Arbeidsledighet
Last ned

Mobilitet og flyttevillighet blant arbeidsledige

Leonid Andreev og Line Schou

Sammendrag

Mobilitet ved ledighet skal sikre at arbeidsledige raskere finner nytt passende arbeid og at arbeidsgivere får dekket sine behov for arbeidskraft. I denne artikkelen ser vi på den geografiske mobiliteten i to ulike konjunktursituasjoner, en situasjon med svært lav ledighet over hele landet i 2008 og en med store geografiske forskjeller på arbeidsmarkedet i 2016. Vi ser på hvor mange arbeidsledige som faktisk flyttet i 2008 og 2016, hva som kjennetegner arbeidssøkerne som er mest tilbøyelige til å flytte og hvordan holdningene til å flytte ved arbeidsledighet er i befolkingen generelt. Vi har undersøkt flyttemønstre ved hjelp av registerdata, mens folks holdninger til å flytte ved ledighet er undersøkt i en spørreundersøkelse.

Våre analyser viser at det kun er en liten andel som flytter når de blir arbeidsledige. Totalt ser det ut til at rundt 5 prosent flytter ved ledighet, men det er til dels store geografiske forskjeller. De fleste som flytter gjør det enten innenfor sitt eget fylke eller til et nabofylke. Vi finner at personer bosatt i Nord-Norge har høyest sannsynlighet for å flytte ved ledighet. Det er også i de nordligste fylkene at folk oftest er positive til det å flytte ved ledighet. Flyttetilbøyeligheten var lav i Hordaland og Rogaland i 2016, til tross for en sterk ledighetsøkning i området og behov for arbeidskraft i andre deler av landet. Resultater fra spørreundersøkelsen viser også at det var i Agderfylkene og Rogaland folk var mest negative til å flytte ved ledighet.

Unge som ikke er etablert med partner og barn er mest villige til å flytte og det er også de som flytter oftest, særlig de som er høyt utdannet. Flyttevillighet og faktisk flyttetilbøyelighet går gradvis ned med økende alder. Enslige kvinner har høyere sannsynlighet for å flytte enn enslige menn, men det å ha barn og partner reduserer kvinners sannsynlighet for å flytte mer enn den gjør for menn.

Jo høyere utdannet man er, jo høyere er sannsynligheten for at man flytter. Vi ser også at langtidsledige er mer tilbøyelige til å flytte. Når det gjelder enkeltyrker ser vi at det er ledere og meglere som mest sjelden flytter.