Unge uføretrygdede som ønsker å jobbe, tar sjelden kontakt med NAV-kontor for å få hjelp

Veiledere som jobber på NAV-kontor ønsker å hjelpe unge uføretrygdede med å komme seg i jobb og mener NAV må informere om denne muligheten.

I en ny analyse fra NAV har ungdomsveiledere på NAV-kontor og ansatte på fylkesnivå i NAV blitt spurt om hvordan de følger opp unge uføre som ber om hjelp til å komme i jobb. Siden 2018 har NAV hatt tydelige føringer om at uføretrygdede skal få oppfølging, men de må be om det selv.

Uføre skal få oppfølging hvis de ber om det

Til tross for stor enighet blant informantene om at unge uføretrygdede som ønsker å jobbe bør få hjelp, er det et fåtall som har konkrete erfaringer med å følge opp unge uføre mot arbeid.

– Noen av informantene fortalte at de var usikre på hvordan de skulle gå frem. Det tyder på at det ikke er noe de gjør så ofte, og at det fortsatt kan være et spørsmål om dette skal prioriteres foran andre oppgaver, sier artikkelforfatter Ragnhild Ekelund i NAVs kunnskapsavdeling.

Noen får bedre helse etter hvert

Flere av informantene forteller at mange av de unge har et håp om å komme ut i arbeid på lengre sikt. De viser til eksempler på at unge har fått bedre helse og mer motivasjon for jobb etter noe tid som uføretrygdet. Likevel er det få som tar kontakt med NAV-kontoret for å få hjelp.

En av informantene i studien sa:

«De er så slitne av NAV, de slipper det der presset på seg, ‘Hva skal NAV finne på nå?’, også får de liksom slippe. Også blir de friskere, og vil gjerne ha hjelp på å komme ut igjen senere.»

– Det å være under oppfølging fra NAV kan være belastende. I tillegg gir uføretrygd økonomisk stabilitet fordi det er en varig ytelse. Informantene forteller at ro og stabilitet kan bidra til at man får mer motivasjon for arbeid, sier Ekelund.

Viktig å informere om muligheten

Flere av de NAV-ansatte peker på viktigheten av å informere uføretrygdede om at de kan få hjelp senere dersom de skulle ønske det.

– Det viktig å finne en balanse mellom å gi god informasjon og ikke opptre krenkende overfor alvorlig syke personer som kanskje verken ønsker eller kan jobbe, sier Ekelund.

Les analysen Ut av uføret – Oppfølging av unge uføre som ønsker å jobbe

Om analysen

Datagrunnlag for analysen er kvalitative intervjuer med alle NAVs fylkeskontorer og 23 NAV-veiledere ved 6 ulike kontorer. Intervjuene ble gjennomført i februar–april 2022.