Økning av sosialhjelpsmottakere mot slutten av fjoråret

Andelen mottakere av sosialhjelp økte med 17 prosent i 4. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Mesteparten av økningen skyldes mange nye flyktninger fra Ukraina.

I 2022 var det om lag 129 000 personer som mottok sosialhjelp. Det tilsvarer en andel på 3 prosent av befolkningen og er en liten økning fra 2,8 prosent i 2021. Det viser en helt fersk analyse fra NAV har gjennomført på bakgrunn av SSBs sosialhjelpstall.

Det er som regel flest som mottar sosialhjelp i begynnelsen av året, men fjoråret skiller seg ut med en sterkere økning fra august. Analysen viser en 17 prosent økning fra 4. kvartal sammenlignet med fjoråret. Ser vi bort fra alle nyankomne flyktninger er økningen på 4 prosent for samme periode.

– Undersøkelsen viser at det ikke er en økning i andel mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2022 sammenlignet med 2019. Samtidig er det økning mot slutten av året i 2022. Nesten hele økningen skyldes mange mottakere av sosialhjelp blant ukrainske flyktninger, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Flere barn i familier som mottar sosialhjelp

Ved starten på året var det et lavt antall barn i familier som mottar sosialhjelp. Men fra mars øker antallet barn i familier som mottar sosialhjelp. Det skyldes i hovedsak mange ukrainske familier med barn som kommer til landet, men også når en ser bort fra flyktninger er det en liten økning. Denne økningen ser ut til å starte i september og kan skyldes lovendringen om at det ikke skal tas hensyn til barnetrygd ved utmåling av sosialhjelp. Det er derfor vanskelig å avgjøre hvor mye som skyldes økte levekostnader og hvor mye som skyldes lovendringen.

På slutten av året var det 30 715 barn i familier som mottok sosialhjelp. I alt var det om lag 67 000 barn som hadde behov for sosialhjelp i løpet av året.

– Det er viktig å ivareta barn og unge i sårbare familier gjennom sommerferien. Vi ber NAV-kontorene være særlig oppmerksomme på barnefamilier som mottar sosialhjelp, og gi informasjon om muligheten til å søke ekstra støtte til opplevelser og aktiviteter, sier Holte.

Godt arbeidsmarked i fjor

2022 var også et år preget med lav ledighet og høy sysselsetting. Analysen viser også at det er få i jobb som mottar sosialhjelp. Selv om det er en liten økning i dagpenge-mottakere som fikk sosialhjelp, er det færre som mottar dagpenger.

– Det kan være grunn til å tro at det gode arbeidsmarkedet isolert sett har bidratt til redusert behov for sosialhjelp i fjor og særlig blant unge. Samtidig kan man anta at de med eksempelvis lån har tatt ulike grep for å redusere utgifter, sier Holte.

Analysen viser også at det er en nokså lav andel med supplerende sosialhjelp blant mottakere av statlige trygdeytelser. Men unge AAP-mottakere utgjør et unntak. Reduksjonen i minstesatsen førte til en dobling i andelen med supplerende sosialhjelp fra 2019 til 2022.

– Merk at tallene i undersøkelsen er fra 2022, vi vet foreløpig ikke hvordan situasjonen er for 2023. Det er viktig at alle som er bekymret for egen økonomi tar kontakt uavhengig om man har hatt kontakt med NAV tidligere. Vi gir råd og veiledning om hvordan man kan komme seg ut av en vanskelig situasjon. Ved å komme til oss kan vi sammen finne løsninger som holder for fremtiden, i tillegg til her og nå, sier Holte.

Les analysen Få mottakere av sosialhjelp i 2022 i Arbeid og velferd nr. 2 2023.