Annet

Utgave 2 – 2017

Grunnstønad i endring: økte utgifter, færre mottakere

Annet Ingunn Helde Takk til Marianne N. Lindbøl for bistand med data og til Vegard von Wachenfeldt for gode innspill vedrørende diagnosebruken. Sammendrag I den…

Utgave 1 – 2017

Klage og omgjøring i NAV – hva kan gjøres bedre?

Annet Roland Mandal og Karin Dyrstad, SINTEF Sammendrag NAV fatter om lag 4 millioner vedtak om økonomiske ytelser årlig. I 2015 ble 54 000 vedtak fattet av NAV…

Utgave 1 – 2017

Sysselsetting blant enslige mødre: har aktivitetskrav i småbarnsfasen effekt?

Aktivitetskrav Enslig forsørger Enslige mødre Overgangsstønad Sysselsetting Annet Therese Dokken Sammendrag I 2012 ble aktivitetskravet for mottakere av overgan…

Utgave 3 – 2016

Brukarar av hjelpemidler i åra framover

Annet Sigurd Gjerde Samandrag Framskrivingar av befolkninga syner ein sterk vekst i den eldre befolkninga dei neste åra. I denne artikkelen nyttar vi SSB si sis…

Utgave 2 – 2016

Utbetalinger fra NAV til personer bosatt i utlandet

Annet Ulf Andersen og Steinar Folkvord Sammendrag Etter en gjennomgang av NAVs utbetalinger på samtlige ytelser i 2015 finner vi at 1,7 prosent av utbetalingene…