Jon Petter Nossen

Seniorrådgiver
Cand. polit i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo.
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Epost: Jon.Petter.Nossen@nav.no 
Forskningsinteresse: Sykefravær, gradert sykmelding, sykefravær og konjunkturer, nedsatt arbeidsevne, arbeidsmarkedstiltak, sekvensanalyse
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link): 

Nossen, Jon Petter (2022). «Legemeldt sykefravær før og under koronapandemien: Hva driver utviklingen?». Arbeid og velferd, 3/2022.

Nossen, Jon Petter og Audun Gjerde (2022). «Mottak av ytelser og veier til arbeid og utdanning for unge som søker arbeidsrettet bistand». Arbeid og velferd, 2/2022.

Nossen, Jon Petter, Audun Gjerde og Thomas Lorentzen (2021) «Unge som søker arbeidsrettet bistand fra NAV – hvor går veien videre?». Arbeid og velferd, 3/2021.

Nossen, Jon Petter, Audun Gjerde, Åshild Male Kalstø og Thomas Lorentzen (2021) «Kort vei fra tiltak til jobb? Løpebaner for arbeidssøkere som deltar i tiltak». Arbeid og velferd, 1/2021.

Dahl, Espen Steinung, Jorunn Furuberg, Ingunn Helde, Åshild Male Kalstø, Inger Cathrine Kann, Andreas Myhre, Heidi Nicolaisen, Jon Petter Nossen og Mia Sohlman (2021) «Ett år med korona: Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere». Arbeid og velferd, 1/2021,

Nossen, Jon Petter og Therese Sundell (2020) «Sykefraværet i Norge den første tiden etter pandemiutbruddet». Arbeid og velferd, 2/2020, 25–37. 

Nossen, Jon Petter (2019) «Kjønnsforskjellen i sykefravær: Hvor mye er det mulig å forklare med registerdata?». Arbeid og velferd, 4/2019, 59–80. 

Lysø, Nina og Jon Petter Nossen (2019) «Frafall fra arbeidslivet etter langtidssykmelding». Arbeid og velferd, 1/2019, 19–34. 

Nossen, Jon Petter og Nina Lysø (2018) «Gradert sykmelding – økt gradering, stabil varighet». Arbeid og velferd, 2/2018, 101–125. 

Brage, Søren og Jon Petter Nossen (2017) «Sykefravær på grunn av psykiske lidelser – utviklingen siden 2003». Arbeid og velferd, 2/2017, 77–88. 

Nossen, Jon Petter (2017) «Sykepenger etter fylte 62 år: Konsekvenser av pensjonsreformen». Arbeid og velferd, 2/2017, 123–137. 

Nossen, Jon Petter og Ingunn Helde (2016) «Sykepenger ved svangerskapsrelatert sykefravær». NAV-notat 3/2016. 

Nossen, Jon Petter og Søren Brage (2016) «Forløpsanalyse av sykefravær: Når blir folk friskmeldt?». Arbeid og velferd, 3/2016, 75–99. 

Helde, Ingunn og Jon Petter Nossen (2016) «Sykefravær blant gravide 2001–2014». Arbeid og velferd, 1/2016, 121–134. 

Nossen, Jon Petter og Søren Brage (2015) «Aktivitetskrav og midlertidig stans av sykepenger – hvordan påvirkes sykefraværet?». Arbeid og velferd, 3/2015, 61–76. 

Nossen, Jon Petter og Johannes Sørbø (2015) «Friskmelding til arbeidsformidling – en ordning som bør benyttes oftere?». Arbeid og velferd, 2/2015, 51–63. 

Helde, Ingunn og Jon Petter Nossen (2014) «Sykepenger ved langvarig eller kronisk sykdom – hvem benytter refusjonsordningen?». Arbeid og velferd, 3/2014, 34–48. 

Nossen, Jon Petter (2014) «Utviklingen i sykefraværet: Betydningen av arbeidsmarkedet, gradering og regelendringer». Arbeid og velferd, 2/2014, 75–88. 

Nossen, Jon Petter og Søren Brage (2013) «Effekt av gradert sykmelding – betydningen av metodevalg». Arbeid og velferd, 3/2013, 68–81. 

Brage, Søren, Jon Petter Nossen og Ola Thune (2013) «Legemeldt sykefravær 2000–2012: Flere blir sykmeldt for symptomer og plager». Arbeid og velferd, 2/2013, 88–98. 

Brage, Søren, Inger Cathrine Kann og Jon Petter Nossen (2013) «Gradert sykmelding». NAV-rapport 2/2013. 

Brage, Søren, Jon Petter Nossen, Inger Cathrine Kann og Ola Thune (2012) «Sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser 2000–2011». Arbeid og velferd, 3/2012, 24–37. 

Kann, Inger Cathrine, Søren Brage, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune (2012) «Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?». Arbeid og velferd, 2/2012, 60–70. 

Nossen, Jon Petter (2011) «Sesongjustering av sykefraværsstatistikken – forslag til metode». Arbeid og velferd, 4/2011, 49–57. 

Brage, Søren, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune (2011) «Gradert sykmelding – omfang, utvikling og bruk». Arbeid og velferd, 3/2011, 32–44. 

Nossen, Jon Petter (2011) «Opp og ned – hva skjedde med sykefraværet?». Arbeid og velferd, 2/2011, 30–35. 

Nossen, Jon Petter (2010) «Hvilken betydning har nedbemanning for sykefravær og andre helserelaterte ytelser?». Arbeid og velferd, 4/2010, 56–63. 

Nossen, Jon Petter og Ola Thune (2010) «Sykefravær blant selvstendig næringsdrivende – er nivå og utvikling forskjellig fra lønnstakerne?» Arbeid og velferd, 2/2010, 60–67. 

Nossen, Jon Petter (2010) «Økt legemeldt sykefravær etter finanskrisen – flere langvarige sykefravær for menn». Arbeid og velferd, 1/2010, 22–30. 

Nossen, Jon Petter og Ola Thune (2009) «Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år». Arbeid og velferd, 3/2009, 13–23. 

Nossen, Jon Petter (2009) «Sykefravær og konjunkturer – en oversikt». Norsk epidemiologi, 19 (2), 115–125. 

Nossen, Jon Petter (2008) «Utviklingen i folketrygdens utgifter 1967-2007». Arbeid og velferd, 2/2008, 43–49. 

Nossen, Jon Petter (2007) «Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV». Arbeid og velferd, 4/2007, 47–52. 

Nossen, Jon Petter (2007) «Hva foregår på legekontorene? Konsultasjonsstatistikk for 2006». NAV-rapport 4/2007.