Begrenset effekt av jobbstøtte

Supported employment (SE), eller jobbstøtte for personer med omfattende og sammensatte behov, bidrar til at flere med nedsatt arbeidsevne finner seg arbeid raskere enn ved vanlig oppfølging. Men etter tre år har vanlig oppfølging bidratt til at like mange har funnet seg arbeid, viser en fersk studie fra NAV.

Et av formålene med SE er å bidra til at personene raskt kommer seg ut i vanlig, lønnet arbeid. Oppfølging og opplæring skal skje på arbeidsplassen, uten at det er nødvendig med arbeidstrening i forkant.

– Tidligere forsøk, spesielt fra USA, har vist at denne fremgangsmåten har lykkes i å få flere i arbeid. Det har imidlertid manglet kunnskap om effekten av SE i Norge, og det er få studier som har fulgt deltakerne over lengre tid, sier Ivar Lima, en av forskerne bak studien.

– Noe av det vi finner i denne studien er at SE er en krevende metode å gjennomføre i praksis. Mange av deltakerne har sammensatte problemer, og flertallet mottar arbeidsmarkedstiltaket arbeidspraksis fra NAV i oppfølgingsperioden, på tross av at målet var å få dem rett ut på en vanlig arbeidsplass, forteller Lima.

Supported employment (SE) anses som en lovende metode for å få flere med nedsatt arbeidsevne inkludert i det ordinære arbeidslivet. Studien, som tar for seg et forsøk ved fire NAV-kontor, konkluderer likevel med at SE på sikt ikke hadde en større effekt enn ordinær oppfølging ved NAV-kontorene. Forsøket, som heter SE-KLAR, inngår i det større forskningsprosjektet kalt «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» (2013-2017). Forskningsprosjektet ble koordinert av Arbeids- og velferdsdirektoratet og det er tidligere evaluert av AFI.

Les artikkelen: Supported employment ga flere i arbeid raskt, men etter tre år er forskjellen borte