Senior/pensjon
Last ned

Veier ut av arbeidslivet etter fylte 50 år

Av Espen Steinung Dahl

Sammendrag

Det er et mål å øke sysselsettingen blant seniorer. Vi har identifisert personer som var i arbeid ved 50 års alder og fulgt dem år for år, for å se om de har holdt seg i arbeid i perioden fram til de mottar alderspensjon. For dem som har forlatt arbeidslivet, har vi sett på hvilken vei de har tatt ut. De fleste går rett over til alderspensjon eller AFP. Rundt to av ti tar veien om uføretrygd rett etter jobbslutt, mens totalt i underkant av tre av ti mottar uføretrygd før de tar ut alderspensjon.

Sammendrag Det er et mål å øke sysselsettingen blant seniorer. Vi har identifisert personer som var i arbeid ved 50 års alder og fulgt dem år for år, for å se om de har holdt seg i arbeid i perioden fram til de mottar alderspensjon. For dem som har forlatt arbeidslivet, har vi sett på hvilken vei de har tatt ut. De fleste går rett over til alderspensjon eller AFP. Rundt to av ti tar veien om uføretrygd rett etter jobbslutt, mens totalt i underkant av tre av ti mottar uføretrygd før de tar ut alderspensjon.

Hvilke veier personer tar ut av arbeidslivet påvirkes av både interne og eksterne faktorer. Interne faktorer kan være den enkeltes helse, utdanning og yrke, avveining mellom konsum og fritid, og andre forhold. Eksterne forhold påvirker hvilke muligheter man har til å fortsette i, eller tre ut av arbeidslivet. Det siste tiåret har det vært flere institusjonelle endringer som kan ha påvirket disse veiene. blant annet NAV-reformen og pensjonsreformen. Konjunktursituasjonen vil dessuten være med på å forklare tallene.