Langsom bedring på arbeidsmarkedet

Ledigheten er mer enn halvert siden toppunktet i slutten av mars. Likevel venter NAV at det vil ta mer enn 2 år før arbeidsledigheten er tilbake på det nivået den var på før koronakrisen.

– Det er ekstra vanskelig å lage prognoser nå når situasjonen er så usikker. Smittesituasjonen og eventuelle tiltak som innføres har stor betydning for utviklingen på arbeidsmarkedet. Det er umulig å forutse hvordan pandemien vil utvikle seg og hvor strenge smitteverntiltakene blir. Derfor er det også ekstra stor usikkerhet knyttet til denne prognosen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Prognosen er laget på informasjon NAV hadde om situasjonen nasjonalt og internasjonalt til og med 30. oktober. I dagene etter har utviklingen i smittetallene vært negativ.

– En kraftig innstramming i smitteverntiltakene kan gi en dårligere utvikling på arbeidsmarkedet enn det vi la til grunn da vi laget prognosen. Sannsynligheten for at dette kan skje er nå større. Vi vil følge utviklingen tett og justere våre vurderinger når vi vet mer om hvilke tiltak som iverksettes, sier Holte.

Snitt på 95 000 ledige i 2021

NAV venter at det til neste år vil være et snitt på 95 000 helt ledige og at dette vil synke til 86 000 i 2022. Dette tilsvarer en registrert ledighet på henholdsvis 3,3 og 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var det i snitt 63 400 helt ledige i 2019, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 

– Det går bedre på arbeidsmarkedet nå, men det vil ta tid før vi er tilbake der vi var før pandemien. Bedringen vil fortsette, men i et saktere tempo. Vi forventer derfor at arbeidsledigheten vil være høyere ved utgangen av 2022 enn før koronakrisen, sier Holte. 

Rammet av pandemien

Mange bransjer er rammet av pandemien, og bedrifter innen blant annet luftfart og hotell vil trolig ha utfordringer i flere år framover. Norsk industri og oljerelaterte næringer vil påvirkes av en ventet nedgang i oljeinvesteringene, og eksportindustrien vil merke at økonomien er dårligere blant viktige handelspartnere.

Flere europeiske land har nå innført strenge smitteverntiltak. Noen har nærmest stengt ned for å få kontroll over pandemien, og dette påvirker norske eksportbedrifter i stor grad. Det har vært lavere eksport av tradisjonelle varer og tjenester i år, og NAV forventer at nivået vil ligge lavere enn i 2019 også neste år.

Lyspunkter

Norsk økonomi går bedre nå enn i april, og NAV venter at det vil fortsette de neste to årene. En ekspansiv finanspolitikk har bidratt til å dempe nedgangen i norsk økonomi, og mange husholdninger har fått spart opp litt penger under pandemien.

– Vi venter derfor at privat forbruk tar seg opp de neste to årene, og at dette vil være det viktigst bidraget til veksten i norsk økonomi de neste to årene, sier Holte.

Andre vekstimpulser er lav rente og vekst i boligpriser, som vil bidra til at det bygges flere boliger og dermed skape et økt behov for arbeidskraft. 

Les artikkelen: Utviklingen på arbeidsmarkedet