Enige om at mor skal ha mest permisjon

Foreldre flest er enige om at mor skal ha to tredjedeler av permisjonen når de får barn. Det viser en analyse av Foreldrepengeundersøkelsen 2021.

Foreldrepengeordningen ble tredelt i 2018. En del ble øremerket mor, en del ble øremerket far og en del skulle være til fri fordeling mellom foreldrene. Målet var en fleksibel ordning som fremmet likestilling i arbeidsliv og familieliv.

Store kjønnsforskjeller

En ny analyse av Foreldrepengeundersøkelsen viser at flertallet av foreldrene er enige om at den tredje delen skal gå til mor. Flertallet av mødrene tar dermed to tredjedeler av foreldrepengeungene, mens flertallet av fedrene tar fedrekvoten, som utgjør en tredjedel. Det innebærer at mor er hjemme med barnet i 34 uker mens far er hjemme i 15 uker.

- Det er store kjønnsforskjeller i uttaket av foreldrepenger. Foreldrene bestemmer fordelingen seg imellom, men de politisk bestemte kvotene legger sterke føringer på valget mor og far tar, sier forsker Frøydis M. Bakken i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Fire av fem foreldre er enige om fordelingen

Foreldrepengeundersøkelsen viser at fire av fem foreldre er enige om fordelingen av den betalte permisjonen. I tilfellene der en av foreldrene bestemmer mer enn den andre, er det som oftest mor som bestemmer mest.

Undersøkelsen viser også at både mødre og fedre mener at flere uker bør øremerkes mor. Mødrene ønsker seg en kvote på 31 uker mens fedrene mener at 29 uker bør forbeholdes mor.

- Det kan tolkes som at de fleste foreldre mener at dagens fellesdel bør gå til kvinnen, sier Bakken.

I år fyller fedrekvoten 30 år. Både mødre og fedre er positive til at noe av den betalte permisjonen skal øremerkes far, men de uenige om hvor mye. Drøyt 60 prosent av fedrene er fornøyd med lengden på fedrekvoten, mens drøyt 50 prosent av mødrene mener at den er for lang.

Nesten halvparten av mødrene tar ulønnet permisjon

Foreldrepengeundersøkelsen fra 2021 viser at 76 prosent av mødrene synes de får for kort tid hjemme. 49 prosent av dem tar ulønnet permisjon for å få mer tid sammen med barnet og for å kunne amme lenger. Det er langt færre fedre som tar ulønnet permisjon.

De fleste foreldre mener at de ikke lar seg påvirke av andre når de tar beslutningen om hvordan permisjonen skal fordeles. Men på lista over dem som har påvirkning, står fars arbeidsgiver øverst mens mors arbeidsgiver følger hakk i hæl.

Les hele analysen her.