NAVs bedriftsundersøkelse 2021: Fortsatt høy mangel på arbeidskraft

Norske virksomheter mangler til sammen 46 000 personer. Mangelen innen helse, pleie og omsorg og bygg og anlegg utgjør nesten halvparten.

Norske virksomheter mangler til sammen 46 000 personer. Mangelen innen helse, pleie og omsorg og bygg og anlegg utgjør nesten halvparten.

Forventer økt behov for arbeidskraft framover
På bakgrunn av virksomhetenes svar har NAV estimert mangelen på arbeidskraft til 46 000 personer. Det er 4 750 færre enn i 2020, og 13 450 færre enn i 2019. Mangel på arbeidskraft omhandler de situasjonene der virksomheter ikke får ansatt noen eller må ansette noen med lavere eller annen kompetanse. Selv om det er en nedgang, er antallet høyere enn forventet, mener Audun Gjerde, rådgiver i Kunnskapsavdelingen i NAV.

– Ettersom samfunnet har vært delvis nedstengt i koronaperioden og arbeidsledigheten er høy, forventet vi at virksomhetene i mindre grad ville ha rekrutteringsproblemer. Men blant annet økt press på helsevesenet og reiserestriksjoner for innleid arbeidskraft fra utlandet bidrar til at mangelen på kvalifisert arbeidskraft fortsatt er høy, sier Gjerde.

Undersøkelsen viser også at behovet for arbeidskraft vil øke det neste året. Andelen virksomheter som forventer at de skal oppbemanne det nærmeste året, er omtrent det samme som de fire siste årene.

– Tallene er overraskende stabile og tyder på at mange av dagens omkring 200 000 arbeidssøkere skal tilbake i arbeid i løpet av det neste året. Alt i alt ser det ut til at det blir stor etterspørsel etter arbeidskraft de nærmeste årene, men det kan ta tid før arbeidsmarkedet normaliserer seg, sier Gjerde.

Stor mangel på helsearbeidere og bygge og anleggsarbeidere
Om vi ser på yrkesgrupper er det høyest mangel på arbeidskraft innen helse, pleie og omsorg (13 500). Nummer to på listen er bygg og anlegg (9 000). Det er spesielt sykepleiere (5 300) og tømrere og snekkere (2 750) det er mangel på.

– At det er etterspørsel etter faglært arbeidskraft innen disse yrkesgruppene er ikke nytt, men det har økt fra i fjor til år, sier Gjerde.

Det er også stor mangel på industriarbeidere (6 550), samt ingeniører og ikt-medarbeidere (5 450).

Gruppen det er lavest mangel på er barne- og ungdomsarbeidere (100).

– Det tyder på at det er høy tilgang på kvalifisert arbeidskraft. I februar var det 4 250 barne- og ungdomsarbeidere som var registrert som helt ledige eller deltok i et arbeidsmarkedstiltak, forklarer Gjerde. Det er høyest andel virksomheter med alvorlige rekrutteringsproblemer i Møre og Romsdal, etterfulgt av Vestland. Andelen er lavest i Agder.

Mer enn 1 av 4 bedrifter har permittert ansatte
På landsbasis oppgir 6 av 10 virksomheter at de er upåvirket av korona når det gjelder sysselsetting. De nordligste fylkene er minst rammet, mens Oslo er hardest rammet. Over 1 av 4 bedrifter (28 %) har måttet permittere arbeidstakere i koronaperioden. I Oslo er andelen hele 36 prosent. Det er også flest hovedstadsvirksomheter som har måttet si opp ansatte på grunn av korona (9 %), nesten dobbelt så mange som gjennomsnittet (5 %).

Overnatting og servering er spesielt hardt rammet
Når det gjelder næringer, er overnattings- og serveringsvirksomhet desidert hardest rammet: 3 av 4 virksomheter (75 %) har permittert ansatte. Hver sjette virksomhet (16 %) i denne næringen har allerede sagt opp folk, og hver fjerde virksomhet (25 %) ser på det som sannsynlig at de må si opp noen av de permitterte det neste halvåret.

Flertallet i denne næringen tilhører yrkesgruppen reiseliv og transport, som har blitt særlig hardt rammet av smittevernsrestriksjonene det siste året. Bruttoledigheten, som består av de som er registrert som helt ledig eller arbeidssøker på tiltak hos NAV, er mer enn tredoblet siden i fjor for denne yrkesgruppen. Reiseliv og transport har den klart høyeste bruttoledigheten, og mangelen på arbeidskraft har blitt kraftig redusert, fra 5 900 i fjor til 2 550 i år.

Les artikkelen: NAVs bedriftsundersøkelse 2021