Arbeidsledighet
Last ned

Arbeidsledige innvandrere i 2014

Av Jorunn Furuberg og Kari-Mette Ørbog

Sammendrag

Blant de 88 000 som i gjennomsnitt var registrert som enten helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak i 2014, var 37 prosent innvandrere. Serviceyrker og bygge- og anleggsyrker var de vanligste yrkesbakgrunnene for innvandrerne.

Sammenliknet med den øvrige befolkningen var det flere innvandrere som deltok i arbeidsmarkedstiltak og færre som mottok dagpenger. I etterkant av perioden som arbeidssøker kom litt færre innvandrere i arbeid, og det var flere innvandrere som på nytt ble registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Det er større forskjeller mellom innvandrere med ulik landbakgrunn enn mellom innvandrere og den øvrige befolkningen. Eksempelvis skiller personer fra EU-land i Øst-Europa seg ut med en høy andel dagpengemottakere, få tiltaksdeltakere, få mottakere av økonomisk sosialhjelp og høy overgang til arbeid i etterkant av arbeidssøkerperioden. Innvandrere fra Afrika skiller seg ut med en lav andel dagpengemottakere, høy andel på tiltak og mange mottakere av sosialhjelp. I etterkant av arbeidssøkerperioden har de lavere overgang til arbeid enn andre, samt at mange igjen registrerer seg som arbeidssøkere hos NAV.

Mye av forskjellene kan forklares med et ulikt utgangspunkt. Arbeidsinnvandrerne, typisk fra EU-land i Øst-Europa, har ofte en jobb når de kommer til Norge og har kvalifikasjoner som er etterspurt hos arbeidsgivere. Flyktninger, mange fra Afrika og Asia, får opphold i Norge på grunn av humanitære årsaker, og vil ofte ha behov for bistand fra NAV og andre for å komme i arbeid.