukjent status. En god del har deltatt på ulike tiltak. Samtidig er det rundt 16 prosent av utvalget som følger løpebaner som er preget av lange perioder med nedsatt arbeidsevne, og som i liten grad kommer i jobb. 

– Det at så mange kommer i arbeid på egenhånd er et viktig funn både knyttet til prioritering av ressurser og når man vurderer om NAV lykkes med å få flere i arbeid. Samtidig ser vi at det er andre grupper som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Gjerde. 

Status ved registrering forutsier veien videre 

I analysen undersøkes det også hva som kjennetegner dem som befinner seg i de ulike gruppene når det gjelder eksempelvis utdanningsbakgrunn, kjønn, innvandrerbakgrunn og alder. Dermed kan man si noe om hva som er typisk ved dem som får et bestemt utfall senere.

– Vi ser at oppfølgingsstatusen de unge har i registreringsmåneden, det vil si om de er ordinær arbeidssøker eller har nedsatt arbeidsevne, er det kjennetegnet som har størst betydning for hvilken vei de følger videre. Det kan tolkes som at NAV klarer å identifisere de med størst utfordringer, men at man ikke i tilstrekkelig grad lykkes med å få denne gruppen i arbeid, sier Gjerde.

Alder og innvandringsbakgrunn viktige faktorer

Alder spiller også en viktig rolle for hva slags utfall de som er med i studien får. De under 20 år kommer senere og sjeldnere i jobb. Det har trolig sammenheng med at de yngste har lite arbeidserfaring og dermed ikke rett på dagpenger, lavere utdanning og dårligere nettverk som gjør det vanskeligere å komme i jobb.

En annen gruppe som bruker lengre tid på å komme i jobb, er de med innvandringsbakgrunn fra land utenfor EØS-området.

– Det er ikke overraskende, med tanke på utfordringer knyttet til språk og kultur. Samtidig har de lavere sannsynlighet for å ende med nedsatt arbeidsevne og uføretrygd, sier Gjerde.

Mange deltar i tiltak 

Nærmere halvparten av de unge deltok i ett eller flere arbeidsmarkedstiltak i løpet av perioden. Flertallet deltok i tiltak for ordinære arbeidssøkere, men en del deltok også i tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Analysen evaluerer ikke effekten av de ulike tiltakene, men gir noen indikasjoner på at tiltak bidrar til at flere kommer i arbeid. 

– Siden unge under 30 år er en prioritert gruppe hos NAV, er det mange av disse som deltar i tiltak. Samtidig er det ingen tvil om at vi trenger mer kunnskap om hvilke tiltak og virkemidler som i størst grad fører til arbeid for denne gruppen, sier Gjerde. 

Les mer om unge som søker arbeidsrettet bistand fra NAV