NAV-veiledere: Unge trenger mer tid for å unngå uføretrygd

Ventetid i helsevesenet og sammensatte problemer gjør at unge mennesker risikerer å bli uføretrygdet før andre muligheter er tilstrekkelig utprøvd, mener veiledere i NAV.

I en ny analyse fra NAV har NAV-veiledere blitt spurt om deres erfaringer med oppfølging av unge mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP). Det kommer blant annet fram at de som er i alderen 20-29 år ofte har sammensatte problemer og behov for en annen type oppfølging enn de over 30.

Maksimumslengde på 3 år er særlig uheldig for unge brukerne

Mange av veilederne forteller at problemene de unge kommer med, krever en lengre periode med oppfølging fra NAV enn for de eldre AAP-mottakerne. Konklusjonen er at en maksimumslengde på 3 år med AAP er særlig uheldig for unge brukerne.

– En god del av de unge AAP-mottakerne har hatt en vanskelig oppvekst og skolegang, og utfordringene deres har bygd seg opp over lang tid. Når det også er lang ventetid på behandling i helsevesenet, er det vanskelig å rekke alt de skal gjennom i løpet av perioden med AAP, sier Ragnhild Ekelund i NAVs kunnskapsavdeling.

"For å få ferdig saken har vi vært med på å presse frem en uføretrygd så en bruker ikke skal stå uten ytelse" (NAV-veileder på Østlandet).

Dårlig tid til å gjøre grundige nok avklaringer og vurderinger gjør at hensynet til en forutsigbar inntektssikring får stor betydning når AAP-løpet nærmer seg slutten.

– For å unngå at det unge mennesket blir stående uten inntekt, hender det at veiledere anbefaler uføretrygd, til tross for at ikke alle muligheter for arbeid og behandling er prøvd, sier Ekelund.

Ønsker seg en egen ordning for unge

Ekelund forteller at veilederne kom med forslag til alternative ordninger eller ytelser som de mener vil passe bedre for unge AAP-mottakere.

– De ønsker seg en mellomting mellom en streng tidsbegrensning på AAP på den ene siden, og en varig uføretrygd på den andre, sier Ekelund.

"Jeg synes jo det er veldig dumt for disse unge som kanskje trenger to-tre år til før de er i en god flyt" (NAV-veileder på Sørlandet).

Dobling av unge uføre de siste ti årene

Selv om det er relativt få uføre under 30 år sammenlignet med de eldre aldersgruppene, har andelen doblet seg de siste ti årene. I 2021 var antallet 21 400, som er 2,6 prosent av befolkningen i alderen 18-29 år. Det er historisk høyt.

Ekelund sier det er flere grunner til at økningen er problematisk både for den enkelte og for samfunnet:

– Å få innvilget uføretrygd fra tidlig alder innebærer et inntektstap gjennom store deler av livet. I tillegg kan fravær fra arbeidslivet medføre forringet livskvalitet. For samfunnet medfører det en kostnad at personer i arbeidsfør alder ikke er en del av arbeidslivet.

I tråd med tidligere forskning

Funnene i analysen er i tråd med tidligere forskning fra NAV: Innstramningen på maksimumsvarigheten for AAP i 2018 (se faktaboks) øker sannsynligheten for varig uføretrygd for blant annet mottakere i aldersgruppen 19-29 år.

– Det er et viktig prinsipp at de som ikke kan jobbe på grunn av helseproblemer, skal sikres inntekt. Å få innvilget uføretrygd vil for mange innebære økonomisk stabilitet og sikkerhet. Samtidig er uføretrygd oftest ensbetydende med å tre ut av arbeidsmarkedet for godt. Det er uheldig dersom uføretrygd kunne vært unngått hvis de unge fikk mer tid i avklaringsløpet, sier Ekelund.

Les analysen Kan "raskere avklaringer" bli for raske?

Fakta

  • For å få innvilget AAP skal arbeidsevnen være nedsatt med minst 50 prosent. Målet er å få avklart mulighetene for å beholde eller komme i arbeid.

  • Tidligere kunne man få innvilget AAP i opptil 4 år, men fra 1. januar 2018 ble regelverket strammet inn. Da ble hovedregelen 3 år, i tillegg ble det vanskeligere å få utvidet perioden. Samtidig fikk man en karensperiode på 12 måneder før det var mulig å motta AAP på ny. Hensikten med innstrammingen i varigheten var at avklaringene skulle gå raskere. 1. juli 2022 ble karensperioden fjernet av vår nåværende regjering.

  • Datagrunnlag for analysen er kvalitative intervjuer med alle NAVs fylkeskontorer og 23 NAV-veiledere ved 6 ulike kontorer. Intervjuene ble gjennomført i februar–april i år.