Overordnede utviklingstrekk
Last ned

Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute?

Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud

Sammendrag

Det er mye oppmerksomhet og bekymring knyttet til hvor mange i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet. I denne artikkelen undersøker vi hvorvidt dette har økt over tid. Vi måler det ved å se på hvor lenge mottakere av trygdeytelser i snitt mottar en livsoppholdsytelse fra NAV. Vi har analysert utviklingen i bruk av trygdeytelser over en periode på 23 år, fra 1994 til 2016.

Å kalle det å få en NAV-ytelse utenforskap gir assosiasjoner til at de som får ytelser er en gruppe mennesker som aldri er i arbeid. Det er feil. De fleste som mottar en ytelse gjør det i en begrenset periode og går etter det tilbake til arbeid, eller over på alderpensjon. Å redusere utenforskap handler i stor grad om å redusere tiden man har behov for inntektssikring fra NAV. Svært få mottar ytelser gjennom hele livet.

Fra 1998 til 2003 økte andelen som var ute i minst to eller fem år, men fra 2003 stabiliserte det seg, og etter 2010 har andelen gått ned. For de unge falt andelen som var ute i minst to eller fem år fram til 2001, deretter har utviklingen vært stabil. I 2015 har om lag 288 000 personer mottatt NAV-ytelser i to år eller mer uten at de var i arbeid i perioden, mens 197 000 personer har mottatt NAV-ytelser i fem år eller mer uten å være i arbeid i perioden. Stadig færre står lenge utenfor arbeidslivet, både i antall og som andel av befolkningen. På dette grunnlag kan vi altså ikke si at utenforskap er økende i Norge.