Heidi Nicolaisen

Avdelingsdirektør
PhD i Sosiologi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: + 47 916 49 805 
Epost: Heidi.Nicolaisen@nav.no 
Forskningsinteresse: Arbeid, utdanning, unge, arbeidsinkludering, praksis i førstelinjen, institusjon og organisasjon, familie og arbeid
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Kalstø, Åshild Male og Heidi Nicolaisen (2024). «Sosialhjelp og sosiale tjenester i 2023 – Flere mottakere og press på førstelinjen». Arbeid og velferd, 1/2024.

Dahl, Espen Steinung, Jorunn Furuberg, Ingunn Helde, Åshild Male Kalstø, Inger Cathrine Kann, Andreas Myhre, Heidi Nicolaisen, Jon Petter Nossen og Mia Sohlman (2021) «Ett år med korona: Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere». Arbeid og velferd, 1/2021.

Nicolaisen, H. og Kann, I. (2019) «Hvem får hva og hvorfor? Utdanning, opplæring og unge NAV-brukere». Arbeid og velferd, 1/2019.

Nicolaisen, H., Kavli, H.C. & Steen Jensen, R. eds. (2019) «Dualisation of part-time work. The development of labour market insiders and outsiders». Policy Press.

Nicolaisen, H., Kavli, H.C. & Steen Jensen, R. (2019) «Introduction». In: Nicolaisen, H., Kavli, H.C. & Steen Jensen, R (eds) Dualisation of part-time work. The development of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Kavli, H.C., Trygstad, S.C. & Nicolaisen, H. (2019) «Workplace responses to national regulations to reduce involuntary part-time work». In: Nicolaisen, H., Kavli, H.C. & Steen Jensen, R (eds) Dualisation of part-time work. The development of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Kavli, H.C. & Nicolaisen, H. (2019) «Conclusion and prospects». In: Nicolaisen, H., Kavli, H.C. & Steen Jensen, R (eds) Dualisation of part-time work. The development of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Nicolaisen, H. (2017) «Inkludering av unge på AAP – et arbeidsgiverperspektiv». Arbeid og velferd, 2/2017.

Kavli, H.C. og Nicolaisen, H: (2016) «Integrert, eller marginalisert? Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv». Tidsskrift for samfunnsforskning, 57(4), 339-369. DOI: 10.18261/issn.1504-291X-2016-04-01.

Lima, I.A. og Nicolaisen, H. (2016) «Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen». Arbeid og velferd, 1/2016, s. 85-100.

Nicolaisen, H. & Trygstad S.C. (2015) «Preventing Dualization the Hard Way – Regulation of the Norwegian Labour Market» (179-199) In: Engelstad, F. og Hagelund, A.(eds) Cooperation and Conflict the Nordic way. Work, Welfare and Institutional change in Scandinavia. De Gruyter..

Grambo, A.C. og Nicolaisen, H. (2015) «Engangsstønad ved fødsel». Arbeid og velferd, 3/2015, 135-153.

Nicolaisen, H. (2015) «A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer». Arbeid og velferd, 3/2015, 91-105.

Nicolaisen, H. og Lima, I. A. Aa. (2015) «Arbeidsevnevurderingen: reell Brukermedvirkning?». Arbeid og Velferd,  2/2015, 35-49.

Nicolaisen, H. og Seip, Å. A. (2014) «Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur». Tidsskrift for velferdsforskning, 17(4),16-29.

Nicolaisen, H. (2013) «The end of the normal working day? A study of change in Irish, Norwegian and Swedish banking». Economic and Industrial Democracy, mars 2013. DOI: 10.1177/0143831X13475829

Bråten, M. og Nicolaisen, H. (2013) «Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold. Hvorfor så vanskelig?». Fafo-rapport 2013:32.

Aspøy, T., Nicolaisen, H. og Nyen, T. (2013) «Vilkår for læring i kommunene. En kartlegging av fire arbeidsfelt». Fafo-rapport 2013:35.

