Arbeidsledighet

Utgave 2 – 2021

Kven vart arbeidslause i den første bølga av koronakrisa og korleis har det gått med dei?

koronakrisen arbeidsledige pandemi arbeidssøkere Arbeidsledighet Av Jorunn Furuberg Samandrag Koronakrisa førte i løpet av kort tid til den største auken i arbe…

Utgave 3 – 2017

Mobilitet og flyttevillighet blant arbeidsledige

Mobilitet Arbeidsledighet Spørreundersøkelse Arbeidsledighet Leonid Andreev og Line Schou Sammendrag Mobilitet ved ledighet skal sikre at arbeidsledige raskere …

Utgave 2 – 2017

Hvem går ut dagpengeperioden?

Arbeidsledighet Dagpenger Arbeidsledighet Jorunn Furuberg og Åshild Male Kalstø Sammendrag Blant helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som avsluttet en arbeids…

Utgave 1 – 2017

Endringer i arbeidsledigheten over tid

Arbeidsledighet Eugenia Vidal-Gil Sammendrag Både konjunkturene, strukturelle endringer i økonomien og demografiske endringer kan påvirke hvor mange og hvem som…

Utgave 1 – 2017

Hvordan slår endringer i permitteringsregelverket ut for de permitterte?

Arbeidsledighet Therese Dokken, Inger Cathrine Kann og Johannes Sørbø Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi hvordan endringer i permitteringsregelverket s…

Utgave 3 – 2016

Hvordan har økt ledighet påvirket bruken av helseytelser og økonomisk sosialhjelp?

Arbeidsledighet Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Økonomisk sosialhjelp Arbeidsledighet Ivar Andreas Åsland Lima Sammendrag Den norske økonomien er inne i en o…

Utgave 2 – 2016

Hvor lenge er folk arbeidsledige?

Arbeidsledighet Leonid Andreev Sammendrag Sammen med ledighetsrate, er arbeidssøkervarighet en viktig indikator for tilstanden på arbeidsmarkedet. Sammenlignet …

Utgave 2 – 2016

Arbeidssøkere i Stavangerregionen

Arbeidsledighet Kari-Mette Ørbog Takk til Ola Thune for tilrettelegging av data og til Jorunn Furuberg for god hjelp med databearbeiding. Sammendrag Aktivitetsf…

Utgave 1 – 2016

Håndheving av aktivitetskrav gir færre ledige i Hedmark

Aktivitetskrav Arbeidssøkere Arbeidsledighet Sigrid Lande, Jun Yin og Johannes Sørbø Sammendrag I november 2014 innførte NAV Hedmark en rekke tiltak for å forbe…

Utgave 1 – 2016

Arbeidsledige ingeniører og sivilingeniører fra oljesektoren

Arbeidsledighet Jorunn Furuberg og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Den norske økonomien er inne i en oljedrevet nedgangskonjunktur, som særlig påvirker arbeidsmarke…

Utgave 1 – 2016

Varslede nedbemanninger – hvem ender hos NAV?

Arbeidsledighet Lars Sutterud Takk til Ulf Andersen for idé og takk til Åshild Male Kalstø for kommentarer og innspill underveis Sammendrag Norske bedrifter var…

Utgave 3 – 2015

Arbeidsledige innvandrere i 2014

Arbeidsledighet Av Jorunn Furuberg og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Blant de 88 000 som i gjennomsnitt var registrert som enten helt ledige eller arbeidssøkere på…