15 000 færre møter etter NAV begynte å spørre om behov

I oktober 2018 innførte NAV en ny digital tjeneste, hvor arbeidsgivere og sykmeldte blir spurt om behovet for et dialogmøte 2. Det resulterte i nesten 15 000 færre møter.

Dialogmøte 2 i oppfølgingen av sykmeldte ble innført i 2007, for å redusere sykefraværet. Møtet er i utgangspunktet obligatorisk og arrangeres av NAV innen uke 26 i et sykefravær. Da NAV innførte møtebehovstjenesten og spurte arbeidstakerne og sykmeldte om det var behov, var det hele 82 % som sa nei eller lot være å svare.

Andelen langtidssykmeldte som gjennomførte dialogmøte 2 var relativt stabil i årene før tjenesten ble innført.

– Seks måneder etter innføringen av tjenesten hadde andelen langtidssykmeldte som gjennomførte dialogmøte 2 gått ned fra 32 % til 19 %. Det innebærer 15 000 færre møter i året, sier Andreas Myhre, en av forskerne bak analysen.

Den store nedgangen er sannsynligvis også påvirket av nye styringssignaler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om at det ikke lengre skal prioriteres å gjennomføre flest mulig dialogmøter.

Ser ingen tegn til økning i sykefravær

Tjenesten ble opprinnelig innført som en pilot ved enkelte NAV-kontor i Trøndelag, før den ble innført i resten av landet. Ved å bruke piloten som en del av undersøkelsen, kunne vi undersøke om tjenesten hadde påvirket sykefraværet.

Siden det var relativt få NAV-kontor som deltok i piloten i en begrenset periode, er effektestimatene i analysen ganske usikre.

– Estimatene er usikre, men det er lite som tyder på at færre dialogmøter fører til økt sykefravær, sier Myhre.

Sparer tid for arbeidsgivere og arbeidstakere

NAVs kartlegging av sykefraværsoppfølging viser noe overraskende at det ikke er en nedgang i andelen årsverk NAV-veilederne bruker på gjennomføringer av dialogmøte 2.

– For sykmeldte og arbeidsgivere er det derimot grunn til å tro at reduksjonen i andelen møter har ført til en betydelig tidsbesparelse, sier Myhre.

Det kan tenkes at veilederne nå bruker mer tid på å vurdere om det skal gjennomføres et dialogmøte, og ofte beslutter å ikke gjennomføre møter når arbeidsgiveren og arbeidstakeren ikke har meldt behov for det.

– En studie gjennomført av Oslo Economics i 2021 viser at veilederne mener tjenesten gir dem et bedre grunnlag for å kalle inn til de riktige møte som er hensiktsmessige å gjennomføre. De sier at færre dialogmøter har frigjort tid til annen sykefraværsoppfølging.

Du finner artikkelen i Arbeid og velferd 02-2022.