Bedring på arbeidsmarkedet i sikte

NAV forventer en betydelig bedring på arbeidsmarkedet de neste to årene. Likevel ventes det at arbeidsledigheten ved utgangen av 2022 vil være langt høyere enn før koronakrisen.

– Utviklingen framover er fortsatt usikker og vil henge tett sammen med smittevernstiltak og smitteutvikling. Vi har sett at lokale smitteutbrudd har ført til lokale nedstenginger de siste månedene, og vi forventer at dette vil fortsette fram til en tilstrekkelig del av befolkningen er vaksinert. Vi ser at smitteverntiltakene som innføres raskt får konsekvenser for arbeidsmarkedet, sider arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. 

Snitt på 104 000 helt ledige i år

NAV venter at det i år vil være et snitt på 104 000 registrerte helt ledige, og at dette vil synke til 87 000 neste år. Dette tilsvarer en registrert ledighet på henholdsvis 3,7 og 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var det i snitt 63 400 helt ledige i 2019, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Selv om vi forventer en betydelig bedring på arbeidsmarkedet, og da særlig i løpet av andre halvår i år, er det fremdeles en lang vei tilbake til den situasjonen vi hadde på arbeidsmarkedet før koronakrisen. Arbeidsledigheten vil fremdeles være på et mye høyere nivå ved utgangen av 2022 enn den var før koronakrisen, sier Holte.

Luftfart og reiseliv hardest rammet

Mange bransjer har blitt hardt rammet av koronapandemien. Enkelte bransjer vil relativt raskt merke bedring når samfunnet gjenåpnes, men virksomheter innen både luftfart og reiseliv vil trolig ha utfordringer i flere år framover. Det ventes også at oljeinvesteringene vil fortsette å falle de to neste årene, noe som særlig vil ramme industribedrifter som leverer til oljeindustrien.

Frykt for at flere faller utenfor

Ett år etter nedstengningen i mars er andelen langtidsledige svært høy. Samtidig er det store ubalanser mellom tilbud og etterspørsel på arbeidsmarkedet, og få ledige stillinger for de yrkesgruppene med høyest arbeidsledighet.

– Den vanskelige situasjonen på arbeidsmarkedet gjør at vi risikerer at mange vil gå lenge arbeidsledige. Flere vil ha behov for hjelp fra NAV og risikoen for at flere havner varig utenfor arbeidslivet har økt under koronapandemien, sier Holte.

Gjeninnhentingen fortsetter for norsk økonomi

Norsk økonomi bedret seg mye i løpet andre halvår i fjor, og NAV venter at gjeninnhentingen vil fortsette de to kommende årene etter hvert som smittevernstiltakene lettes på. Siden det har vært begrensninger både knyttet til reising og tjenestetilbud har mange norske husholdninger spart opp penger i løpet av pandemien. Det ventes derfor en kraftig økning i husholdningenes forbruk de to neste årene.

Norske eksportbedrifter opplevde en stor nedgang i etterspørsel fra utlandet i løpet av fjoråret. Veksten i internasjonal økonomi ventes å hente seg inn igjen i løpet av 2021, etter hvert som vaksineringen tillater at smittevernstiltakene lettes på. NAV venter derfor sterk vekst i eksporten av tradisjonelle varer og tjenester de to neste årene. Sammen med økningen i husholdningenes forbruk vil dette være det viktigste bidraget til veksten i norsk økonomi de to neste årene.

Les artikkelen: «Utviklingen på arbeidsmarkedet»