Positiv utvikling på arbeidsmarkedet

Situasjonen på arbeidsmarkedet har bedret seg tidligere enn forventet. Ledigheten har falt kraftig den siste tiden og NAV venter at den positive utviklingen vil fortsette, viser ny prognose for utviklingen på arbeidsmarkedet.

– Det ser lysere ut på arbeidsmarkedet nå enn det gjorde for bare noen måneder siden. Det betyr at vi raskere vil komme tilbake til mer normale tilstander, selv om det også er en del utfordringer i sikte, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Den siste måneden har ledigheten gått betydelig ned i takt med lettelser i smitteverntiltakene. Bare fra april til mai ble det 13 000 færre helt ledige ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Uketall fra NAV viser at antallet helt ledig har gått ytterligere ned i begynnelsen av juni.

– Vaksineringen er godt i gang og vi venter at ledigheten vil gå ytterligere ned i takt med at Norge åpner opp igjen, og flere permitterte kommer tilbake i full jobb. Vi regner med en fortsatt betydelig nedgang de nærmeste månedene og at ledigheten deretter går litt saktere nedover mot slutten av året og til neste år, sier Holte.

Snitt på 95 000 helt ledige i år
NAV anslår at det i snitt vil være 95 000 helt ledige i år og 75 000 neste år. Dette tilsvarer en registrert ledighet på henholdsvis 3,3 og 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var det i snitt 63 400 helt ledige i 2019, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Det betyr at arbeidsledigheten i 2022 vil ligge på samme nivå som vi i snitt hadde i perioden 2005–2019. Det er noe høyere enn den historisk lave ledigheten vi hadde før koronapandemien traff oss, sier Holte.

Økende etterspørsel etter arbeidskraft
Etterspørselen etter arbeidskraft er høy og økende. Det lyses nå ut flere stillinger innen bransjer som var hardt rammet av nedstengningen slik som reiseliv og transport, hotell og restaurant og butikkarbeid.

– Nå som Norge åpner opp vil mange gjøre mer av alt de ikke har kunnet gjøre. Det blir for eksempel mer kultur og sportsaktiviteter, reising, trening og flere restaurantbesøk, sier Holte.

NAV anslår at økt konsum av tjenester vil være det viktigste bidraget til vekst i økonomien og nedgang i ledigheten. I tillegg til økt eksport av norske varer og tjenester og vekst i boliginvesteringene.

Varige endringer
Flere bransjer merker raskt bedring når samfunnet gjenåpnes, men virksomheter innen både luftfart og reiseliv vil trolig ha utfordringer i flere år framover.

– Selv om mange permitterte vil komme i jobb igjen i løpet av kort tid, vil det i noen næringer ta lang tid før etterspørselen er på samme nivå som før koronapandemien. Antall konkurser kan øke når støtteordningene fases ut. I tillegg har pandemien ført til varige endringer som f.eks bruk av hjemmekontor og digitale møter som igjen påvirker behovet for arbeidskraft, sier Holte.

Økt behov for hjelp fra NAV
Langtidsledigheten har økt under pandemien og veldig mange har vært registrert som arbeidssøkere hos NAV lenge. Ved utgangen av mai var det 47 000 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, som hadde vært arbeidssøkere i mer enn 1 år og det var 72 000 som hadde vært det i mer enn ½ år. Det er økt risiko for at flere vil havne varig utenfor.

– Vi ser at krisen har rammet unge, personer uten videregående skole og innvandrere hardest. Mange av disse jobbet i næringer som er spesielt rammet av nedstengningen, og mange møter nå større konkurranse om jobbene. Vi forventer derfor at flere vil ha behov for økt hjelp fra NAV for å komme tilbake i jobb, sier Holte.

Les artikkelen: Utviklingen på arbeidsmarkedet - NAVs arbeidsmarkedsprognose