Senior/pensjon

Utgave 2 – 2017

Utviklinga i pensjonering og sysselsetjing blant seniorar

Senior/pensjon Oddbjørn Haga og Ole Christian Lien Samandrag Mange fleire kombinerer arbeid og pensjon enn for nokre år sida, og det er ofte ikkje samsvar mello…

Utgave 3 – 2016

Økt uttak av AFP i privat sektor

Senior/pensjon Atle Fremming Bjørnstad Sammendrag AFP-ordningen i privat sektor ble fra 2011 lagt om fra en tidligpensjonsordning til et livsvarig tillegg til a…

Utgave 2 – 2016

Supplerende stønad – utviklingen i ordningen

Senior/pensjon Victoria Jensen Sammendrag Ordningen med supplerende stønad ble opprettet i 2006 for å sikre at personer over 67 år som ikke har opptjent tilstre…

Utgave 2 – 2016

Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet

Senior/pensjon Oddbjørn Haga og Ole Christian Lien Samandrag Stadig fleire kombinerer arbeid og pensjon, og det er ikkje lenger fullt samsvar mellom når folk te…

Utgave 2 – 2015

Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet

Senior/pensjon Av Oddbjørn Haga Samandrag Stadig fleire kombinerer arbeid og pensjon, og det er ikkje lenger fullt samsvar mellom når folk tek ut pensjon og når…

Utgave 2 – 2015

Veier ut av arbeidslivet etter fylte 50 år

Seniorer Alderspensjon AFP Senior/pensjon Av Espen Steinung Dahl Sammendrag Det er et mål å øke sysselsettingen blant seniorer. Vi har identifisert personer som…

Utgave 1 – 2015

Alderspensjon etter reforma – når kjem innsparinga?

Alderspensjon Pensjonsreform Levealdersjustering Senior/pensjon Av Oddbjørn Haga Samandrag Pensjonsreforma har som føremål å gjera alderspensjonen økonomisk ber…