Senior/pensjon

Utgave 2 – 2017

Utviklinga i pensjonering og sysselsetjing blant seniorar

Oddbjørn Haga og Ole Christian Lien Samandrag Mange fleire kombinerer arbeid og pensjon enn for nokre år sida, og det er ofte ikkje samsvar mellom når folk tek …

Utgave 3 – 2016

Økt uttak av AFP i privat sektor

Atle Fremming Bjørnstad Sammendrag AFP-ordningen i privat sektor ble fra 2011 lagt om fra en tidligpensjonsordning til et livsvarig tillegg til alderspensjon fr…

Utgave 2 – 2016

Supplerende stønad – utviklingen i ordningen

Victoria Jensen Sammendrag Ordningen med supplerende stønad ble opprettet i 2006 for å sikre at personer over 67 år som ikke har opptjent tilstrekkelige pensjon…

Utgave 2 – 2016

Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet

Oddbjørn Haga og Ole Christian Lien Samandrag Stadig fleire kombinerer arbeid og pensjon, og det er ikkje lenger fullt samsvar mellom når folk tek ut pensjon og…

Utgave 2 – 2015

Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet

Av Oddbjørn Haga Samandrag Stadig fleire kombinerer arbeid og pensjon, og det er ikkje lenger fullt samsvar mellom når folk tek ut pensjon og når dei sluttar i …

Utgave 2 – 2015

Veier ut av arbeidslivet etter fylte 50 år

Seniorer Alderspensjon AFP Av Espen Steinung Dahl Sammendrag Det er et mål å øke sysselsettingen blant seniorer. Vi har identifisert personer som var i arbeid v…

Utgave 1 – 2015

Alderspensjon etter reforma – når kjem innsparinga?

Alderspensjon Pensjonsreform Levealdersjustering Av Oddbjørn Haga Samandrag Pensjonsreforma har som føremål å gjera alderspensjonen økonomisk berekraftig i fram…