Venter økt arbeidsledighet

Høy prisvekst, økte renter og svakere etterspørsel etter norske varer gjør at NAV venter at ledigheten vil fortsette å øke både i år og neste år. Men økningen blir ikke stor og ledigheten vil fortsatt ligge på et lavt nivå, viser NAVs nye arbeidsmarkedsprognose.

– At kostandene øker er og vil fortsatt være merkbart for både bedrifter og folk flest. Vi venter derfor at etterspørselen etter arbeidskraft vil gå noe ned, og at ledigheten vil fortsette å øke noe, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Fjoråret var preget av rekordhøy etterspørsel og stor mangel på arbeidskraft. Ledigheten falt til det laveste nivået siden finanskrisen og holdt seg der fram til den for noen måneder siden begynte å øke svakt.

– Selv om ledigheten vil øke noe, vil det fortsatt være lav ledighet i Norge i år og til neste år. Vi forventer altså at den norske økonomien og arbeidsmarkedet vil komme seg greit gjennom møtet med høy inflasjon og økte renter, sier Holte.

NAV anslår at det i snitt vil være 53 000 helt ledige i år, og det tilsvarer en ledighet på 1,8 prosent av arbeidsstyrken. I 2024 venter NAV i snitt 61 000 helt ledige, som tilsvarer 2,1 prosent ledighet.

Fortsatt gode muligheter

Etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt høy og selv om ledigheten øker for noen yrkesgrupper, er det stor etterspørsel etter andre yrkesgrupper. Det er først og fremst blant personer med yrkesbakgrunn fra bygg og anlegg og innen ikt- og ingeniørfaget at ledigheten nå øker. Dette er typiske konjunkturutsatte yrker.

– Det er fortsatt gode muligheter for å inkludere flere i arbeidslivet. Det er viktig at arbeidsgivere griper den muligheten og at vi i NAV hjelper til, sier Holte.

I 2022 ble 18 700 flyktninger fra Ukraina i alderen 20-66 år bosatt i Norge. Bare 9 prosent av dem var i jobb ved utgangen av året. Det er grunn til å vente at flere av disse vil ønske å jobbe og at vi i år vil se både en økning i antallet sysselsatte Ukrainere, og i antall arbeidssøkere fra Ukraina som er registrert hos NAV.

Mange utsatte grupper

Noen grupper er mer utsatt på arbeidsmarkedet og disse er prioritert for oppfølging fra NAV.

Ved utgangen av februar var 49 800 personer, noe som tilsvarer 76 prosent av alle som var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere i arbeidsmarkedstiltak i en gruppe som NAV definerer som utsatt på arbeidsmarkedet.

Dette betyr at mer enn 3 av 4 arbeidssøkere er i en gruppe som er prioritert for oppfølging fra NAV fordi de enten er under 30 år, mangler fullført videregående skole, er innvandrere eller er i ferd med å miste dagpengene sine.

– Disse fortjener å få muligheten til å komme i jobb og bli i jobb. Vi trenger å samarbeide tettere med både arbeidsgivere og utdanningsmyndighetene for å lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet, sier Holte.

Les om utviklingen på arbeidsmarkedet

Les mer i Arbeid og velferd nr. 1 2023