Fordeling av foreldrepengeperioden: Fornøyde fedre, mindre fornøyde mødre

De fleste småbarnsforeldre vil ha en fedrekvote, men mange mødre synes den bør være kortere og skulle gjerne vært lenger hjemme med barnet.

Det er riktignok store variasjoner i hvordan foreldre ønsker at foreldrepengeperioden skal fordeles, men halvparten av mødrene i NAVs Foreldrepengeundersøkelse 2021 synes at fedrekvoten er for lang. I gjennomsnitt mener mødre at fedrekvoten bør være 11 uker og ikke 15, som i dag. Et flertall av fedrene (63 %) mener den bør være 15 uker eller lengre. 35 % av mødrene er enig.

3 av 4 mødre vil gjerne være lengre hjemme

Likevel: 76 prosent av mødrene svarer at de ikke er fornøyd med hvordan ukene er fordelt og skulle ønske de kunne vært hjemme lenger, mot bare 19 prosent av fedrene.

I gjennomsnitt vil mødre ha en mødrekvote på 33 uker, mens fedre vil ha 29,6 uker.

– Hovedinntrykket av undersøkelsen er at mødre ønsker mer tid med barnet, men ikke nødvendigvis på bekostning av fedrekvoten. Nesten 9 av 10 mødre vil at også far skal være hjemme med barnet, sier Lone Dahlin Arntsen i NAVs statistikkseksjon.

26 prosent av alle mødre og 15 prosent av fedrene mener hele foreldrepengeperioden på 49 uker bør være mors.

De aller fleste fedre bruker hele fedrekvoten

Lengden på fedrekvoten har variert mye opp gjennom årene. Da den ble innført i 1993 var den 4 uker. De neste 20 årene økte fedrekvoten med ujevne mellomrom. I 2013 var den blitt 14 uker lang, før den gikk ned til 10 uker i 2014. I 2018 økte den til 15 uker.

Arntsen understreker at selv om det er stor forskjell mellom mødre og fedre i hvor fornøyde de er med fordelingen av ukene, viser resultatene fra Foreldrepengeundersøkelsen 2021 at fedrekvoten fremdeles har sterk støtte fra familiene.

– De aller fleste fedre tar ut hele fedrekvoten. 7 av 10 tar nøyaktig de ukene som er øremerket dem, og det er flere som tar ut mer enn kvoten enn de som tar ut mindre, sier hun

Blant de som tar mer enn fedrekvoten er det flere med høy enn lav utdanning, og flere i offentlig enn i privat sektor. Det er også vanligere å ta ut mer enn fedrekvoten i sentrale enn mindre sentrale kommuner.

Enighet blant de som vil ha kortere eller lengre fedrekvote

I de tilfellene der begge foreldre synes fedrekvoten bør være henholdsvis kortere eller lengre, er det samsvar mellom ønskene. Blant de som har svart at fedrekvoten burde være kortere, vil mødre i gjennomsnitt at den skal være på 9,4 uker mens fedre vil ha 9,2 uker. De som mener den burde vært lengre er i gjennomsnitt enige om at den bør være 22,4 uker.

Du finner artikkelen i Arbeid og velferd nr. 2-2022.