Nicolaisen, H. (2013) «Deltid i Norden – hvorfor mindre utbredt i Finland?», kapittel i: Moland, L. Heltid-deltid – en kunnskapsstatus. Fafo-rapport 2013:27.

Olberg, D. og Nicolaisen, H. (2013) «Arbeidstid – dilemmaer og utfordringer». Fafo-rapport 2013:17.

Nicolaisen, H. (2012) «Innarbeidingsordninger og familieliv – erfaringer i helsesektoren og industrien». Søkelys på arbeidslivet, 29 (3), 224-241. (Nominert til årets tidsskriftartikkel i universitetsforlagets kåring, se Klartekst 2/2013, s.11).

Nicolaisen, H. (2012) «Farvel til normalarbeidsdagen? En studie av endring i Irland, Norge og Sverige». Tidsskrift for samfunnsforskning, 53(1), 49-79.

Nicolaisen, H. & Bråthen, K. (2012 ) «Frivillig deltid – en privatsak?». Fafo-rapport 2012:49.

Nicolaisen, H. (2012) «Exit Normalarbeidsdagen?». Fafo-notat 2012:08.

Nicolaisen, H., Seip, Å. og Jordfald, B. (2012) «Tidstyver i barnehagen». Fafo-rapport 2012:01.

Nicolaisen, H. (2011) «Increasingly Equalized? A Study of Part-Time Work in 'Old' and 'New' Part-Time Work Regimes». Nordic Journal of Working Life Studies, 1 (1), 95-115.

Nicolaisen, H. (2011). «Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes: A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking». European Journal of Industrial Relations, 17 (1), 7-23.

Nicolaisen, H. (2011) «Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv». Avhandling, Doktoravhandling. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo.

Arrowsmith, J., H.Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell (2010) «The management of variable pay in European banking». International Journal of Human Resource Management 21 (15), 2716-2740.

Arrowsmith, J., H.Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell (2008) «The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries».In: Blanpain, R. and L. Dickens (eds), Challenges of European Employment Relations: Employment Regulation; Trade Union Organization; Equality, Flexicurity, Training and New Approaches to Pay, pp. 201-240. Kluwer Law International BV, The Netherlands. Bullentin of Comparative Labour Relations. 67,  201 - 217

Nergaard, K.; J.E.Dølvik; H.Nicolaisen, (2009). «Lønnssystemer med variable elementer». Søkelys på arbeidslivet. 26 (2), 267 - 280.

Nicolaisen, H. og D. Olberg (2005), «Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren». Søkelys på arbeidsmarkedet. 22 (2), 157-156

Nicolaisen, H., T. Nyen og D. Olberg (2005) «Lærernes arbeidstid. Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004–2006». Fafo-rapport 508.

Nicolaisen, H. og D. Olberg (2005) «Nye arbeidstidsordninger. Forsøk med 3+3 turnus og Tillitstid i Bærum kommune». Fafo-notat 2005:15.

Nicolaisen, H. og H. Lismoen (2004) «Permittering. Konsekvenser av nye regler». Fafo-rapport 459.

Nicolaisen, H. (2003) «Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker. Kartlegging av historikk, avtaleforhold, praksis og erfaringer i rutebilsektoren generelt og Nettbuss AS spesielt». Fafo-notat 2003:06.

Nicolaisen, H., N.K. Skalle, I.M. Hagen (2002) «Tillitsvalgt i omstillingenes tid». Fafo-rapport 400.

Nergaard, K. og H. Nicolaisen (2002) «Utleie av arbeidskraft. Omfang og utvikling». Fafo-notat 2002:17.

Nicolaisen, H. og D. Olberg (2002) «Avtalt tid? Informantintervjuer og avtaletekster». Fafo-notat 2002:15.

Nicolaisen, H. (2001) «Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling?». Fafo-rapport 362.