Langtidspermitterte under pandemien: Mer enn fire av ti kom ikke tilbake til sin gamle jobb

Av de omtrent 6 000 langtidspermitterte i mars 2022 var 57 prosent tilbake hos arbeidsgiveren sin et halvt år senere, mens 43 prosent ikke kom tilbake til jobben de var permittert fra.

Dette er noen av funnene i en ny undersøkelse fra NAV, der vi har sett på kjennetegn ved de som var permitterte i mars 2022, og særlig de som var permittert lenge.

Rekordmange permitterte

Da samfunnet ble stengt ned som følge av koronapandemien våren 2020, ble bortimot 270 000 arbeidstakere permittert fra jobben sin i løpet av bare en måned. Det høye antallet permitterte avtok raskt, men holdt seg på et høyere nivå enn noen gang før.

I løpet av de to pandemiårene ble regelverket endret flere ganger for å dempe de økonomiske konsekvensene for både arbeidsgivere og arbeidstakere, blant annet ble maksimal permitteringsperiode utvidet i flere perioder. Fra å ha en begrensning på 26 ukers permittering i løpet av halvannet år, ble det mulig å være permittert sammenhengende i 104 uker – altså to år – hvis man ble permittert våren 2020.

Da «koronaregelverket» opphørte 1. april 2022 var det fortsatt 17 000 permitterte, fordelt på omkring 10 000 delvis permitterte og 7 000 helt permitterte.

– Et tankekors

Av de 17 000 hadde omkring 6 000 av vært langtidspermitterte, det vil si at de var sammenhengende permittert mellom ett og to år. Blant disse var 3 391 personer (57 %) tilbake hos gammel arbeidsgiver i september 2022, mens 747 personer (12 %) var i ny jobb. Resten var registrert som helt eller delvis arbeidsledig, eller verken registrert som arbeidssøker eller i jobb.

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i Kunnskapsavdelingen i NAV mener at permitteringsregelverket i det store og hele fungerte godt under pandemien, men synes det er et tankekors at 43 prosent ikke kom tilbake til sin gamle jobb:

– Omkring halvparten av de langtidspermitterte var permittert i to år, og da har de gjerne brukt opp perioden med dagpengerettigheter. Når det likevel endte med at de ikke fikk tilbake jobben de hadde, ville det trolig vært bedre om permitteringen ble avsluttet tidligere. Ledigheten var lav, og det var stor mangel på arbeidskraft.

Sørbø tenker spesielt på de langtidspermitterte som var helt permitterte da koronaregelverket opphørte:

– I denne gruppen ble mindre enn én av fire tilbakekalt til jobben de hadde.

To av tre permitterte var menn

Når det gjelder næringene som hadde flest permitterte arbeidstakere i mars 2022, er reiseliv og transport, industriarbeid, samt bygg og anlegg de tre vanligste yrkesgruppene. De to sistnevnte er svært mannsdominerte og har også mange arbeidsinnvandrere.

– Av de som var permitterte i opptil ett år, var to av tre menn. Eksempelvis utgjorde bygg og anlegg og industri en stor del av de som hadde vært permittert i under ett år, mens de utgjorde en liten del av de som hadde vært permittert i mer enn to år. Men selv om andelen permitterte menn flater ut etter ett års permittering, var den fortsatt mye større enn for kvinner, sier Sørbø.

Ser vi på yrkesbakgrunnen til de som var permittert sammenhengende i to år, var reiseliv og transport, lederyrker, butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid de største gruppene.

Les hele artikkelen To av tre langtidspermitterte under pandemien tilbake i jobb her.