De unge er ikke sykere enn før, tvert om

Antallet unge som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har økt de siste årene. Nå viser undersøkelser fra NAV at dette ikke betyr at unge har blitt sykere. NAV har nå sett på helseytelsene til de unge under ett, og utviklingen viser tydelig at langtidssykefraværet hos de under 30 har gått kraftig ned etter 2010.

Forklaringen på dette er at samtidig som at tilstrømningen av unge til AAP øker, reduseres sykefraværet blant unge. Grunnen til det er at Folketrygdloven sikrer at man skal tilbys den ytelsen som gir høyest stønad. For mange unge er det AAP.

Ingen grunn til bekymring for unges fravær

Da AAP ble innført i 2010, erstattet den ytelsene rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad og yrkesrettet attføring, og omfattet de samme gruppene som de tidligere ytelsene. Økningen av unge som mottar AAP etter 2010 har vært påpekt i mange rapporter og forskningsartikler. Mange har vært bekymret for denne utviklingen, og for at flere unge kommer rett inn på AAP uten å gå veien om sykepenger.

- Denne bekymringen har vært en av grunnene til endringene i AAP-regelverket i 2018 og 2020, og for sysselsettingsutvalget anbefalinger, sier forsker i NAV Inger Cathrine Kann

- Våre funn indikerer nå at unge ikke har utviklet seg annerledes enn aldersgrupper. Tilstrømmingen av unge til midlertidige helseytelser siden 2010 har ikke økt, og har lik utvikling som for andre aldergrupper under 50 år, når vi ser AAP og sykefravær i sammenheng.

For lavtlønnede er AAP best

NAVs undersøkelser viser at det er en nedgang i sykefravær for unge, mens det er en økning i tilstrømming til AAP. En grunn til det er at personer som ikke kan være i jobb på grunn av sykdom, ifølge Folketrygdloven skal innvilges den ytelsen som gir høyest stønad. Med sykepenger får man tilsvarende beløp som det man får i lønn (inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp), mens AAP har en minstesats på rundt 200 000. For alle som tjener under 200 000 vil AAP altså gi høyere stønad enn sykepenger. Siden unge i stor grad har lav inntekt, vil de oftere enn andre aldersgrupper være i en situasjon der AAP lønner seg.

Viktig å se på helseytelsene samlet

- Dette byttet fra sykepenger til AAP blant unge viser hvor viktig det er å se på ytelsene i sammenheng når vi forsøker å forstå utviklingen, sier Kann.  

De fleste mottagere av AAP har et år med sykepenger før de starter på AAP. Unge og andre lavinntektsgrupper har ofte ikke det, og har derfor hatt ett år mindre å bli frisk på når de starter på AAP. Denne undersøkelsen gir NAV ny kunnskap som vil være viktig i oppfølgingen av unge på sykepenger og AAP, og videre forskning.

Les artikkelen: «Midlertidige helserelaterte ytelser til unge – har vi misforstått utviklingen?»